Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

723. Odredba o obveznem atestiranju protieksplozijsko zaščitenih električnih proizvodov in naprav, namenjenih za uporabo v prostorih, ki jih ogrožajo eksplozivne zmesi, stran 880.

Na podlagi 4. in 5. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in na podlagi 5. in 41.a Člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) izdaja direktor Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje
ODREDBO
o obveznem atestiranju protieksplozijsko zaščitenih električnih proizvodov in naprav, namenjenih za uporabo v prostorih, ki jih ogrožajo eksplozivne zmesi
1. člen
Atestiranje je obvezno
– za protieksplozijsko zaščitene električne proizvode in naprave, namenjene za uporabo na mestih, ki jih ogrožajo eksplozivni plini, pare in vnetljive tekočine, klasificiram po standardu JUS N.S8.011, in vnetljiv prah (v nadaljnjem besedilu eksplozivne zmesi) ter
– za protieksplozijsko zaščitene električne proizvode in naprave, namenjene za uporabo na mestih, kjer se vnetljive snovi v obliki pare, megle, prahu, vlaken ali rezancev proizvajajo, skladiščijo, transportirajo, uporabljajo ali odlagajo.
Atestiranje vključuje preskuse in preiskave v smislu 5. in 6. člena te odredbe.
2. člen
Pri protieksplozijsko zaščitenih električnih proizvodih in napravah iz 1. točke te odredbe se posebej preskušajo:
1. nepredirno ohišje;
2. zaščita s povečano varnostjo;
3. zaščita z lastno varnostjo;
4. zaščita s polnjenjem s trdimi snovmi;
5. zaščita s potopitvijo v tekočino;
6. zaščita z nadtlakom;
7. zaščita s polnjenjem s peskom;
8. druge vrste protieksplozijske zaščite, ki omogočajo varno delovanje električnih proizvodov;
9. odpornost elementov proizvodov zaradi delovanja protieksplozijske zaščite;
10. odpornost proti zunanjim mehanskim vplivom;
II. termična obstojnost naprav in njihovih elementov;
12. stabilnost in termična obstojnost polnil, od katerih je odvisna protieksplozijska zaščita;
13. sestava in lastnosti materiala za ohišje in sestavne dele;
14. obstojnost in odpornost snovi, iz katerih so izdelani elementi proizvodov proti vremenskim razmeram in vplivu okolja, v katerem naj bi proizvod obratoval.
3. člen
Proizvodi, naprave in elementi iz 1. člena te odredbe se preskušajo na način, ki ga določajo standardi JUS N.S8.011, N. S8.051 in N.S8.052 ter standardi za posamezno vrsto protieksplozijske zaščite: JUS N.S8.121, JUS N.S8.123, JUS N.S8.221, JUS N.S8.223, JUS N.S8.241, JUS N.S8.242, JUS N.S8.321, JUS N.S8.421, JUS N.S8.521, JUS N.S8.621, JUS N.S8.721.
4. člen
Vzorci za preskus električnih proizvodov, naprav in elementov v protieksplozijski zaščiti iz 1. člena te odredbe se odvzamejo na način, ki ga določajo standard JUS N.S8.011 ter standardi JUS za posamezno vrsto protieksplozijske zaščite.
Vzorec oziroma vzorce odvzame laboratorij, ki je pooblaščen za preskušanje protieksplozijsko zaščitenih proizvodov.
5. člen
Tipski preskus ali preskus posamično izdelanega proizvoda in naprave v protieksplozijski zaščiti izvede laboratorij, ki ga pooblasti Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju Urad).
6. člen
Preiskava proizvodov in naprav iz 1. člena te odredbe vključuje:
a) pregled dokumentacije, ki določa protieksplozijsko zaščito proizvoda, naprave in njegovih elementov, kar opravi Ex-komisija;
b) ugotovitev skladnosti vzorca proizvoda, naprave in elementov z zahtevami, pogoji in karakteristikami, ki jih določajo standardi, in s predloženo dokumentacijo, kar opravi pooblaščeni laboratorij.
7. člen
Izdelki tujih proizvajalcev v protieksplozijski zaščiti se lahko v Republiki Sloveniji uporabljajo le, če so bili preskušeni v skladu s 5. členom te odredbe.
Ex-komisija lahko upošteva tudi rezultate preskusov in poročilo o preskusu organizacije, ki opravlja v tujini ustrezno dejavnost kot tretja stranka v skladu s predpisi te države.
Ex-komisija ima pravico zahtevati dodatne preskuse uvoženih proizvodov z namenom, da se ugotovi ustreznost protieksplozijske zaščite glede na podatke v predloženem poročilu o preskusu.
8. člen
Pooblaščeni laboratorij predloži poročilo o preskusu Ex-komisiji. Ta poročilo preveri in Uradu pisno predlaga izdajo atesta o ustreznosti oziroma odobritev za vgradnjo ter za uporabo znaka Ex na teh proizvodih.
9. člen
Postopki za pridobitev atesta, vsebina dokumentacije ter način poslovanja se določijo s poslovnikom, ki ga izda Urad.
Ex-komisija lahko zaradi ugotavljanja ustreznosti zahteva od proizvajalca reference ali druge potrebne podatke.
10. člen
Vsak proizvod oziroma naprava, za katero je bil izdan atest, mora imeti na vidnem mestu pritrjen znak protieksplozijske zaščite, katerega obliko in način uporabe določi Urad.
Urad predpiše tudi rok veljavnosti atesta.
11. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati odredba o obveznem atestiranju (homologaciji) eksplozijsko zavarovanih električnih naprav, namenjenih za uporabo v prostorih, ki jih ogrožajo eksplozivne zmesi (Uradni list SFRJ, št. 25/1981).
12. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 992792
Ljubljana, dne 3. marca 1992.
Direktor
Urada Republike Slovenije
za standardizacijo in
meroslovje
Peter Palma, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti