Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

692. Odlok o davkih občanov v letu 1992, stran 850.

Na podlagi 15. in 19. člena statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91), 45. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 45/91 in 158. člena, 163. člena in 184. člena zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 36/88, 8/89 in 48/90) je Skupščina občine Kočevje na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 24. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o davkih občanov v letu 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Kočevje se določijo osnove in stopnje za vrste davkov, ki po zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) pripadajo občini.
2. člen
Določijo se osnove in stopnje za naslednje vrste davkov:
1. davek na dediščine in darila
2. davek od premoženja
3. davek na dobitke od iger na srečo.
II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
3. člen
Davek na dediščine in darila se plačuje v občini Kočevje na podlagi zakona o davkih občanov, po naslednjih stopnjah
----------------------------------------------------------------------------
               Sorodstveno
               razmerje, ki     Sorodstveno
               ustreza drugemu    razmerje, ki    Vsi
     Od vrednosti SLT  dednemu redu     ustreza tretjemu  drugi
     nad      do  (starši, bratje    dednemu redu
               sestre in       (dedi, babice)
               njihovi potomci)
----------------------------------------------------------------------------
                          Stopnja v%
----------------------------------------------------------------------------
          241.000         5         8     11
   241.000   1,083.000         6         9     13
  1,083.000   1,926.000         7        10     15
  1,926.000   2,768.000         8        11     17
  2,768.000   3,611.000         9        12     19
  3,611.000   4,453.000        10        13     21
  4,453.000   5,296.000        11        14     23
  5,296.000   6,138.000        12        15     25
  6,138.000   6,981.000        13        16     27
  6,981.000               14        17     30
----------------------------------------------------------------------------
III. DAVEK OD PREMOŽENJA
4. člen
Zavezanec za davek od premoženja je fizična oseba, s prebivališčem v občini Kočevje, ki poseduje:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljevanju stavbe),
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo,
3. plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov.
5. člen
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki prejšnjega člena je vrednost ugotovljena po pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list RS, št. 25/81).
6. člen
Zavezancem za davek od premoženja, ki so skupaj z več kot tremi družinskimi člani stalno prebivali v lastnih stanovanjskih prostorih oziroma stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, se odmer^ jeni davek zniža za 10% za vsakega nadaljnjega družinskega člana.
7. člen
Davek na posest stavb plačujejo zavezanci od vrednosti stavbe – davčne osnove po naslednjih stopnjah: – za stanovanjske stavbe, stanovanja ali garaže:
--------------------------------------------------
        Če znaša osnova SLT     Stopnja
     nad          do        %
--------------------------------------------------
              126.000      0,10
   126.000        315.000      0,20
   315.000        787.000      0,30
   787.000       1,575.000      0,45
  1,575.000       2,757.000      0,65
  2,757.000       3,610.000      0,85
  3,610.000                 1,00
--------------------------------------------------
- za stavbe in prostore, ki se v sezoni ali od časa do
časa uporabljajo za počitek in rekreacijo:
--------------------------------------------------
        Če znaša osnova SLT     Stopnja
     nad          do        %
--------------------------------------------------
              126.000      0,20
   126.000        315.000      0,35
   315.000        787.000      0,50
   787.000       1,575.000      0,70
  1,575.000       2,757.000      0,90
  2,757.000       3,610.000      1,20
  3,610.000                 1,50
--------------------------------------------------
- za poslovne stavbe in poslovne prostore:
--------------------------------------------------
        Če znaša osnova SLT     Stopnja
     nad          do        %
--------------------------------------------------
              126.000      0,15
   126.000        315.000      0,35
   315.000        787.000      0,55
   787.000       1,575.000      0,75
  1,575.000       2,707.000      1,00
  2,707.000                 1,25
--------------------------------------------------
Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se stopnja davka poveča za 100%.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za lastnika ali uživalca, ki te prostore ne uporablja za opravljanje dejavnosti zaradi prenehanja iz ekonomskih razlogov in je za čas brezposelnosti prijavljen na zavodu za zaposlovanje.
8. člen
Zavezanci davka od premoženja so občinski upravi za družbene prihodke dolžni dati potrebne podatke za ugotovitev vrednosti stavbe za odmero davka.
Nastanek davčne obveznosti in spremembe lastništva oziroma vrednosti stavbe so zavezanci dolžni prijaviti občinski upravi za družbene prihodke v petnajstih dneh.
Vsebino in obliko davčne napovedi predpiše občinska uprava za družbene prihodke.
9. člen
Zavezanci davka od premoženja, ki so lastniki plovnih objektov, plačujejo davek v pavšalnem znesku glede na dolžino plovnega objekta in sicer:
– od najmanj 8 do 9 metrov dolžine 2.300 SLT
– za vsak nadaljnji meter dolžine še po 900 SLT. Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega objekta zniža za 5%. Davka od premoženja ne plačuje zavezanec, ko je objekt starejši od 15 let.
Zavezanci, ki so lastniki plovnih objektov, so dolžni vložiti davčno napoved pri občinski upravi za družbene prihodke občine, kjer imajo stalno prebivališče. Novi zavezanci so dolžni vložiti davčno napoved v 15. dneh od pridobitve plovnega objekta. Vsebino in obliko davčne napovedi za plovne objekte predpiše občinska uprava za družbene prihodke.
IV. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO
10. člen
Davek na dobitke iger na srečo plačujejo zavezanci po stopnji 15%.
11. člen
Davek na dobitke iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 3.600 SLT.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dem, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok o davkih občanov (Uradni list RS, št. 16/91).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 1992.
Št. 416-3/91-4/1
Kočevje, dne 26. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti