Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

706. Odlok o uvedbi agromalioracijskega postopka Metlika III/1. del, stran 870.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 17/86) in 10. člena odloka o volitvah, sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Metlika (SDL, št. 2/90) je Skupščina občine Metlika na skupni seji vseh zborov dne 27. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka Metlika III/1. del
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijske zadruge Metlika uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v delih naslednjih k. o.:
Metlika, Lokvica, Gradac in Dobravice.
Skupna površina zemljišč, namenjenih za izvedbo agromelioracij je 630 ha.
Projekt za izvedbo agromelioracije je izdelan pri Geodetskem zavodu Ljubljana, januarja 1990 pod št. 0/17/71/89/3 in dopolnitev v skladu z zahtevami MKGP Ljubljana v januarju 1992.
2. člen
Meja območij je vrisana v katastrskih preglednih kartah v merilu 1:5000, ki so na vpogled pri Kmetijski zadrugi Metlika in upravnem organu pristojnem za kmetijstvo občine Metlika. So tudi sestavni del tehnične dokumentacije, ki bo predložena Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo Republike Slovenije.
Opis meje območja v posameznih katastrskih občinah:
1. v k.o. Lokvica: meja prične desno od ceste M4 Novo mesto / Metlika pred naseljem Trnovec in poteka nato nad naseljem Trnovec ob gozdu ponovno do ceste M 4 in obsega tudi površine med cesto M 4 in mejo agromelioracijskega območja Metliške gmajne in izpadle površine med mejo območja Metliške gmajne in območja Metlika II.
2. V k.o. Metlika: meja poteka po meji med k.o. Metlika in k. o. Dobravice do Lahinje in nato ob Lahinji do Kolpe in ob Kolpi do poti Križevska vas/Kolpa in nato do ceste R 335 Metlika / Črnomelj in ob cesti do gozda in nato ob gozdu ponovno do meje med k.o. Metlika in k.o. Dobravice.
3. V k. o. Dobravice: meja prične ob trimeji k. o. Lokvica, Dobravice in Metlika in nato poteka po meji med k.o. Metlika in Dobravice do Lahinje in ob Lahinji do Geršičev in nato ob gozdu do železniške proge, ob progi do parc. št. 1376/1 in nato ob gozdu do meje med k.o. Dobravice in občino Črnomelj in po njej do pričetka meje.
4. V k.o. Gradac: meja prične ob cesti R 335 pri cerkvi Sv. Marije in poteka ob Lahinji do parc. št. 151, prečka Lahinjo in poteka ob parc. št. 123, 1981, 1980 do meje k.o. in nato po meji k.o do parc. št. 1629, mimo te in mimo parc. št. 1638, 1628/12, 1628/10, 1628/3, 1626, 1622 in 1621 do Lahinje in ob Lahinji do meje občine in nato po meji občine in ob gozdu nazaj do ceste R 335 pri cerkvi Sv. Marije.
V vseh navedenih območjih so znotraj opisane meje izločene vse površine, ki so pozidane ali so predvidene za pozidavo in zaraščene površine.
3. člen
Zemljišča na agromelioracijskih območjih so z družbenim planom občine Metlika trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
Agromelioracija zemljišč je v skladu z družbenim planom za obdobje 1986-1990 in 1991 do 1995.
4. člen
Agromelioracija obsega odstranjevanje kamenja, grmovja, izravnavo nastalih jam, urejanje poti, založno gnojenje ter uvajanje donosnejših kultur.
5. člen
Investitor del za izvedbo agromelioracije je M -Kmetijska zadruga Metlika.
Način financiranja je naslednji: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 75% od predračunske vrednosti, 25% udeleženci oziroma lastniki ali imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč.
V primeru, da investitorju ne bo uspelo zagotoviti 75% udeležbe iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo Slovenije, se udeležba lastnikov oziroma imetnikov za ustrezen delež poveča.
6. člen
Dela se bodo izvajala po terminskem planu, ki ga bo potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije.
7. člen
Lastniki in uporabniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni posekati in odstraniti grmovje, odstraniti izruvano kamenje, zasuti nastale jame ter uporabljati zemljišče v skladu z investicijskim programom izvedbe agromelioracij.
V primeru, da lastnik oziroma uporabnik ne izvrši del v roku, določenim s programom, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika zemljišč.
8. člen
Vzdrževalna dela se izvajajo na podlagi letnega programa vzdrževalnih del.
Izvajajo jih lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč sami, pri tem pa so dolžni upoštevati določila odloka o prispevku za kritje stroškov za vzdrževalna dela na objektih in napravah v melioracijskem območju.
9. člen
Kultura in način rabe melioriranih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedbi agromelioracijskih del.
Dolgoročne in letne proizvodne programe sprejema investitor ob sodelovanju lastnikov zemljišč.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne občinske in republiške inšpekcijske službe za kmetijstvo.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-8/92
Metlika, dne 27. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti