Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

39. Dogovor o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, stran 291.

DOGOVOR
O IZVAJANJU KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI
Na osnovi prvega odstavka 31. člena konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, sklenjene dne 30. novembra 1992, v nadaljnjem besedilu imenovana konvencija – so se pristojni organi o izvajanju konvencije dogovorili naslednje:
I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določbe o pojmih V tem dogovoru se izrazi, določeni v 1. členu konvencije, uporabljajo v istem pomenu, kot je podano v navedenem členu.
2. člen
Organi za zvezo Organi za zvezo po 32. členu konvencije so
v Sloveniji
za zdravstveno zavarovanje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
za denarno nadomestilo v primeru brezposelnosti: Republiški zavod za zaposlovanje, za otroški dodatek in varstvo materinstva: Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo;
v Avstriji
za zdravstveno, nezgodno in pokojninsko zavarovanje:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger,
(Glavna zveza avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja)
za denarno pomoč v primeru brezposelnosti: Landesarbeitsamt Kärnten, (Deželni urad za delo Koroške) za družinske dodatke:
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie. (Zvezno ministrstvo za okolje, mladino in družino).
3. člen
Naloge organov za zvezo
(1) Naloge organov za zvezo so določene v tem dogovoru. Pri izvajanju konvencije lahko stopijo v neposreden stik med seboj, z udeleženimi osebami ali njihovimi pooblaščenci. Pri izvajanju konvencije si morajo organi za zvezo med seboj pomagati.
(2) Organi za zvezo morajo določiti obrazce, potrebne za izvajanje tega dogovora.
II. DEL
UPORABA DOLOČB O UPORABI PRAVNIH PREDPISOV
4. člen
Napotitev, izbira pravnih predpisov države pošiljateljice
(1) V primerih po 7. členu konvencije ali v primerih izbire po 8. členu konvencije mora nosilec države podpisnice, katere pravni predpisi se uporabijo, na zahtevo izdati potrdilo, da veljajo za delojemalca glede takšne zaposlitve njeni pravni predpisi.
(2) Potrdila v smislu prvega odstavka izda
pri uporabi slovenskih pravnih predpisov pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
pri uporabi avstrijskih pravnih predpisov
pristojni nosilec zdravstvenega zavarovanja.
III. DEL
UPORABA POSEBNIH DOLOČB
1. poglavje
Bolezen in materinstvo
5. člen
Seštevanje zavarovalnih dob
1) Da lahko nosilec ene države podpisnice uporabi 10. člen konvencije, mu mora prosilec predložiti potrdilo o zavarovalni dobi, ki se upošteva po pravnih predpisih druge države podpisnice. Potrdilo izda na zahtevo osebe – prosilca
v Sloveniji
pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
v Avstriji
nosilec zdravstvenega zavarovanja.
2) Če oseba – prosilec potrdila ne predloži, lahko pristojni nosilec zaprosi nosilca druge države podpisnice, ki je označen v prvem odstavku, za izdajo in dostavo potrdila.
6. člen
Nudenje zdravstvenih storitev
1) Za uporabo 11. člena konvencije mora oseba - prosilec nosilcu, ki pride v poštev po 13. členu konvencije, predložiti potrdilo pristojnega nosilca kot dokazilo o pravici do storitve. Če oseba – prosilec potrdila ne predloži, mora pristojni nosilec na zahtevo oziroma prošnjo prosilca, ki bo nudil pomoč oziroma storitev, naknadno izdati takšno potrdilo.
2) Nosilec v stalnem in začasnem kraju bivanja mora izvrševati kontrolni zdravniški pregled, kot da gre za lastnega zavarovanca; pristojnega nosilca je treba obvestiti o rezultatu oziroma izvidu pregleda.
3) Če je nudeno bolnišnično zdravljenje, mora nosilec, ki pride po 13. členu konvencije v poštev za storitev, pristojnega nosilca nemudoma obvestiti o dnevu sprejema v bolnišnico, o predvidenem trajanju zdravljenja in o dnevu odpusta.
(4) Storitve v smislu drugega odstavka 11. člena konvencije so:
1. telesne proteze, ortopedski aparati in podporni aparati vključno z ortopedskimi korzeti, ki so prevlečeni s tkanino, ter dopolnilni deli, dodatki in orodja;
2. ortopedski čevlji po meri, po potrebi s pripadajočimi normalnimi čevlji (neortopedski);
3. čeljustna in obrazna plastika, lasulje;
4. odtisi po modelu (imitacije različnih telesnih delov), ki se uporabljajo za popolno prilagoditev delov, navedenih pod št. 1 do 3;
5. umetne oči, kontaktne leče, povečevalna očala in očala za daljavo;
6. slušni aparati;
7. umetni zobje (pritrjeni in nepritrjeni) in zaporne proteze ustne votline;
8. bolniška vozila, invalidski vozički in druga mehanična sredstva premikanja;
9. obnova predmetov, navedenih pod št. 1 do 8;
10. psi vodniki za slepe;
11. zdravniška nega in zdravljenje v okrevališčih ali zdraviliščih;
12. ukrepi medicinske in poklicne rehabilitacije;
13. vsi ostali zdravstveni pripomočki, pomagala in podobno, katerih nabavni stroški v Sloveniji presegajo 25.000 tolarjev, v Avstriji pa 7.000 šilingov.
Če so bile takšne storitve nudene zaradi nujnosti primera, mora nosilec, ki je naveden v 13. členu konvencije, o tem nemudoma obvestiti pristojnega nosilca.
7. člen
Plačila za zdravstvene storitve, če predvideni postopek ni bil upoštevan
Nastale stroške mora na zahtevo prosilca poravnati pristojni nosilec po postavkah, merodajnih za nosilca, ki je označen v 13. členu konvencije, če ni bilo mogoče upoštevati predvidenih določil glede postopka. Nosilec, označen v 13. členu konvencije, mora pristojnemu nosilcu na njegovo zahtevo dati potrebne informacije.
8. člen
Izplačila dajatev Dajatve mora pristojni nosilec izplačati neposredno upravičencem; drugi odstavek 6. člena velja ustrezno.
9. člen
Nudenje zdravstvenih storitev upokojencem Za uporabo drugega stavka, prvega odstavka 12. člena konvencije, je treba nosilcu, ki pride v poštev po 13. členu konvencije, predložiti potrdilo pristojnega nosilca kot dokazilo o pravici do pokojnine.
2. poglavje
Nesreče pri delu in poklicne bolezni
10. člen
Nudenje zdravstvenih storitev
V primerih po prvem odstavku 15. člena konvencije se ustrezno uporabita 6. in 7. člen.
11. člen
Izplačila dajatev Pristojni nosilci morajo rente in druge denarne dajatve izplačevati neposredno upravičencem.
12. člen
Statistični podatki Pristojni nosilci morajo sporočati organu za zvezo, ki pride v poštev zanje, letne statistične podatke o rentah, ki jih po 11. členu izplačujejo v drugo državo podpisnico. Te statistične podatke morajo organi za zvezo izmenjati med seboj.
3. poglavje
Starost, invalidnost in smrt (pokojnine)
13. člen
Obdelava zahtev za dajatve (1) Pristojni nosilci morajo nemudoma obvestiti drug drugega o zahtevi za dajatev, pri kateri se uporabi 3. poglavje III. dela v povezavi z drugim odstavkom 34. člena konvencije.
(2) Pristojni nosilci morajo nadalje obveščati drug drugega o drugih dajatvah, ki so pomembne za ugotavljanje pravice do dajatve in v primeru potrebe predložiti medicinsko dokumentacijo.
(3) Pristojni nosilci morajo po zaključku postopka obveščati drug drugega o odločitvah.
14. člen
Izplačevanje pokojnin Pristojni nosilci morajo pokojnine in druge denarne dajatve izplačevati neposredno upravičencem.
15. člen
Statistični podatki Glede pokojnin se ustrezno uporabi 12. člen.
4. poglavje
Brezposelnost
16. člen
Postopek
V primerih po 23. in 24. členu konvencije mora dotični prosilec predložiti pristojnemu nosilcu ene, države podpisnice potrdilo pristojnega nosilca druge države podpisnice, iz katerega je razvidna zavarovalna doba, ki jo po pravnih predpisih druge države podpisnice ima dotični prosilec in doba, ko je od druge države podpisnice prejemal denarno pomoč za brezposelnost. Če dotični prosilec ne predloži potrdila, lahko organ za zvezo ene države podpisnice zaprosi organ za zvezo druge države podpisnice, da mu izstavi in posreduje takšno potrdilo.
