Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1093. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del, stran 1331.

Skupščina občine Celje je na podlagi 39. in 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90) ter 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90, 22/90, 23/90, 13/91 in 14/92) na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 4. 5. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Celje za obdobje 1986-2000 in določil srednjeročnega plana občine Celje sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del – Spodnja Hudinja (Uradni vestnik Celje, št. 9/70, Uradni list SRS, št. 8/78, 35/82 in 19/85) za območje obstoječih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov ob zahodnem robu Mariborske ceste, kot je to razvidno iz projekta št. 590/89, ki ga je v septembru 1992 izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o. iz Celja.
2. člen
Obstoječi stanovanjski in poslovno-stanovanjski objekti ob zahodnem robu Mariborske ceste št. 73, 79, 81, 87, 91, 93, 93a, 95, 97, 99, 101, 103, 103a in 105, locirani na parc. št. 860/1, 861/2, 861/3, 869/1, 858, 857, 1721/4, 856, 855/2, 854, 862, 863, 852/1, 847, 848/1, 846/1, 846/2, 845, 848/6, 848/3, 843, 844, 848/4, 848/14, 842, 848/5, 841, 840, 839 in 838 k. o. Sp. Hudinja se ohranijo in se jim dovoli sprememba namembnosti v okolju prijazno dejavnost pod pogojem nespreminjanja obstoječe prometne dostopnosti in sprotne ureditve potrebne komunalne in energetske infrastrukture. V okviru obstoječih funkcionalnih zemljišč in pod pogojem predhodne pridobitve soglasja prizadetih sosedov se lahko obstoječi objekti tudi prizidujejo in nadzidujejo v okviru gadbene linije ob Mariborski cesti.
Potrebna je prenova, možne so dozidave, nadomestne in zapolnilne gradnje ob upoštevanju obstoječe gradbene črte; nadzidave so dopustne do maksimalne etažnosti P + 1 + IP z dvokapno streho v naklonu okoli 30° ter smerjo slemena sever – jug; dovozi so dovoljeni le na dvoriščno stran objektov in to z desnim zavijanjem iz magistralne ceste (direktni uvozi v objekte in napajanje s pločnika ni dopustno).
3. člen
Pri projektiranju in izvajanju infrastrukturnega omrežja po projektu iz 1. člena tega odloka so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne utemeljene tolerance v poteku tras. Dopustne so tudi tolerance pri gabaritih in namembnostih obstoječih objektov in sicer v okviru gradbenih linij in višin, določenih v projektu iz 1. člena tega odloka. Novogradnje na območju iz 2. člena tega odloka niso dovoljene.
Tolerance iz prejšnjega člena lahko z lokacijskim dovoljenjem dopusti za urejanje prostora pristojni upravni organ.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična služba.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/77
Celje, dne 4. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.