Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

726. Zakon o obrestni meri zamudnih obresti
727. Zakon o dohodnini (prečiščeno besedilo) (ZDoh)
728. Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile
729. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu članov Komisije Skupščine Republike Slovenije za nadzor nad zakonitostjo dela varnostnega organa v ministrstvu, pristojnem za obrambne zadeve, in vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije
771. Zakon o davčni službi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

730. Odlok o odprtju generalnega konzulata Republike Slovenije v Ženevi
731. Odlok o odprtju konzulata Republike Slovenije v Luxemburgu
732. Odlok o postavitvi Franca Dreua za častnega konzula
733. Odlok o določitvi zajamčenega osebnega dohodka
734. Odlok o povečanju najmanjšega zneska sredstev, potrebnih za ustanovitev delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo
735. Odlok o prehodu na poletni čas in nazaj na srednjeevropski pasovni čas v letu 1992

Sklepi

736. Sklep o uskladitvi socialnovarstvenih pomoči in prispevkov ter lestvice znosnih stanarin
737. Sklep o uskladitvi rejnin
738. Sklep o višini denarnega dodatka oskrbovancem v socialnih zavodih v Republiki Sloveniji
739. Sklep o valorizaciji nadomestil za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

740. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
741. Sklep o povečanju republiških štipendij
772. Odredba o načinu obračunavanja zamudnih obresti
773. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije januarja 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju november 1991 - januar 1992

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

742. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe PTT prometa
774. Sklep o spremembi tarife o odvetniških storitvah

OBČINE

Brežice

748. Odlok o zaključnem računu in izvršitvi proračuna občine Brežice za leto 1991
749. Odlok o tržnem redu na tržnici v mestu Brežice
750. Tržni red na tržnici v mestu Brežice
751. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Brežice
752. Odredba o delovnem času in uradnih urah upravnih organov, samostojne upravne organizacije in samostojnih strokovnih služb skupščine in izvršnega sveta občine Brežice

Celje

753. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Teharje
754. Odlok o preimenovanju naselja Strmec pri Vojniku v naselje Nova Cerkev
755. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine
756. Sklep o ukinitvi dobrin v splošni rabi

Cerknica

757. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Cerknica v letu 1992

Krško

758. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Krško v volilni enoti št. 1

Lenart

759. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Lendava

760. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje

Ljubljana

743. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
744. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
745. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
746. Sklep o cenah geodetskih storitev
747. Odredba o višini uporabnine za postavitev neprometnih znakov in transparentov ter za posebno uporabo cest, posebnih prometnih površin in drugih javnih prometnih površin

Ljubljana Moste-Polje

761. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog

Ljubljana Vič-Rudnik

763. Pravilnik o določanju najemnin za poslovne prostore

Ljubljana-Šiška

762. Poročilo o izidu glasovanja za nadomestne volitve delegata 15. volilne enote v zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Šiška 12. 3. 1992

Mozirje

764. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana občine Mozirje za obdobje 1986-1990 in osnutka urbanističnih zasnov za Nazarje ter Rečico ob Savinji

Novo mesto

765. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1991

Postojna

766. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Radovljica

767. Odlok o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja

Slovenske Konjice

768. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992
769. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Slovenske Konjice

Tržič

770. Odredba o plačilu pristojbin za veterinarsko higiensko službo v občini Tržič

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

6. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o ukinitvi vizumov

Vlada Republike Slovenije

7. Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene
8. Evropska konvencija za zaščito živali za zakol
9. Uredba o ratifikaciji sporazuma o zaposlovanju detaširanih delavcev iz Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti