Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

750. Tržni red na tržnici v mestu Brežice, stran 908.

Na podlagi 35. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77, 29/86), 2., 3., 4., 7. poglavja pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Uradni list RS, št. 23/90) je Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice dne 15. 1. 1992 sprejelo
TRŽNI RED
na tržnici v mestu Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni red ureja promet s kmetijskimi pridelki, živilsko-prehrambenimi izdelki in drugimi proizvodi, pravice in dolžnosti upravljalca, poslovni čas, prodajne prostore, prodajo blaga, kontrolo nad prodajo in kvaliteto blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče, posebne storitve in pripomočke.
2. člen
Promet š kmetijskimi in drugimi živilsko-prehrambenimi pridelki in izdelki ter obrtnimi izdelki je na trgu prost, opravlja pa se po določilih tržnega reda, zakona o blagovnem prometu ter drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona.
3. člen
Trg se nahaja ob Jurčičevi ulici v Brežicah.
Upravljalec trga je Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice (v nadaljevanju besedila: upravljalec).
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA TRGA
4. člen
Upravljalec ima naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje na prodajnih mestih,
– razporeja in oddaja tržne površine v uporabo zasebnim prodajalcem, podjetjem in drugim organizacijam,
– skrbi za kakovostno in zadostno založenost trga s kmetijskimi pridelki ter proizvodi trgovinskih in preskrbovalnih organizacij (občine, regije),
– skupno z Izvršnim svetom Skupščine občine Brežice skrbi za racionalno prenovo in širitev trga v skladu s potrebami mesta in občine,
– ureja ter redno vzdržuje komunalne in druge delovne naprave in pripomočke, ki jih ima v upravljanju,
– skrbi za lep videz, uporabnost in čistočo na trgu, ter za odstranjevanje odpadkov in snega s trga,
– skrbi za javni red in mir, ter za dobre odnose med uporabniki prodajnih prostorov,
– skrbi za kvaliteto blaga in s pomočjo pristojnih organov izloča iz prodaje blago, katerega prodaja je na trgu prepovedana,
– daje soglasja k prireditvam na trgu in določa organizatorjem pogoje za izvedbo prireditev.
III. TRŽNI ČAS
5. člen
Trg posluje vse delovne dni od 7. do 13. ure, izjemoma, s posebnim soglasjem upravljalca, do 20. ure.
Delovni čas zaprtih prodajnih prostorov na trgu je od 7. do 20. ure.
IV. PRODAJNI PROSTORI
6. člen
Prodajni prostori na trgu so:
– zaprti prodajni prostori,
– prodajna mesta na mizi pod streho,
– ostali prodajni prostori, ki jih določi upravljalec.
7. člen
Uporabniki lahko prodajna mesta rezervirajo s tem, da si pridobijo pri upravljalcu poseben kartonček o rezervaciji prodajnega mesta.
Rezervacije se plačujejo mesečno.
Če je za prodajno mesto prijavljenih več kandidatov, odloča o dodelitvi upravljalec.
Prodajna mesta morajo biti zasedena do 8. ure zjutraj, v nasprotnem primeru lahko upravljalec na to prodajno mesto razporedi drugega uporabnika.
8. člen
Zaprti prodajni prostori so zasebna last. Prostor okoli njih je namenjen javni uporabi. Lastnik zaprtega prodajnega prostora, ki želi uporabljati del javnega prostora za tržno dejavnost, mora plačati posebno uporabnino.
V. PRODAJA BLAGA
9. člen
Prodajni pogoji za promet s kmetijskimi in drugimi živilsko prehrambenimi izdelki ter obrtnimi izdelki na trgu so enaki za vse uporabnike.
Izdelki iz prvega odstavka tega člena, ki še uvažajo v Republiko Slovenijo morajo imeti urejeno dokumentacijo o carinjenju.
10. člen
Posamezno vrsto blaga je dovoljeno razstavljati in prodajati samo na določenem prodajnem prostoru. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati na tla.
11. člen
Na trgu lahko prodajajo:
– kmetijske proizvodne organizacije svoje pridelke in pridelke kooperantov,
– trgovske organizacije kmetijske pridelke in ostale prehrambene artikle v okviru registriranega predmeta poslovanja,
– zasebni pridelovalci kmetijskih pridelkov osebno ali s svojimi ožjimi družinskimi člani oziroma pri njih zaposlenimi delavci,
– zasebni prodajalci cvetja, zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev in gob, ki so jih nabrali osebno ali z ožjimi družinskimi člani,
– delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost, in sicer domačo ali umetno obrt ter prodajo na drobno sadja in zelenjave; osebno, preko družinskih članov ali delavcev, ki so pri njih v rednem delovnem razmerju.
12. člen
Zaradi sanitarnih in higienskih razlogov se lahko na istem prodajnem prostoru, istočasno prodaja le istovrstno blago.
Na trgu je dovoljeno prodajati le blago, ki izpolnjuje vse pogoje kakovosti, sanitarne, veterinarske ter ostale pogoje, ki jih določajo predpisi.
Prednost prodaje imajo prehrambeni izdelki, izdelki domače obrti, drugo blago pa se lahko prodaja le, če prodajni prostori niso zasedeni s temi izdelki.
13. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana in običajna za merjenje oziroma tehtanje določene vrste blaga.
Merila morajo ustrezati predpisanim tehničnim pogojem in morajo biti pregledana ter po predpisih ožigosana.
14. člen
Na odprtem delu trga ni dovoljeno prodajati:
– alkoholnih pijač,
– nepakiranih, nedeklariranih testenin ali drugih predelanih kmetijskih pridelkov, razen kisane zelenjave, sušenega sadja,sira in skute
– psov, mačk, drugih malih živali, razen perutnine, ptičev, kuncev in akvarijskih ribic,
– nepasteriziranega in nepakiranega mleka,
– razbitih, umazanih jajc,
– zelenjave, ki ni sveža ali je prevlažna, z neprijetnim vonjem, zmrznjena, uvela ali drugače neprimerna za prehrano,
– nezrelega, nesvežega, umazanega, nagnitega sadja, ki ima neprijeten vonj ali je razpokano, obtolčeno, zmrznjeno, napadeno od karantenskih škodljivcev in bolezni,
– svežega mesa in mesnih izdelkov zasebnih proizvajalcev, razen mesa perutnine in kuncev.
15. člen
Na trgu ni dovoljeno:
– zavijati prodanega blaga, ki služi za prehrano v surovem stanju, v tiskan ali nečist papir,
– prati blago na trgu,
– otipavati, prebirati blago s strani kupca,
– voditi pse po trgu,
– kaditi in pljuvati po prostorih, kjer se prodajajo živila,
– poležavati, sedeti, popivati na trgu,
– zadrževati prodajalce na trgu po poteku tržnega časa,
– samostojno zavzemati prodajne prostore,
– izmikati se plačilu uporabnine in ovirati delavce upravljalca pri delu,
– parkirati na trgu,
– voziti se s kolesi ali jih voditi po trgu,
– shranjevati ročne vozičke, kolesa in druga prevozna sredstva na trgu,
– shranjevati zabojev.
VI. POSEBNI POGOJI
16. člen
Meso domačih živali – perutnine, kuncev – je dovoljeno, prodajati le očiščeno in v celem kosu, ter na točno določenih prodajnih mestih, ki so ločeni od prodajnih prostorov drugih živil.
17. člen
Prodajalci lahko prodajajo živo perutnino, kunce, ptice in akvarijske ribice v primernih kletkah, košarah, posodah na posebej določenih prodajnih prostorih.
Živali iz prvega odstavka tega člena je potrebno pred prodajo predpisano pregledati.
VII. OZNAČEVANJE PRODAJNEGA PROSTORA IN BLAGA
18. člen
Podjetja in druge organizacije so dolžna prodajne prostore označiti s firmo in sedežem podjetja oziroma organizacije.
Samostojno postavljanje reklam in neprimernih nadstrešnikov ni dovoljeno.
19. člen
Razstavljeno prodajno blago mora biti vidno označeno s prodajno ceno.
Podjetja, druge organizacije in zasebni prodajalci izdelkov domače obrti morajo pri prodajnih mestih izobesiti cenike.
VIII. KONTROLA PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
20. člen
Na trgu kontrolirajo prodajo in kvaliteto blaga pooblaščeni delavci upravljalca in pristojni organi inšpekcijske službe.
21. člen
Delavci upravljalca so dolžni sodelovati s pristojnimi organi inšpekcijske službe ter delavci postaje Milice Brežice, ter jih obveščati o kršitvah na trgu.
Osebe in organi iz prvega odstavka tega člena lahko preverijo težo kupljenega blaga na tehtnicah.
V primeru spora med kupci in prodajalci, se lahko kupci obrnejo po pomoč na pristojnega delavca upravljalca.
IX. SKLADIŠČENJE BLAGA
22. člen
Blaga ni dovoljeno skladiščiti na trgu po poteku tržnega časa, ampak ga je potrebno iz trga odstraniti.
X. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
23. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih prostorih.
Po izteku tržnega časa oziroma ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti trg, iz prodajnega prostora pa odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
Drobne odpadke morajo odlagati v smetnjake, papirno in kartonsko embalažo v kontejnerje, večje odpadke oziroma embalažo pa odpeljati s trga.
24. člen
Prodajalci so dolžni prekrivati prodajne mize s primernimi in čistimi PVC pregrinjali.
Skrbeti morajo za osebno higieno in izgled in morajo imeti potrdilo o živilskem pregledu.
25. člen
V času, ko ima prodajalec razstavljeno blago, ne sme zapuščati svojega prodajnega prostora.
V primeru krajše odsotnosti si mora zagotoviti varovanje razstavljenega blaga.
26. člen
Upravljalec je dolžan za vzdrževanje reda in čistoče:
– dnevno čistiti prodajne prostore, skladišča, opremo in sanitarije,
– nameščati pokrite posode ali smetnjake in kontejnerje,
– organizirati odvoz odpadkov.
27. člen
Delavci upravljalca so dolžni takoj obvestiti pristojne organe, če na trgu opazijo sumljive osebe ali osebe pri katerih je podan sum nalezljive bolezni.
Sumljive osebe so osebe z neprimernim in nenormalnim vedenjem, ki kažejo znake klateštva, tatvin, izzivanja ter ogrožajo varnost.
XI. POSEBNE STORITVE
28. člen
Upravljalec posoja tržni inventar uporabnikom v okviru tržnega časa.
V ta namen morajo zasebni prodajalci predložiti osebne izkaznice za izposojanje inventarja ali položiti kavcijo, podjetja pa morajo predložiti naročilnice.
XII. PREHODNE DOLOČBE
29. člen
Upravljalec zaračunava uporabnikom svoje storitve po veljavnem ceniku o zaračunavanju uporabnin in najemnin.
30. člen
Upravljalec lahko odpove uporabo prodajnega prostora tistim uporabnikom prodajnih prostorov, ki kršijo pravila tržnega reda.
31. člen
Tržni red mora upravljalec izobesiti na vidno mesto na trgu, da se z njim lahko seznanijo uporabniki in obiskovalci trga.
XIII. KONČNA DOLOČBA
32. člen
Tržni red začne veljati z dnem, ko začne veljati odlok o tržnem redu na tržnici v mestu Brežice.
Št. 07-47/92
Brežice, dne 15. januarja 1992.
Direktor
Komunalno stanovanjskega podjetja
Vladka Kežman, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti