Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1071. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 1274.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni Ust SRS, št. 23/77) ter 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je zbor krajanov naselja Mala Polana – zaselka Bukovje v KS Polana dne 28. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v KS Polana v delu naselja Mala Polana v zaselku Bukovje – od hišne št. 1 pa do vključno hišne št. 55.
2
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 6. 1993 do 31. 5. 1998.
3
Referendum bo v nedeljo dne 16. 5. 1993 od 7. do 15. ure, v prostorih stare šole v Mali Polani.
4
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za financiranje naslednjega programa:
– vzdrževanje poljskih poti in utrjevanje bankin;
– asfaltiranje dela vaške poti od križne poti do potoka Črnca;
– vzdrževanje vaških objektov (šola, mrliška veža);
– ostale komunalne zadeve.
Skupna predračunska vrednost navedenih del znaša (ocena) 6,000.000 SIT ter se bo toliko sredstev predvidoma zbralo s samoprispevkom.
5
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju zaselka Bukovje v naselju Mala Polana, in sicer:
– 1% od neto izplačil OD in nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad in dopolnilnega dela in pogodb o delu;
– 1% od pokojnin;
– 2,5% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost;
– 2,5% od povprečnega mesečnega neto OD v republiki za delavce, ki so začasno zaposleni v tujini;
– 5% od višine katastrskega dohodka, veljavnega za tekoče leto;
– 1.000 SIT letno vsako gospodinjstvo od registriranega osebnega avtomobila in traktorja.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
7
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje naselja Mala Polana – zaselek Bukovje (od hišne št. 1 do hišne št. 55) ter delovni ljudje, ki še nimajo splošne volilne pravice in so v delovnem razmerju ter imajo stalno bivališče na tem območju.
8
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico naslednje vsebine:
   Krajevna skupnost
  POLANA
 
                 GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu dne 16. 5. 1993 o uvedbi krajevnega
samoprispevka v naselju Mala Polana – zaselek Bukovje od hišne št. 1 do
vključno hišne št. 55 za:
  – vzdrževanje poljskih poti in utrjevanje bankin;
  – asfaltiranje dela vaške poti od križne poti do potoka Črnec;
  – vzdrževanje vaških objektov (šola, mrliška veža);
  – ostale komunalne zadeve.
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer od 1. 6. 1993 do 31. 5.
1998.
 
                  GLASUJEM
                »ZA«  »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico, tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se z uvedbo
samoprispevka ne strinja.
9
Glasovnice morajo biti overjene s štampiljko Krajevne skupnosti Polana.
10
Za izvedbo referenduma skrbi volilna komisija KS Polana, ki ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma. Glasovanje o referendumu vodi volilni odbor.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja in vsako leto poroča zboru delovnih ljudi in občanov, imenovani odbor.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Polana.
13
Svet KS Polana sprejme sklep o uvedbi samoprispevka, če se večina krajanov naselja Mala Polana – zaselek Bukovje odloči za uvedbo samoprispevka.
14
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta KS Polana
Jože Prša l. r.