Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1061. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje Krajevne skupnosti Stari trg ter osnutka programskih zasnov za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000., stran 1266.

Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 40. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93) je Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji dne 30. marca 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje Krajevne skupnosti Stari trg ter osnutka programskih zasnov za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000
1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območje Krajevne skupnosti Stari trg ter osnutek programskih zasnov za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000, ki ju je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije iz Ljubljane pod oznako UI-1552 v marcu leta 1993.
2
Osnutka bosta razgrnjena v prostorih občine Črnomelj v delovnem času upravnih organov in na sedežu Krajevne skupnosti Stari trg. Osnutka bosta razgrnjena 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo osnutkov se skliče javna obravnava. Javni obravnavi organizirata krajevni skupnosti, potrebne strokovne razlage pa zagotovi Oddelek za družbeni razvoj občine Črnomelj. O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave morajo biti zainteresirani občani na primeren način obveščeni.
4
Pisne pripombe in predloge na osnutka podajo zainteresirani na Oddelku za družbeni razvoj občine Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-9/90
Črnomelj, dne 30. marca 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Črnomelj
Anton Horvat, dipl. ek. l. r.