5. poglavje
Družinski dodatki
17. člen
Potrdilo o družinskem stanju
(1) Za uveljavitev pravice do družinskih dodatkov od 25. do 30. člena konvencije, mora delojemalec vložiti zahtevo pri pristojnem nosilcu in predložiti potrdilo o družinskem stanju. V potrdilu o družinskem stanju morajo biti naslednji podatki:
a) osebni podatki zaposlenega,
b) ime, priimek in rojstni datum zakonca zaposlenega,
c) imena in priimki otrok,
d) rojstni podatki in zakonski stan otrok,
e) sorodstveno razmerje med otroci iti zaposlenim,
f) stalno prebivališče otrok,
g) podatek, ali zaposleni otroke v glavnem vzdržuje, če le-ti ne živijo z njim v skupnem gospodinjstvu,
h) če imajo otroci lastne dohodke, višina teh dohodkov.
(2) Da bo potrdilo o družinskem stanju veljavno v smislu prvega odstavka, je treba pod vpisom zadnjega navedenega otroka potegniti črto in pod njo navesti z besedo skupno število otrok.
(3) Potrdilo o družinskem stanju v smislu prvega odstavka velja eno leto od datuma izdaje.
(4) Potrdila o družinskem stanju izdajajo na zahtevo organi na območju druge države podpisnice, ki so po pravnih predpisih te države podpisnice pristojni za izdajanje takšnih potrdil.
18. člen
Potrdilo o izplačanih družinskih dodatkih Pristojni nosilec vsake države podpisnice izda na zahtevo potrdilo o družinskih dodatkih, ki jih je izplačal, če je takšno potrdilo potrebno za uveljavljanje pravice do družinskih dodatkov v drugi državi podpisnici. V tem potrdilu morajo biti. naslednji podatki:
a) imena otrok, za katere zaposleni prejema družinske dodatke,
b) čas prejemanja družinskih dodatkov in
c) višino izplačanih družinskih dodatkov.
19. člen
Potrdilo o šolanju Za uveljavitev pravice do avstrijskih družinskih dodatkov v smislu tretjega odstavka 25. člena konvencije za otroke, ki so dopolnili 15. leto starosti in se šolajo, mora zaposleni poleg potrdila o družinskem stanju v smislu 17. člena predložiti tudi potrdilo o šolanju.
IV. DEL
FINANČNA DOLOČBA
20. člen
Za izvajanje 14. člena in tretjega odstavka 15, člena konvencije, se zahtevek za povračilo stroškov za storitve uveljavlja po zaključku primera ali za vsako koledarsko trimesečje in se plača v roku dveh mesecev po prejemu zahteve.
V. DEL
KONČNA DOLOČBA
21. člen
Začetek veljavnosti Ta dogovor začne veljati hkrati s konvencijo.
Na Dunaju, dne 30. novembra 1992, v dveh izvirnikih v slovenskem in v nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili istovetni.
Za ministrico za delo in
za ministra za zdravstvo,
družino in socialno varstvo
Nataša Belopavlovič l. r.
 
Za zveznega ministra za delo in
socialo
dr. Josef Schuh l. r.
 
Za zveznega ministra za okolje,
mladino in družino
dr. Leopold Wohlmann l. r.
VEREINBARUNG
ZUR DURCHFÜHRUNG DES ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER SOZIALE SICHERHEIT
Auf Grund des Artikels 31 Absatz 1 des Abkommens zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über Soziale Sicherheit vom 30. November 1992 -im folgenden als Abkommen bezeichnet – haben die zuständigen Behörden zur Durchführung des Abkommens folgendes vereinbart:
ABSCHNITT I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1
Begriffsbestimmungen In dieser Vereinbarung werden die im Artikel 1 des Abkommens festgelegten Ausdrücke in derselben Bedeutung verwendet, die ihnen im genannten Artikel gegeben wird.
Artikel 2
Verbindungsstellen Verbindungsstellen nach Artikel 32 des Abkommens
sind.
in Slowenien für die Krankenversicherung: Krankenversicherungsanstalt Sloweniens, für die Pensions- und Invalidenversicherung: Pensions- und Invalidenversicherungsanstalt Sloweniens,
für die Arbeitslosenversicherung: – Republiksanstalt für Beschäftigung, für die Kinderbeihilfe: Ministerium für Gesundheit, Familie und Sozialschutz;
in Österreich
für die Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger,
für das Arbeitslosengeld:
das Landesarbeitsamt Kärnten,
für die Familienbeihilfe:
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie.
Artikel 3
Aufgaben der Verbindungsstellen
(1) Den Verbindungsstellen obliegen die in dieser Vereinbarung festgelegten Aufgaben. Bei Durchführung des Abkommens können sie miteinander sowie mit den beteiligten Personen oder deren Beauftragten in Verbindung treten. Sie haben einander bei Durchführung des Abkommens zu unterstützen.
(2) Die Verbindungsstellen haben die zur Durchführung dieser Vereinbarung erforderlichen Formblätter festzulegen.
ABSCHNITT II
ANWENDUNG DER BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ANZUWENDENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN
Artikel 4
Entsendungen, Wahl der Rechtsvorschriften des Entsendestaates
(1) In den Fällen des Artikels 7 des Abkommens oder in den Fällen einer Wahl nach Artikel 8 des Abkommens hat der Träger des Vertragsstaates, dessen Rechtsvorschriften anzuwenden sind, über Antrag eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß für den Dienstnehmer hinsichtlich der betreffenden Beschäftigung diese Rechtsvorschriften gelten.
(2) Die Bescheinigungen nach Absatz 1 sind auszustellen
bei Anwendung der slowenischen Rechtsvorschriften von der in Betracht kommenden Außenstelle der Krankenversicherungsanstalt Sloweniens;
bei Anwendung der österreichischen Rechtsvorschriften
vom zuständigen Träger der Krankenversicherung.
ABSCHNITT III
ANWENDUNG DER BESONDEREN BESTIMMUNGEN
Kapitell
Krankheit und Mutterschaft
Artikel 5
Zusammenrechnung der Versicherungszeiten
(1) Für die Anwendung des Artikels 10 des Abkommens durch einen Träger eines Vertragsstaates hat die betreffende Person eine Bescheinigung über die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates in Betracht kommenden Versicherungszeiten vorzulegen. Die Bescheinigung ist auf Ersuchen der betreffenden Person auszusteilen
in Slowenien
– von der in Betracht kommenden Außenstelle der Krankenversicherungsanstalt Sloweniens; in Österreich vom Träger der Krankenversicherung.
(2) Legt die betreffende Person die Bescheinigung nich vor, so kann der zuständige Träger den im Absatz 1 bezeichneten Träger des anderen Vertragsstaates um Ausstellung und Übersendung der Bescheinigung ersuchen.
Artikel 6
Gewährung von Sachleistungen
(1) Für die Anwendung des Artikels 11 des Abkommens hat die betreffende Person dem nach Artikel 13 des Abkommens in Betracht kommenden Träger zum Nachweis des Anspruches eine Bescheinigung des zuständigen Trägers vorzulegen. Legt die betreffende Person die Bescheinigung nicht vor, so hat der zuständige Träger über Ersuchen des aushelfenden Träges nachträglich eine solche Bescheinigung auszustellen.
(2) Der Träger des Aufenthalts- oder Wohnortes hat die Krankenkontrolle durchzuführen, als handle es sich um einen eigenen Versicherten; der zuständige Träger ist vom Ergebnis der Kontrolle zu unterrichten.
(3) Wird Krankenhauspflege gewährt, so hat der nach Artikel 13 des Abkommens in Betracht kommende Träger dem zuständigen Träger unverzüglich den Tag der Aufname in das Krankenhaus und die voraussichtliche Dauer des Aufenthaltes sowie den Tag der Entlassung mitzuteilen.
(4) Leistungen im Sinne des Artikels 11 Absatz 2 des Abkommens sind:
1. Körperersatzstücke, orthopädische Apparate und Stützapparate einschließlich gewebebespannter orthopädischer Korsette nebst Ergänzungsteilen, Zubenör und Werkzeugen;
2. orthopädische Maßschuhe, gegebenenfalls mit dem dazugehörigen Normalschuh (nicht orthopädisch);
3. Kiefer- und Gesichtsplastiken, Perücken;
4. Modellabdrucke (Nachbildungen der verschiedenen Körperteile), die benutzt werden, um die unter den Ziffern 1 bis 3 genannten Gegenstände richtig anzupassen;
5. Kunstaugen, Kontaktschalen, Vergrößerungsbrillen und Fernrohrbrillen;
6. Hörgeräte;
7. Zahnersatz (festsitzender und herausnehmbarer) und Verschlußprothesen der Mundhöhle;
8.' Krankenfahrzeuge, Rollstühle sowie andere mechanische Fortbewegungsmittel;
9. Erneuerung der unter den Ziffern 1 bis 8 genannten Gegenstände;
10. Blindenführhunde;
1l. ärztliche Behandlung und Kuren in Genesungsund Erholungsheimen oder Heilanstalten;
12. Maßnahmen der medizinischen und beruflichen Wiedereingliederung;
13. alle, übrigen Heilbehelfe, Hilfsmittel und ähnliches, deren Anschaffungskosten in Slowenien 25.000 Tolar, in Österreich 7.000 Schilling übersteigen.
Sind solche Leistungen wegen unbedingter Dringlichkeit gewährt worden, so hat der im Artikel 13 des Abkommens bezeichnete Träger dies unverzüglich dem zuständigen Träger mitzuteilen.
Artikel 7
Erstattung von Sachleistungen bei Nichteinhaltung des vorgesehenen Verfahrens Die entstandenen Aufwendungen sind auf Antrag der betreffenden Person vom zuständigen Träger nach den für den im Artikel 13 des Abkommens bezeichneten Träger maßgebenden Sätzen zu erstatten, sofern die vorgesehenen Verfanrensregelungen nicht eingehalten werden konnten. Der im Artikel 13 des Abkommens bezeichnete Träger hat dem zustandigen Träger auf dessen Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Artikel 8
Gewährung von Geldleistungen Geldleistungen sind den Berechtigten vom zuständigen Träger direkt zu zahlen; Artikel 6 Absatz 2 gilt entsprechend.
Artikel 9
Gewährung von Sachleistungen an Pensionisten.
Für die Anwendung des Artikels 12 Absatz 1 zweiter Satz des Abkommens ist dem nach Artikel 13 des Abkommens in Betracht kommenden Träger zum Nachweis des Pensionsanspruches eine Bescheinigung des zuständigen Trägers vorzulegen.
Kapitel 2
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
Artikel 10
Gewährung von Sachleistungen In den Fällen des Artikels 15 Absatz 1 des Abkommens sind die Artikel 6 und 7 entsprechend anzuwenden.
Artikel 11
Gewährung von Geldleistungen Die zuständigen Träger haben Renten und andere Geldleistungen direkt an die Anspruchsberechtigten zu zahlen.
Artikel 12
Statistiken
Die zuständigen Träger haben der für sie in Betracht kommenden Verbindungsstelle eine jährlich zu erstellende Statistik über die in den anderen Vertragsstaat nach Artikel 11 vorgenommenen Renten zu übermitteln. Diese Statistiken sind von den Verbindungsstellen auszutauschen.
Kapitel 3
Alter, Invalidität und Tod
(Pensionen)
Artikel 13
Bearbeitung der Leistungsanträge
(1) Die zuständigen Träger haben einander unverzüglich über einen Leistungsantrag, auf den Abschnitt III Kapitel 3 in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 2 des Abkommens anzuwenden ist, zu unterrichten.
(2) Die zuständigen Träger haben in der Folge einander auch die sonstigen für eine Leistungsfeststellung erheblichen Tatsachen, gegebenenfalls unter Beifügung arztlicher Gutachten, mitzuteilen.
(3) Die zuständigen Träger haben einander über die Entscheidungen im Feststellungsverfahren zu untere richten.
Artikel 14
Zahlung von Pensionen
Die zuständigen Träger haben Pensionen und andere Geldleistungen direkt an die Anspruchsberechtigten zu zahlen.
Artikel 15
Statistiken
Auf Pensionen ist Artikel 12 entsprechend anzuwenden.
