Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1075. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podsreda, stran 1280.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 12. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda, izida referenduma in določil Statuta Krajevne skupnosti Podsreda je svet KS Podsreda na seji dne 16. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podsreda
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Podsreda se v skladu z odločitvijo krajanov na referendumu dne 14. 2. 1993 uvede samoprispevek za obdobje petih let in sicer od 1. 3. 1993 do 28. 2. 1998.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo v celoti uporabljala za financiranje programa krajevne skupnosti, ki vsebuje:
– asfaltiranje cest (Božičnik, Gmajnič, Trebež, Strmec, Sodsko)
– preplastitev ceste na Gradišče
– gramoziranje cest
– sofinanciranje za telefonsko centralo
– pomoč pri adaptaciji gasilskega doma
– pomoč društvom v KS
– ureditev okolice in pokopališča.
3. člen
Vrednost programa krajevne skupnosti znaša (ocena) 7,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo 1,800.000 SIT ali 26% vrednosti programa krajevne skupnosti.
Sredstva samoprispevka zbrana po realizaciji programa tega samoprispevka se bodo uporabila v skladu s programom oziroma letnimi plani krajevne skupnosti. O uporabi več zbranih sredstev samoprispevka odloča svet krajevne skupnosti.
4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšan za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek od osebnih prejemkov; zmanjšanih za davke in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
6. lastniki zemljišč po stopnji 8% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
7. krajani, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti v pavšalnem znesku 100 DEM letno.
Krajani, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-varstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
6. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od osebnih dohodkov, nadomestil in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec OD oziroma nadomestil ter pokojnin. S samoprispevkom od drugih dohodkov obračunava krajevna skupnost.
Plačilo obveznosti iz 7. točke 4. člena zapade v tekočem letu in sicer:
– 50% do 31. maja
– 50% do 30. septembra.
7. člen
Zavezanci samoprispevka so dolžni poravnati zapadle obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, sicer se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
8. člen
Samoprispevek se nakazuje na posebni račun pri SDK Celje Krajevna skupnost Podsreda, št. 50730-645-1060 na naslov krajevni samoprispevek KS Podsreda.
9. člen
Krajanom je zagotovljen neposredni in trajni nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
Svet krajevne skupnosti je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev ter je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročati.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira SDK in Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Šmarje pri Jelšah.
11. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, ter začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
sveta KS Podsreda
Franci Černelič l. r.