Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1064. Sklep o dajanju soglasja k cenam, stran 1267.

Izvršni svet Skupščine občine Jesenice je na 100. seji z dne 15. 4. 1993 na podlagi 10. člena Zakona o cenah (Uradni l. RS, št. 1/91-I), Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) in 153. člena Statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) sprejel
SKLEP
o dajanju soglasja k cenam
1. člen
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela (v nadaljevanju: zavezanci) smejo povečati cene svojih storitev na podlagi soglasja Izvršnega sveta Skupščine občine Jesenice (v nadaljevanju: izvršni svet).
Določba prvega odstavka tega člena se nanaša na naslednje storitve:
– DEJAVNOST ZAVODOV ZA DNEVNO BIVANJE OTROK (VVO-otroški vrtci, jasli),
– SOCIALNO DELO – V DELU, KI SE NANAŠA NA OSEBNO POMOČ IN POMOČ DRUŽINI NA DOMU
DIMNIKARSKE STORITVE
POGREBNO SLUŽBO, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ
2. člen
Zavezanci predložijo zahtevo za soglasje k cenam s podrobnejšo utemeljitvijo Sekretariatu za gospodarstvo in negospodarstvo občine Jesenice (v nadaljevanju: sekretariatu).
3. člen
Če zahteva za soglasje ne vsebuje dovolj podatkov, lahko v skladu z določili 2. člena Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni l. RS, št. 15/93) sekretar sekretariata v roku 10 dni od prejema vloge za izdajo soglasja zahteva dopolnitev. Če zavezanci v roku 8 dni po prejemu obvestila za dopolnitev vloge ne pošljejo ustrezne dopolnitve, izvršni svet vlogo zavrne. Izvršni svet odloči o soglasju najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge zavezancev.
4. člen
Zavezanci morajo cene objaviti na krajevno običajen način.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 382-02/93
Jesenice, dne 15. aprila 1993.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.