Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1057. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve ZN Lava, ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje Celje pod št. 159/92 v marcu 1993, stran 1264.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni l. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 19. 4. 1993
SKLEP
o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve ZN Lava, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje Celje pod št. 159/92 v marcu 1993
I
Izvršni svet Skupščine občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN Lava, ki jih je izdelal Razvojni center – Planiranje pod št. 159/92 v marcu 1993 in so v skladu s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN Lava se nanaša na spremenjeno mejo funkcionalnega zemljišča objekta z oznako št. 10.
III
Javna razgrnitev osnutka navedenega dokumenta mora trajati najmanj 14 dni od dneva objave sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se Izvede na sedežu KS Lava in za urejanje prostora in varstvo okolja pristojnem občinskem upravnem organu. V času javne razgrnitve mora organizirati KS Lava javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora oblikovati svet KS svoje stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Izvršnemu svet Skupščine občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-311/92-MS
Celje, dne 19. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.