Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1074. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin - kartografskega dela - dolgoročnega in srednjeročnega plana občine, stran 1280.

Izvršni svet Občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v. predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/48, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90) in 240. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 5/75,10/75, 3/78, 6/82, 21/83 in 5/86) na seji dne 22. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin – kartografskega dela – dolgoročnega in srednjeročnega plana občine
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin – kartografskega dela – planskih dokumentov občine, ki se nanašajo na spremembe razvrstitve kmetijskih zemljišč in namenske rabe prostora, spremembe načinov urejanja posameznih območij s prostorskimi izvedbenimi akti ter sprejem programskih zasnov za posamezna območja.
2. člen
Kartografske podlage osnutka sprememb in dopolnitev planskih dokumentov so karte v merilu 1: 5.000, ki sestavljajo kartografski del osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine z dodatnimi prikazi.
3. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Šmarje pri Jelšah – Sekretariatu za urejanje prostora in varstvo okolja, 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bodo po krajevnih skupnostih organizirane javne obravnave.
4. člen
Podjetja, društva, civilno pravne osebe in občani, lahko do izteka javne razgrnitve podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 352-17/93-2
Šmarje pri Jelšah, dne 22. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
Marjan Aralica l. r.