Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

749. Odlok o tržnem redu na tržnici v mestu Brežice, stran 907.

Na podlagi 35. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77, 29/86), 3., 25. in 241. čl. zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90, 10/91), 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 17. skupni seji vseh zborov dne 16. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o tržnem redu na tržnici v mestu Brežice
1. člen
Skupščina občine Brežice potrjuje tržni red na tržnici v mestu Brežice ob Jurčičevi ulici, ki ga je določilo Komunalno in stanovanjsko podjetje Brežice.
2. člen
Nadzor nad poslovanjem pri prometu s kmetijskimi izdelki, živilsko-prehrambenimi izdelki in drugimi proizvodi na trgu opravljajo pristojni inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Krško in pooblaščeni delavci upravljalca.
3. člen
Z denarno kaznijo od 750 do 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če krši tržni red, s tem da:
1. posluje v nasprotju s 5. členom,
2. prodaja na prodajnih prostorih izven trga brez dovoljenja upravljalca (6. člen),
3. ne plača posebne uporabnine v skladu z 8. členom,
4. ravna v nasprotju z 11. 12. členom,
5. prodaja blago, ki ga na trgu ni dovoljeno prodajati (14. člen),
6. ne označi prodajnega prostora v skladu z 18. členom,
7. razstavljeno blago ne označi v skladu z 19. členom,
8. ravna v nasprotju s 23., 24. členom.
Z denarno kaznijo od 250 do 5.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo od 125 do 2.500 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in posameznik.
4. člen
Z denarno kaznijo 500 tolarjev se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek, s tem, da:
1. prodaja blago s tal ali blago za prodajo zlaga na tla (10. člen),
2. ne meri in ne tehta blaga s predpisanimi merili (13. člen),
3. ravna v nasprotju s 15. členom,
4. prodaja meso perutnine, kuncev in drugih malih živali v nasprotju s 16. členom,
5. prodaja in ravna v živo perutnino, kunci in drugimi malimi živalmi v nasprotju s 17. členom,
6. skladišči v nasprotju s 22. členom,
7. v času, ko ima blago razstavljeno, zapušča prodajni prostor (25. člen).
5. člen
Z denarno kaznijo 750 do 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek upravljalec, ki ravna v nasprotju z določili 1., 2., 5., 6., 7. in 8. alinee 4. člena tržnega reda na tržnici v mestu Brežice.
Z denarno kaznijo 125 do 2.500 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljalca, ki ravna v nasprotju z določili 1., 2., 5., 6., 7. in 8. alinee 4. člena tržnega reda na tržnici v mestu Brežice.
6. člen
Denarne kazni za prekrške iz 4. člena tega odloka izterjajo na kraju storitve prekrška pristojni organi inšpekcijske službe.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o tržnem redu (Uradni vestnik Celje, št. 12/63, 29/63).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-4/92-1
Brežice, dne 16. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti