Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

675. Zakon o zadrugah
676. Zakon o industrijski lastnini
677. Zakon o ustanovitvi Visoke pomorske in prometne šole v Piranu
720. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in prvo trimesečje 1992. leta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

721. Odlok o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

678. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
679. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
680. Pravilnik o vodenju, vsebini in objavi kataloga zbirk podatkov
681. Sklep o podeljevanju priznanj Republiškega štaba za civilno zaščito
722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
723. Odredba o obveznem atestiranju protieksplozijsko zaščitenih električnih proizvodov in naprav, namenjenih za uporabo v prostorih, ki jih ogrožajo eksplozivne zmesi

BANKA SLOVENIJE

724. Sklep o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve
725. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

682. Pravilnik o načinu in postopku delitve kontingentov za izvoz in uvoz blaga

OBČINE

Brežice

688. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Celje

689. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za Gasilski dom Zagrad-Pečovnik in za zapolnilno poslovnostanovanjsko gradnjo ob Ločnici

Cerknica

690. Sklep o razpisu nadomestnih volitev delegata v zboru združenega dela Skupščine občine Cerknica

Jesenice

691. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o plačevanju dela pristojbin za veterinarsko-higiensko službo v občini Jesenice

Kočevje

692. Odlok o davkih občanov v letu 1992
693. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o dobavah in odjemu pitne vode na območju občine Kočevje

Krško

694. Sprememba in dopolnitev pravilnika o oddaji poslovnih prostorov

Lendava

695. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lendava

Litija

696. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju "Vintarjevec"
697. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja
698. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Litija

Ljubljana

683. Sklep o oblikovanju cen
684. Pogoji za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
685. Tarifni sistem za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
686. Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
687. Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana

Ljubljana Vič-Rudnik

703. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik v prvem trimesečju leta 1992

Ljubljana-Center

699. Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana Center
700. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin

Ljubljana-Šiška

701. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Šiška za leto 1991
702. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v Domu starejših občanov "Marija Draksler-Marjana", Ljubljana Šiška, p.o., Kunaverjeva 15

Logatec

704. Odredba o določitvi najvišjih cen

Metlika

705. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Metlika za leto 1991
706. Odlok o uvedbi agromalioracijskega postopka Metlika III/1. del
707. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Metlika v letu 1992

Sevnica

708. Sklep o sprejemu Razvojnega programa demografsko ogroženih območij
709. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na omočju Krajevne skupnosti Tržišče
710. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 8. 3. 1992 za uvedbo samoprispevka za območje KS Tržišče
711. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Slovenska Bistrica

712. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Slovenska Bistrica

Šentjur pri Celju

713. Sklep o soglasju k statutom javnih zavodov na področju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

714. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

715. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šmarje pri Jelšah
716. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območja KS Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Vinski vrh, Mestinje, Sladka gora, Kostrivnica, Rogaška Slatina, Stojno selo, Donačka gora, Rogatec, Dobovec, Kristan vrh, Pristava, Zibika, Tinsko, Podčetrtek, Virštanj, Zagorje, Lesično, Buče, Kozje, Polje ob Sotli, Bistrica ob Sotli, Osredek in Podsreda.
717. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Olimje

Tržič

718. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Tržič

Žalec

719. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za socialno medicino in higieno Celje
2. Popravek odloka o ureditvenem načrtu za del območja urejanja VR 2/7 Slovenija avto

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

5. Zapisnik z zasedanja delovne skupine za realizacijo Sporazuma med Vlado Republike Belorusije in Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije

2. Sporazum Vlade Republike Slovenije in Vlade Beloruske sovjetske socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
3. Protokol o blagovnem prometu med Republiko Slovenijo in RSFSR v letu 1992 k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske Sovjetske Federativne Socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju z dne 15. maja 1991
4. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske sovjetske federativne socialistične republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
AAA Zlata odličnost