Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1072. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ljubno ob Savinji, stran 1275.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) ter 25. člena Statuta Krajevne skupnosti Ljubno ob Savinji, je Svet Krajevne skupnosti Ljubno ob Savinji na seji dne 20. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti. Ljubno ob Savinji
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Ljubno ob Savinji.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. 5. 1993 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih oziroma na glasovalnih mestih, ki jih bo določila komisija za izvedbo referenduma za samoprispevek v krajevni skupnosti.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa:
1. obnova vodovoda Ljubno
2. sofinanciranje vodovodov v Okonini, Radmirju, Juvanju
3. asfaltiranje krajevnih cest – posodobitev
4. dokončanje izgradnje mrliške vežice s pokopališčem v Radmirju
5. ureditev Vrbja
6. obnova kulturnih spomenikov
7. obnova krajevne kanalizacije
8. javna razsvetljava
9. ureditev višinskih cest
10. sofinanciranje gasilske garaže na Ljubnem
11. vzdrževanje premoženja KS, sofinanciranje stroškov delovanja KS
12. sofinanciranje društev
13. varstvo narave in okolja
14. vzdrževanje krajevnih cest in komunalna urejenost krajevne skupnosti
15. Jermanova brv
16. kabelska TV.
4. člen
Vrednost programa Krajevne skupnosti Ljubno ob Savinji znaša 101,305.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 34,975.000 SIT.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let in sicer od 1. 6. 1993 do 1. 6. 1998.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti, zaposleni krajani, ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik in lastniki počitniških hišic, ki imajo svoje nepremičnine na območju krajevne skupnosti.
7. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v krajevni skupnosti in lastniki počitniških hišic na območju krajevne skupnosti.
Samoprispevek se plačuje v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1% od bruto osebnih dohodkov, bruto nadomestil, ter plačil po pogodbah o delu od osnove, od katere se odvede davek po odbitku,
2. upokojenci po stopnji 1% od bruto pokojnin, ki so višje od najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2,4% od bruto zavarovalne osnove od katere se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
4. lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin,
5. lastniki počitniških hišic plačajo vsako leto 100 DEM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke na dan izdaje odmerne odločbe.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, kijih določa 12. člen Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednje besedilo:
                KRAJEVNA SKUPNOST
               LJUBNO OB SAVINJI
 
                 GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu dne 23. 5. 1993 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za program:
  1. obnova vodovoda Ljubno
  2. sofinanciranje vodovodov v Okonini, Radmirju, Juvanju
  3. asfaltiranje krajevnih cest – posodobitev
  4. dokončanje izgradnje mrliške vežice s pokopališčem v Radmirju
  5. ureditev Vrbja
  6. obnova kulturnih spomenikov
  7. obnova krajevne kanalizacije
  8. javna razsvetljava
  9. ureditev višinskih cest
  10. sofinanciranje gasilske garaže na Ljubnem
  11. vzdrževanje premoženja KS, sofinanciranje stroškov delovanja KS
  12. sofinanciranje društev
  13. varstvo narave in okolja
  14. vzdrževanje krajevnih cest in komunalna urejenost krajevne skupnosti
  15. Jermanova brv
  16. kabelska TV
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let in sicer od 1. 6. 1993 do 1. 6. 1998
v denarju:
  – 1% od bruto osebnih dohodkov, bruto nadomestil, ter plačil po pogodbah o
delu od osnove, od katere se odvede davek po odbitku
  – 1% od bruto pokojnin, ki so višje od najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo
  – 2,4% od bruto zavarovalne osnove, od katere se plačujejo prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje – samostojno opravljanje gospodarske ali
poklicne dejavnosti
  – 5% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin
  – 100 DEM v tolarski protivrednosti – lastniki počitniških hišic
  Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen
Zakona o samoprispevku.
 
                  GLASUJEM
                  (žig)
                »ZA«  »PROTI«
 
  Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec z uvedbo
samoprispevka strinja, oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se z uvedbo
samoprispevka ne strinja.
10. člen
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme Svet krajevne skupnosti, če se bo večina vseh glasovalcev izjavila zanj na referendumu.
11. člen
Za izvedbo referenduma za samoprispevek skrbi komisija, ki jo imenuje Svet Krajevne skupnosti Ljubno ob Savinji.
12. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren Svet KS Ljubno ob Savinji, ki mora o zbranih in porabljenih sredstvih poročati zboru krajanov vsaj enkrat letno.
14. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira SDK in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Mozirje.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Ljubno ob Savinji.
16. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubno ob Savinji, dne 20. aprila 1993.
Predsednik
sveta KS Ljubno ob Savinji
Paul Orešnik l. r.