Kapitel 4
Arbeitslosigkeit
Artikel 16
Verfahren
In den Fällen der Artikel 23 und 24 des Abkommens hat die betreffende Person dem zuständigen Träger des einen Vertragsstaates eine Bescheinigung des zuständigen
Trägers des anderen Vertragsstaates vorzulegen, aus der die Versicherungszeiten, die sie nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zurückgelegt hat, und
Zeiten, während derer sie Arbeitslosengeld vom anderen Vertragsstaate bezogen hat, hervorgenen. Legt die betreffende Person die Bescheinigung nicht vor, so kann die Verbindungsstelle des einen Vertragsstaates die Verbindungsstelle des anderen Vertragsstaates um Ausstellung und Übermittlung einer solchen Bescheinigung ersuchen.
Kapitel 5
Familienbeihilfen
Artikel 17
Familienstandsbescheinigung
(1) Zur Erlangung der Familienbeihilfen nach den Artikeln 25 bis 30 des Abkommens hat der Dienstnehmer dem zuständigen Träger einen Antrag mit einer Famillienstandsbescheinigung vorzulegen. Die Familienstandsbescheinigung hat zu enthalten:
a) die persönlichen Daten des Dienstnehmers,
b) den Vor- und Familiennamen sowie das Geburtsdatum des Ehegatten des Dienstnehmers,
c) den Vor- und Familienname der Kinder,
d) die Geburtsdaten und den Familienstand der Kinder,
e) das Kindschaftsverhältnis der Kinder zum Dienstnehmer,
f) den Ort des ständigen Aufenthaltes der Kinder,
g) ob die Kinder, wenn sie nicht zum Haushalt des Dienstnehmers gehören, von ihm überwiegend erhalten werden, und
h) sofern die Kinder ein eigenes Einkommen haben, die Höhe dieses Einkommens.
(2) Zur Gültigkeit der Familienstandsbescheinigung nach, Absatz 1 ist unter der Eintragung des zuletzt angeführten Kindes ein Schlußstrich zu ziehen und darunter die Gesamtzahl der ausgewiesenen Kinder in Worten anzugeben.
(3) Die Gültigkeitsdauer der Familienstandsbescheinigung nach Absatz 1 beträgt ein Jahr ab dem Tag ihrer Ausstellung.
(4) Die Familienstandsbescheinigungen werden auf Verlangen von den Stellen im Gebiet des anderen Vertragsstaates ausgestellt, die nach dessen Rechtsvorschriftten für die Ausstellung solcher Bescheinigungen zuständing sind.
Artikel 18
Bescheinigung über gewährte
Familienbeihilfen Der zuständige Träger jedes Vertragsstaates stellt auf Verlangen eine Bescheinigung über die von ihm gewährten Familienbeihilfen aus, sofern die Bescheinigung erforderlich ist, um in dem anderen Vertragsstaat einen Anspruch auf Familienbeihilfen geltend zu mächen. Diese Bescheinigung soll enthalten:
a) die Namen der Kinder, für welche Familienbeihilfen gewährt werden,
b) den Zeitraum, für welchen Familienbeihilfen gewährt werden, und
c) die Höhe der gewährten Familienbeihilfen.
Artikel 19
Schulbestätigung
Der Dienstnehmer hat zur Erlangung der österreichischen Familienbeihilfe nach Artikel 25 Absatz 3 des Abkommens für Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und sich in Schulausbildung befinden, neben der Familienstandsbescheinigung nach Artikel 17 auch eine Bestätigung der Schule vorzulegen.
ABSCHNITT IV
FINANZIELLE BESTIMMUNGEN
Artikel 20
Für die Durchführung des Artikels 14 und des Artikels 15 Absatz 3 des Abkommens ist der Ansprauch auf
Erstattung der Kosten von Sachleistungen nach Abschluß des Leistungsfalles oder für jedes Kalendervierteljahr geltend zu machen und binnen zwei Monaten nach Eingang der Forderung zu erfüllen.
ABSCHNITT V
SCHLUSSBESTIMMUNG
Artikel 21
Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft.
GESCHEHEN zu Wien, am 30. November 1992, in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
Für die Ministerin
für Arbeit und für
den Minister für Gesundheit,
Familie und Sozialschutz
Natasa Belopavlovic e. h.
 
Für den Bundesminister für
Arbeit und Soziales
Dr. Josef Schuh e. h.
 
Für den Bundesminister für
Umwelt,. Jugend und Familie
Dr. Leopold Wohlimane e. h.