Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

685. Tarifni sistem za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana, stran 838.

Na podlagi 14. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81/29/86) ter 24. člena statuta Javnega podjetja Energetika Ljubljana je upravni odbor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, p.o., Ljubljana, Verovškova 70 na izredni seji dne 20. februarja 1992 sprejel
TARIFNI SISTEM
za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Tarifnim sistemom (v nadaljnjem "Tarifni sistem") se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplotne energije, ki jo Javno podjetje Energetika Ljubljana (v nadaljnjem besedilu "dobavitelj") dobavlja odjemalcem toplotne energije iz vročevodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu "odjemalec").
S tem Tarifnim sistemom se določajo tudi načela in kriteriji za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov in to tako, da se stimulira racionalna raba toplotne energije in da je boljše izkoriščanje proizvodno distribucijskih objektov.
2. člen
Tarifni sistem praviloma velja za vse odjemalce toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin, razen za odjemalce, s katerimi dobavitelj sklepa posebne pogodbe.
Dobavitelj lahko, glede na drugi odstavek 1. člena Tarifnega sistema, sklene posebno pogodbo z odjemalcem nestanovanjskega odjema, ki presega 3000 MWh porabe toplotne energije in ni predmet tega Tarifnega sistema.
Izjemoma se lahko med posebne odjemalce uvrstijo tudi drugi odjemalci, če za to obstajajo posebni pogoji.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti javno objavljene.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke so:
– priključna moč,
– dobavljena količina toplotne energije.
5. člen
Priključna moč je določena po določilih Pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin in se obračunava v MW, vrednost pa se zaokroži na pet decimalnih mest.
6. člen
Dobavljena količina toplotne. energije se ugotavlja, neposredno s toplotnim števcem (MWh), posredno z vodomerom (m3), ali pa se določa pavšalno, kot je določeno v Pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin. Pri obračunu se vrednosti, merjene v MWh (GJ), zaokrožijo na dve decimalni mesti, merjene v m3 pa na celo število.
7. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so: – cena za enoto priključne moči v SLT/MW a,
– cena za enoto dobavljene količine:
– za toplotno energijo v SLT/MWh
– za toplo potrošno vodo v SLT/m3.
8. člen
Letni znesek za priključno moč se dobi tako, da se letna tarifna postavka za priključno moč (SLT/MW a) pomnoži s priključno močjo in se praviloma obračunava glede na število dni v obračunskem obdobju mesečno. Znesek je neodvisen od dobavljene količine toplotne energije.
9. člen
Znesek za dobavljeno količino toplotne energije, ugotovljene neposredno s toplotnim števcem ali določene pavšalno, se dobi tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene količine toplotne energije (SLT/MWh).
10. člen
Znesek za dobavljeno količino toplotne energije za ogrevanje vode, ki se ugotavlja posredno preko vodomera, se ugotovi tako, da se količina porabljene vode, merjene v m3, zmnoži s tarifno postavko za ogrevanje potrošne vode (SLT/m3).
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTNE ENERGIJE
11. člen
Odjem toplotne energije je razdeljen v dve skupini (po namenu uporabe objektov):
1. stanovanjski odjem,
2. nestanovanjski odjem.
12. člen
Stanovanjski odjem so: stanovanja, javni sanitarni objekti, kopališča, vzgojnovarstveni zavodi, domovi ostarelih občanov, dijaški in. študentski domovi ter samski domovi.
13. člen
Tarifna skupina nestanovanjski odjem so vsi odjemalci, ki niso zajeti v 12. členu, vključno objekti v gradnji oziroma objekti med preizkusnim obratovanjem toplotnih naprav.
Izjemoma se za obstoječe stanovanjske objekte, ki menjajo lastni vir ogrevanja in se priključujejo na sistem daljinskega ogrevanja, med preizkusom delovanja toplotnih naprav uporablja tarifna skupina stanovanjski odjem.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE
14. člen
Obračun dobave toplotne energije se pri posameznem odjemalcu vrši z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračunom priključne moči po veljavni tarifi,
– obračunom dobavljenih količin toplotne energije po veljavni tarifi.
15. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toplotno energijo preko ene merilne naprave, se obračun dobavljene energije načeloma izvrši v razmerju letnih pavšalnih količin, določenih v 28. členu Pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin.
16. člen
Strošek za priključno moč se obračuna v odvisnosti od števila dni v obračunskem obdobju praviloma mesečno. Letni strošek za priključno moč se deli s 365 (366) dnevi in pomnoži s številom obračunskih dni.
17. člen
Dobavljena količina toplotne energije se obračuna na naslednji način:
– pri obračunu po toplotnem števcu se količina dobavljene toplotne energije obračuna na podlagi odčitkov glavnega toplotnega števca;
– pri obračunu po vodomeru se količina dobavljene toplotne energije obračuna na podlagi odčitkov glavnega vodomera;
– pri pavšalnem obračunu se od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta obračunava dobavljena količina, toplotne energije v odvisnosti od števila dni v obračunskem obdobju, na enak način kot strošek priključne moči.
18. člen
Do prevzema odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje, ki nastopi po prejemu kopije uporabnega dovoljenja oziroma zapisnika o komisijski ugotovitvi brezhibnega stanja toplotnih naprav, se pri pavšalnem obračunu določi dobavljene količine do 31. 12. tekočega leta na osnovi mesečnih ekvivalentnih obratovalnih ur iz 28. in 29. člena. Pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin. Obračunava se praviloma mesečno in se upošteva tarifna skupina nestanovanjski odjem.
19. člen
Za odjemalce z nameščenim toplotnim števcem se uporablja obračun po ekvivalentnih obratovalnih urah, smiselno po 18. členu, do prevzema toplotnih naprav v redno obratovanje na osnovi prejete kopije uporabnega dovoljenja, oziroma komisijsko ugotovljenega. brezhibnega stanja odjemalčevih toplotnih naprav.
Ob prehodu iz pavšalnega obračuna na obračun dobavljenih količin po toplotnem števcu se izvrši poračun že obračunanih in dejansko dobavljenih količin po 28. in 29. členu Pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin ter 18. členu tarifnega sistema, nato pa se upoštevajo odčitki toplotnega števca.
20. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavljeno toplotno energijo in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s toplotno energijo, najkasneje v 15 dneh po dnevu odčitka, pri pavšalno izračunanih količinah- pa najkasneje v 15 dneh od datuma izstavitve računa.
Odjemalec je dolžan poravnati svoje obveznosti z gotovino, čekom, z virmanom ali s splošno položnico.
V primeru dvoma o plačilni sposobnosti odjemalca ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej. Največja količina toplotne energije, za katero lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej, je enaka največjemu mesečnemu odjemu v zadnjih 12 mesecih ali 25% največjega možnega mesečnega odjema, izračunanega na osnovi priključne moči porabnika.
21. člen
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj od zapadlosti računa do dneva plačila zaračunava zamudne obresti v višini obrestne mere, ki jo uporablja SKB Ljubljana za kratkoročne kredite, povečane za 50%.
22. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in prekinitve dobave toplotne energije.
Osnova za izračun stroškov je normativ porabe delovnega časa in znaša na odjemalca in odjemno mesto:
– za odklop 1,5 ure,
– za ponovni priklop 1,5 ure,
– za izterjavo 1 uro.
23. člen
Odjemalec mora poravnati od porabe neodvisne stroške dobave toplotne energije za čas, ko mu je bila, po določbah 45., 46. in 47. člena Pogojev za dobavo in odjem toplotne energije, prekinjena dobava toplotne energije.
24. člen
Otroški vzdrževanja bremenijo posamezne odjemalce na skupni toplotni postaji v razmerju priključnih moči posameznega odjemalca.
25. člen
Dobavitelj je po prevzemu odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje in po izdaji uporabnega dovoljenja dolžan proti plačilu izvajati redno vzdrževanje priključnega vročevoda in priključne postaje.
Letni stroški rednega vzdrževanja se določijo v odvisnosti od priključne moči odjemalčevih toplotnih naprav na osnovi dobaviteljevega cenika. Stroški rednega vzdrževanja se obračunavajo praviloma mesečno tako, da se letni znesek vzdrževalnine deli s 365 (366) dni in pomnoži z dnevi obračunskega obdobja, ki je praviloma mesec dni.
26. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije.
Količino porabljene vodovodne vode plača odjemalec dobavitelju vodovodne vode.
27. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeno toplotno energijo oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na osnovi dobavnih pogojev oziroma dogovora z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki, v osmih dneh po prejemu računa ali obračuna.
Pripombe oziroma ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTNE ENERGIJE
28. člen
Cene toplotne energije iz vročevodnega omrežja in razmerje tarifnih postavk med posameznimi tarifnimi skupinami se določajo v skladu z politiko cen in v skladu z razvojem oskrbe mesta Ljubljane s toplotno energijo.
29. člen
Cene toplotne energije se določajo po tarifnih postavkah za posamezne tarifne elemente in skupine na enakih osnovah z upoštevanjem razmerij odjema toplotne energije in deleža cirkulacijskih izgub pri topli potrošni vodi.
30. člen
Na podlagi tarifnega sistema se tarifne postavke za posamezne tarifne elemente določajo na osnovi veljavnega postopka in se objavljajo v Uradnem listu Republike. Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja.
32. člen
K Tarifnemu sistemu je dal soglasje Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane.
33. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Tarifni sistem, preneha veljati dosedanji Tarifni sistem za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 24/78 in RS št. 4/91).
34. člen
Ta Tarifni sistem začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od uveljavitve novih cen.
Ljubljana, dne 20. februarja 1992.
Predsednik
Upravnega odbora
Javnega podjetja Energetika Ljubljana
Tone Krušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti