Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1070. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 1993, stran 1273.

Na podlagi 4. člena Odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/90 in RS. št. 16-782/93) in 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) je Skupščina občine Lenart na seji dne 23. aprila 1993 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Lenart za leto 1993
1. člen
S proračunom občine Lenart za leto 1993 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.
2. člen
Občinski proračun za leto 1993 obsega prihodke v znesku 474.794.997 SIT, od tega:
                                SIT
– za razporeditev v posebnem delu           473,421.983
– za razporeditev v stalno proračunsko rezervo      1,373.014
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Izvršni svet Skupščine občine Lenart v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno, vendar največ do 80% od dosežene rasti cen.
3. člen
Od prihodkov se po prvi alinei prvega odstavka prejšnjega člena izloči 0,3% v sredstva rezerv občine Lenart.
4. člen
Prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz prejšnjega odstavka, se zagotovijo v proračunu.
5. člen
Prihodki od prodaje občinskega premoženja se vplačujejo v proračun.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom Skupščine občine Lenart oziroma s pogodbo med Skupščino občine Lenart in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
8. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za plače delavcev se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
Izvršni svet odloča o obsegu in načinu zagotavljanja sredstev za usklajevanje plač delavcev upravnih organov in organizacij, ki se financirajo iz občinskega proračuna v skladu z gibanjem plač v gospodarstvu ter skladno z zakonskimi predpisi.
10. člen
Upravni organi in drugi uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
. 11. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti Skupščino občine Lenart in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
12. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena iz občinskega proračuna, je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Lenart ter predstojnik pristojnega organa kot odredbodajalec.
13. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna;
– o uporabi sredstev rezerv občine Lenart do višine 500.000,00 SIT za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, za katere sredstva niso zagotovljena v proračunu, kot so zlasti: poplave, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinskih škodljivcev;
Odloča pa lahko tudi o višjem znesku, če je to potrebno s tem, da uporabo tega zneska da v potrditev zborom Skupščine občine Lenart na prvi naslednji seji;
– o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke občinskega proračuna;
– na podlagi pisnega predloga posameznih nosilcev sredstev o prenosih med sredstvi in med različnimi postavkami istega namena;
– o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna;
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
14. člen
Za pravočasno izvrševanje obveznosti občinskega proračuna, razen sredstev za delo občinskih upravnih organov, lahko občina Lenart najame posojilo pri bankah, vendar največ do višine 1/12 predvidenih prilivov sredstev za leto 1993.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene izvršni svet.
15. člen
Če bodo prihodki v letu 1993 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv občine Lenart v skladu s 3. točko 31. člena Zakona o financiranju javne porabe.
Sredstva, ki so uporabljena za kritje primanjkljaja, bo občina Lenart v letu 1993 vračala v sredstva rezerve z dodatnim 0,3% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1993 dalje.
Št. 402-1/93
Lenart, dne 23. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.
          BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
        PRORAČUNA OBČINE LENART ZA LETO 1993
 
PRIHODKI
-------------------------------------------------------------------
Skupina Vrsta prihodkov                   Znesek
-------------------------------------------------------------------
70    Preneseni prihodki, republiška
     sredstva za izravnavo med
     občinami                    222,840.000
71    Prihodki od davkov pravnih in
     fizičnih oseb                 155,650.000
73    Prihodki od davkov od prometa
     proizvodov in storitev               745.000
75    Prihodki od davkov na premoženje         2,026.000
76    Prihodki od taks, povračil in
     denarnih kazni                 22,678.000
77    Finančni tokovi                 30,000.000
78    Prihodki od lastne dejavnosti in
     drugi prihodki                 40,855.997
-------------------------------------------------------------------
     Skupaj:                    474,794.997
-------------------------------------------------------------------
ODHODKI
-------------------------------------------------------------------
Skupina Vrsta odhodkov                   Znesek
-------------------------------------------------------------------
40    Sredstva za delo državnih organov        97,922.147
41    Sredstva za delo izvajalskih
     organizacij                   93,221.441
42    Socialni transferji                710.400
43    Dotacije na področju družbenih
     dejavnosti                    5,524.338
44    Plačila na področju družbenih
     dejavnosti                   44,455.795
45    Plačila storitev ter subvencije in
     intervencije v gospodarstvu           57,640.654
46    Drugi odhodki                  73,082.303
47    Odhodki investicijskega značaja         73,314.572
48    Finančni tokovi, oblikovanje rezerv
     in druge obveznosti               28,923.347
-------------------------------------------------------------------
     Skupaj:                    474,794.997
-------------------------------------------------------------------