Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1056. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN Otok III-S, ki ga je izdelal Razvojni center - IUP Celje pod številko 18/92 v novembru 1992, stran 1264.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni l. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni l. RS, št. 26/90) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji 19. 4. 1993
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN Otok III-S, ki ga je izdelal Razvojni center – IUP Celje pod številko 18/92 v novembru 1992
I
Izvršni svet Skupščine občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III-S, ki ga je izdelal Razvojni center – IUP Celje pod št. 18/92 v novembru 1992 in je v skladu s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 18/91).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev navedenega zazidalnega načrta se nanaša na prizidek in nadzidavo obstoječe stanovanjske hiše na parceli 1805/2 k.o. Medlog.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN Otok III-S mora trajati najmanj 30 dni od dneva objave sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Slavko Šlander in za urejanje prostora in varstvo okolja pristojnem občinskem upravnem organu. V času javne razgrnitve mora organizirati KS Ostrožno javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora oblikovati svet krajevne skupnosti svoje stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Izvršnemu svetu Skupščine občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-44/93-MS
Celje, dne 19. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.