Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1059. Pravilnik za določanje najemnin za poslovne prostore, stran 1265.

Na podlagi 156. člena Statuta občine Celje (Uradni list SRS, št. 6/82, 37/90. 13/91) je Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 14. 4. 1993 sprejel
PRAVILNIK
za določanje najemnin za poslovne prostore
1. člen
S tem pravilnikom se določa način izračuna najemnin za. poslovne stavbe, poslovne in delovne prostore ter garaže (v nadaljnjem besedilu: poslovne prostore) v lasti občine Celje.
2. člen
Osnova za določanje najemnin za poslovne prostore v lasti občine Celje je metodologija o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš predpisana s pravilnikom (Uradni list SRS, št. 25/81). Najemnine se izračunavajo po naslednjem obrazcu:
Nm = (Vp x k) : (12 x 100)
Nm = mesečna najemnina
Vp = revalorizirana vrednost poslovnega prostora
k = letna stopnja zajemanja v% od revalorizirane vrednosti poslovnega prostora.
Najemnine se mesečno povečujejo v skladu z rastjo cen na drobno in letno poračunajo po opravljeni valorizaciji vrednosti poslovnih prostorov.
Morebitna dokazana lastna vlaganja najemnika v prenovo poslovnega prostora, ki povečujejo vrednost poslovnega prostora, se lahko upoštevajo pri sklenitvi najemne pogodbe z zmanjšanjem najemnine za določen čas.
3. člen
Letna stopnja zajemanja v% od revalorizirane vrednosti poslovnega prostora je odvisna od namembnosti poslovnega, prostora in območja, v katerem se nahaja poslovni prostor (lokacija).
Poslovni prostori so razvrščeni v tri skupine po namembnosti in v šest skupin po lokaciji, ločeno za pritličje in za ostale etaže.
4. člen
Po namembnosti se poslovni prostori razvrstijo v naslednje skupine: Skupina A:
– gospodarske dejavnosti
– trgovine
– finančne, tehnične in poslovne storitve; Skupina B:
– obrt in osebne storitve; Skupina C:
– izobraževanje, znanost, kultura in informacije
– zdravstveno in socialno varstvo,
– družbenopolitične skupnosti in organizacije,
– garaže.
Če se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti, se pri oblikovanju najemnine upošteva dejavnost, ki spada v višjo skupino. O razvrstitvi poslovnega prostora v skupino dejavnosti odloča komisija za oddajo poslovnih prostorov v najem.
5. člen
Lokacije, na katerih se nahajajo poslovni prostori, so naslednje:
Lokacija 1 KS Center – cona a:
Titov trg, Trg V. kongresa, Prešernova ulica, Stanetova ulica, Trg svobode in Zidanškova ulica, Tomšičev trg, Linhartova ulica, Gledališka ulica, Lilekova ulica, Gubčeva ulica, del Cankarjeve ulice med Gubčevo in Stanetovo ulico in Savinova ulica;
Lokacija 2 KS Center – cona b:
Levstikova ulica od Stanetove do Aškerčeve ulice, Muzejski trg, Slomškov trg, Čuprijska ulica, Kocenova ulica, Vodnikova ulica, Šlandrov trg, UI.X1V. divizije, Miklošičeva ulica, Trg oktobrske revolucije, Zagata Ozka ulica, del Ljubljanske ulice v območju KS Center, dvoriščni lokali v Zidanškovi ulici;
Lokacija 3 KS Center – cona c: Kocbekova ulica, Aškerčeva ulica, Partizanska ulica, Savinjsko nabrežje, Pleteršnikova ulica, Gregorčičeva ulica, Levstikova ulica (delno),ter Mariborska ulica v KS Gaberje, Ul. V. prekomorske brigade 2-4 v KS Slavko Šlander in Na okopih;
Lokacija 4 mestne krajevne skupnosti:
Karel Destovnik Kajuh, Slavko Šlander, Dolgo polje, Gaberje, Aljažev hrib, Dečkovo naselje, Lava, Nova vas, Ul. Frankolovskih žrtev 17, a, b v KS Hudinja in Celjska cesta v KS Vojnik;
Lokacija 5 primestne krajevne skupnosti:
Savinja, Hudinja, Pod gradom, Medlog, Ostrožno, Štore, Teharje, Trnovlje, Ljubečna, Škofja vas, Vojnik ter Dobrna;
Lokacija 6 vaške krajevne skupnosti:
Šmartno v Rožni dolini, Strmec (Nova cerkev), Frankolovo in Svetina.
Vogalne zgradbe na križiščih ulic in trgov se uvrščajo v višjo lokacijo.
6. člen
Letna stopnja najemnine – k (v%) je odvisna od namembnosti in lokacije ter določena z naslednjo tabelo:
----------------------------------------
       a       b      c
----------------------------------------
1    14,26     11,09    7,92
2    12,67     9,86    7,04
3    11,09     8,62    6,16
4     9,50     7,39    5,28
5     8,71     6,78    4,84
6     7,92     6,16    4,40
----------------------------------------
Tako določen odstotek od revalorizirane vrednosti se za poslovne prostore v pritličjih poveča še za nadaljnjih 40%.
7. člen
Amortizacija se dodatno obračuna po stopnjah, ki so predpisane z zakonom.
8. člen
Kadar se poslovni prostor odda v najem z javno licitacijo, predstavlja najemnina, izračunana po tem pravilniku, izklicno ceno javne licitacije.
9. člen
Sredstva najemnin poslovnih prostorov se uporabljajo za kritje stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav hiš in poslovnih prostorov, za nakup in prenovo poslovnih prostorov, za kritje amortizacije ter za razvoj in pospeševanje drobnega gospodarstva.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36300-1/91
Celje, dne 14. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž., l. r.