Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

698. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Litija, stran 855.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82 in 42/86), zakona o organizaciji in financiranju osnovnega šolstva (Uradni list RS, št. 12/91-I), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in 9. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2790) je Skupščina občine Litija na 16. skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 20. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Litija
I. USTANOVITELJ
1. člen
Skupščina občine Litija, Jerebova 14, Litija, kot ustanovitelj ustanavlja s tem odlokom javni zavod, ki je pooblaščen v skladu z zakonom za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti osnovnega glasbenega šolstva, splošno izobraževalno in matične knjižničarske dejavnosti, izobraževanja odraslih, informativne in prireditvene dejavnosti za območje občine Litija.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za izobraževanje in kulturo Litija.
Zavod ima skrajšano ime:ZIK Litija. Sedež zavoda je: Litija, Ponoviška c. 3.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo:
– vzgojno izobraževalno dejavnost v osnovnem glasbenem šolstvu, ki obsega osnovno vzgojo in izobraževanje predšolskih in šolskih otrok po posebnem programu glasbenega šolstva in jo izvaja organizacijska enota Glasbena šola Litija, Cesta Komandanta Staneta 2, Litija,
– splošno izobraževalno in matično knjižničarsko dejavnost, ki jo izvaja organizacijska enota Matična knjižnica dr. Slavko Grum Litija, Parmova ulica 9, Litija,
– ter organizira in izvaja izobraževanje odraslih, ki ga izvaja organizacijska enota Delavska univerza Litija, Parmova ulica 6, Litija.
Zavod opravlja naslednje dejavnosti izven obsega javne službe:
– informativno dejavnost, ki obsega zbiranje in posredovanje informacij z različnih področij družbenega življenja občine Litija v tiskani in radiofonski obliki,
– prireditveno dejavnost, ki obsega organizacijo kulturnih prireditev za otroke ter programski in tehnični servis za področje prireditev,
– muzejsko dejavnost ter
– kinematografsko dejavnost.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda. Svet zavoda šteje devet članov, od katerih tri člane predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, tri člane imenuje Izvršni svet Skupščine občine Litija kot predstavnike ustanovitelja ter Skupščina občine Litija enega člana kot predstavnika uporabnikov, enega člana svet staršev v organizacijski enoti Glasbena šola Litija in enega člana udeleženci izobraževanja odraslih v organizacijski enoti Delavska univerza Litija.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje štirih let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed članov sveta zavoda.
5. člen
Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo glasbene šole in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva se v organizacijski enoti Glasbena šola Litija oblikuje svet staršev.
Člane sveta staršev izvolijo starši učencev na roditeljskih sestankih. Svet staršev razpravlja o vprašanjih življenja in dela glasbene šole, oblikuje stališča, ki jih zastopajo predstavniki staršev v svetu zavoda ter daje pobude in predloge drugim organom zavoda.
Svet staršev ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
6. člen
Delo zavoda organizira in vodi direktor, ki ima pooblastila in odgovornosti določene z zakonom in statutom zavoda.
7. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Skupščine občine Litija.
8. člen
Zavod ima lahko druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
9. člen
Zavod, kot pravni naslednik Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija nadaljuje delo z obstoječim premoženjem na dan 31. 12. 1991.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja,
– od plačila za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu ž veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju dejavnosti kot javne službe, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O razporejanju presežkov prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z izvajanjem drugih dejavnosti, odloča svet zavoda.
V primeru računovodskega izkaza presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju dejavnosti kot javne službe Izvršni svet Skupščine občine Litija sprejme ustrezne ukrepe za sanacijo materialno finančnega poslovanja zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
12. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno. Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora pridobiti soglasje ustanovitelja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe, do višine sredstev, ki so v proračunu občine Litija namenjene za delo zavoda.
Za obveznosti zavoda, nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za izvajanje programov glasbene šole in splošno izobraževalne in matične knjižnične dejavnosti v skladu s predpisanimi in dogovorjenimi standardi in normativi.
Vrednotenje posameznih elementov ustanovitelj določi hkrati s sprejemom letnega načrta sredstev za osnovno glasbeno izobraževanje in dejavnost knjižnice. Zavod je upravičen do tako opredeljenih sredstev, če izvaja programe v skladu z opredelitvijo s področja osnovnega glasbenega izobraževanja in splošno izobraževalnega in matičnega knjižničarstva.
13. člen
Zavod se lahko s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Litija povezuje z drugimi zavodi v skupnost zavodov za opravljanje skupnih zadev, opredeljenih v statutu zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zavod ima statut, s katerim se natančneje ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja in poslovanja zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Litija.
V času do sprejetja statuta, zavod uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom o zavodih in tem odlokom.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-2/92
Litija, dne 20. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti