Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

45. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko, stran 314.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko, sklenjen z izmenjavo not z dne 18. in 24. decembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovaškem in angleškem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
 
Č.j. 1395/92-23
 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu veľvyslanectvu Slovinskej republiky v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a dovoľuje si oznámiť, že Slovenská republika sa stane dnom 1. januára 1993 samostatným, zvrchovaným a nezávislým štátom na základe ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Slovenská republika sa stane nástupníckym štátom, ktorý vznikol rozdelením česko-slovenskej federácie.
Vychádzajúc z Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k parlamentom a národom sveta, vláda Slovenskej republiky vo svojej vnútornej a zahraničnej politike sa bude riadil rovnakými hodnotami, aké zastávajú demokratické štáty, ktorými sú bezvýhradná úcta k ľudským právam a základným slobodám, zásady pluralitnej demokracie a právneho štátu, ktorých dôsledné naplňovanie tvorí základ slobody, spravodlivosti a mieru.
Vláda Slovenskej republiky sa v medzinárodných vzťahoch bude riadil pravidlami medzinárodného práva, ako i cieľmi a zásadami zakotvenými v Charte OSN, helsinskom Záverečnom akte a nadväzujúcich dokumentoch. Bude napomáhal rozvoju spolupráce v Európe s cieľom vytvoril účinný bezpečnostný systém.
Vláda Slovenskej republiky bude dôsledne plniť záväzky z oblasti odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní, zásady týkajúce sa zníženia ozbrojených síl a výzbroje na úroveň dostatočnú pre obranu a bude sa zasadzoval o posilnenie dôvery a stability na mnohostrannom a dvojstrannom základe.
Vláda Slovenskej republiky bude rešpektoval práva a plnil záväzky týkajúce sa národnostných menšín v súlade s medzinárodnými štandardmi.
V súlade s platnými zásadami medzinárodného práva a v rozsahu ním stanovenom, sa Slovenská republika, ako nástupnícky štát, bude s účinnosťou od 1. januára 1993, tj. do dátumu rozdelenia česko-slovenskej federácie, považoval za viazanú mnohostrannými a dvojstrannými zmluvami, ktorých stranou bola k tomuto dátumu Česká a Slovenská Federatívna Republika.
Podlá príslušného ústavného zákona a zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o delení majetku federácie, Slovenská republika prevezme svoj podiel na finančných záväzkoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky voči tretím štátom a medzinárodným organizáciám.
Vláda Slovenskej republiky, vedená snahou o urýchlené začlenenie Slovenskej republiky do medzinárodného spoločenstva sa obracia na vládu Slovinskej republiky so žiadosťopu o uznanie Slovenskej republiky ako samostatného štátu, je pripravená s vládou Slovinskej republiky nadviazať diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev počínajúc dnom 1. januára 1993. Vzájomné vzthy bude rozvíjal na zásadách zvrchovanej rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí, rešpektovania územnej a politickej nezávislosti, neporušiteľnosti hraníc, mierového riešenia sporov a dalších všeobecne uznávaných pravidiel medzinárodného práva.
Vláda Slovenskej republiky prehlasuje, že na území Slovenskej republiky prizná po 1. januári 1993, v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch; výsady a imunity diplomatickým misiám akreditovaným v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike k 31. decembru 1992 a že nebude vyžadoval nový agrément pre súčasného veľvyslanca akreditovaného v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike v prípade, že bude od 1. januára 1993 akreditovaný v Slovenskej republike. Seniorka diplomatického zboru akreditovaného v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike k 31. decembru 1992 bude v Slovenskej republike po 1. januári 1993 zachovaná.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využívo túto priíležitosť, aby ubezpečilo veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike o svojej hlbokej úcte.
    Bratislava, 18. decembra 1992
 
Veľvyslanectvo
Slovinskej republiky
v ČSFR
Praha
 
No. 262/92 ESA
 
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Slovak Republic and has the honour to inform the Ministry of the following:
The Government to the Republic of Slovenia, at its 37th session on 22 of December 1992, decided to recognize the Slovak Republic as an independent and sovereign State and to establish diplomatic relations with the validity from the First of January 1993.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of the Slovak Republic the assurances of its highest consideration.
    Ljubljana, 24 December 1992.
 
To the Ministry for Foreign Affairs
of the Slovak Republic
Bratislava
 
Št. 1395/92-23
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Slovaške Republike izraža spoštovanje veleposlaništvu Republike Slovenije v Češki in Slovaški federativni republiki in si dovoljuje sporočiti, da bo Slovaška Republika postala s 1. januarjem 1993 samostojna, suverena in neodvisna država na podlagi ustavnega zakona o prenehanju obstoja Češke in Slovaške federativne republike. Slovaška Republika postane država naslednica, ki je nastala z razdelitvijo češko-slovaške federacije.
Izhajajoč iz proglasa Narodnega sveta Slovaške Republike, poslanega parlamentom in narodom sveta, se bo vlada Slovaške Republike v svoji notranji in zunanji politiki ravnala po enakih vrednotah, kakršne zastopajo demokratične države, k takim vrednotam pa štejejo brezpogojno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načela o pluralni demokraciji in pravni državi, katerih dosledno izpolnjevanje je osnova za svobodo, pravičnost in mir.
Vlada Slovaške Republike se bo v mednarodnih odnosih ravnala po pravilih mednarodnega prava ter v skladu s cilji in načeli, utemeljenimi v Ustanovni listini OZN, v helsinški Sklepni listini in v spremljajočih dokumentih. Pomagala bo pri razvoju sodelovanja v Evropi s ciljem ustvariti učinkovit varnosti sistem.
Vlada Slovaške Republike bo dosledno izpolnjevala obveznosti na področju razorožitve in neširjenja jedrskega orožja, načela v zvezi z zmanjševanjem oboroženih sil in vojaške opreme na raven, ki zadostuje za obrambo, in se zavzemala za krepitev zaupanja in stabilnosti v smeri večstranskega in dvostranskega delovanja.
Vlada Slovaške Republike bo upoštevala pravice in izpolnjevala obveznosti do narodnostnih manjšin v skladu z mednarodnimi standardi.
V skladu z veljavnimi načeli mednarodnega prava in v njihovem obsegu bo Slovaška Republika kot država naslednica s 1. januarjem 1993, tj. od datuma razdružitve češko-slovaške federacije, zavezana z večstranskimi in dvostranskimi sporazumi, katerih pogodbena stran je bila do tega datuma Češka in Slovaška federativna republika.
Glede na določila ustavnega zakona in pogodbo, sklenjeno med Slovaško in Češko Republiko o delitvi premoženja federacije, bo Slovaška Republika prevzela svoj delež finančnih obveznosti Češke in Slovaške federativne republike do tretjih držav in mednarodnih organizacij.
Vlada Slovaške Republike se v prizadevanju za hitrejšo vključitev Slovaške Republike v mednarodno skupnost obrača na Vlado Republike Slovenije s prošnjo za priznanje Slovaške Republike kot samostojne države in je pripravljena z Vlado Republike Slovenije navezati diplomatske odnose na ravni veleposlaništev s 1. januarjem 1993. Medsebojne odnose bo razvijala v skladu z načeli suverene enakosti, nevmešavanja v notranje zadeve, spoštovanja ozemeljske in politične neodvisnosti, nedotakljivosti meja, mirnega reševanja sporov in ostalimi splošno priznanimi pravili mednarodnega prava.
Vlada Slovaške Republike izjavlja, da bo na ozemlju Slovaške Republike po 1. januarju 1993 v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih priznala privilegije in imunitete diplomatskih misijam, akreditiranim v Češki in Slovaški federativni republiki na dan 31. decembra 1992, in da ne bo zahtevala novega agremana za sedanjega veleposlanika, akreditiranega v Češki in Slovaški federativni republiki v primeru, da bo 1. januarja akreditiran tudi v Slovaški Republiki. Senioriteta diplomatskega zbora, akreditiranega v Češki in Slovaški federativni republiki do 31. decembra 1992, bo upoštevana tudi v Slovaški Republiki po 1. januarju 1993.
Ministrstvo za zunanje zadeve Slovaške Republike izkorišča ob tem priložnost, da zagotovi veleposlaništvu Republike Slovenije v Češki in Slovaški federativni republiki svoje globoko spoštovanje.
    Bratislava, 18. decembra 1992
 
Veleposlaništvo
Republike Slovenije
v ČSFR
Praga
 
Št. ESA 262/92
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Slovaške Republike in ima čast ministrstvu sporočiti sledeče:
Vlada Republike Slovenije se je na svoji 37. seji dne 22. decembra 1992 odločila, da prizna Slovaško Republiko kot neodvisno in suvereno državo in vzpostavi diplomatske odnose z veljavnostjo s 1. 1. 1993.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Slovaške Republike ponovno izrazi svoje najglobje spoštovanje.
    Ljubljana, 24. decembra 1993
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-20/1-8
Ljubljana, dne 22. aprila 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik