Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1077. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 1992, stran 1281.

Na podlagi 29. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92 in 7/93) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 22. aprila 1993 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 1992
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Žalec za leto 1992, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev kupnin od prodanih stanovanj, sredstev za zdravstveno varstvo živali in zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
                              sit
- prihodke                   806.182.233,60
- odhodke                    806,405.996,20
- primanjkljaj prihodkov              223.762,60
2. Zaključni račun sredstev kupnin od prodanih stanovanj izkazuje:
- prihodke                    34,899.603,00
- odhodke                    63,921.481,20
- primanjkljaj prihodkov             29,021.878,20
3. Zaključni račun sredstev za zdravstveno varstvo živali izkazuje:
- prihodke                    6,994.799,10
- odhodke                     6,927.982,90
- presežek prihodkov                 66.816,20
4. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
- prihodke                     610.575,90
- odhodke                      590.000,00
- presežek prihodkov                 20.575,90
3. člen
Primanjkljaj prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 223.762,60 SIT se prenese kot obveznost v leto 1993.
4. člen
Primanjkljaj prihodkov po zaključnem računu sredstev kupnin od prodanih stanovanj v znesku 29,021.878,20 SIT se pokrije s terjatvijo iz naslova prilivov kupnin od prodanih stanovanj z obročnim odplačevanjem in s sredstvi Stanovanjskega sklada občine Žalec.
5. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu sredstev za zdravstveno varstvo živali v znesku 66,816,20 SIT se prenese v prihodke sredstev za zdravstveno varstvo živali za leto 1993.
6. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 20.575,90 SIT se prenese v sredstva rezerv za leto 1993.
7. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1992 je sestavni del tega zaključnega računa.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-002/93-03/SV
Žalec, dne 22. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.