Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1065. Navodilo o obveznem pošiljanju podatkov o cenah, stran 1268.

Na podlagi 10. člena Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I), 3. člena Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni 1, RS, št. 15/93), 153. člena Statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) in sklepa 100. seje Izvršnega sveta Skupščine občine Jesenice z dne 15. 4. 1993 predpisuje sekretar Sekretariata za gospodarstvo in negospodarstvo
NAVODILO
o obveznem pošiljanju podatkov o cenah
1. Družbena in zasebna podjetja (v nadaljevanju podjetja), druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela (v nadaljevanju: obrtniki), so dolžni pristojnemu organu za cene v občini Jesenice zaradi spremljanja gibanja cen obvezno pošiljati podatke o cenah, in sicer tri dni pred spremembo.
2. Podatke o cenah pošiljajo podjetja, druge pravne osebe ter obrtniki za naslednje proizvode in storitve:
Področje 10 – STANOVANJSKO KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN UREJANJE NASELJA IN PROSTORA:
– urejanje stavbnega zemljišča
– urejanje in vzdrževanje ulic in prometnih poti
– urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic, rekreacijskih površin
– čiščenje javnih površin v naselju
– druge neomenjene komunalne dejavnosti (v okviru panoge 1003, za podskupino 100399 po enotni klasifikaciji dejavnosti)
– storitve tržnic na debelo in drobno.
3. Obvestilo o cenah mora vsebovati naslednje podatke:
– ime proizvoda oziroma storitve
– merska enota
– cena na dan 31. decembra predhodnega leta
– veljavna cena (v uporabi do dneva predložitve podatkov)
– nova cena
– odstotek povečanja – znižanja
– datum začetka uporabe nove cene
– glavni razlogi za spremembo cene
– celotni cenik (kot priloga).
4. Obvestilo s podatki o cenah se pošlje Sekretariatu za gospodarstvo in negospodarstvo.
5. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, neha veljati Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja (Uradni l. RS, št. 8/91).
6. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-02/93
Jesenice, dne 15. aprila 1993.
Sekretar
Sekretariata za gospodarstvo
in negospodarstvo
mag. Vitomir Pretnar, dipl. inž. l. r.