Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

771. Zakon o davčni službi, stran 925.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o davčni službi
Razglaša se zakon o davčni službi, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 19. marca 1992 in na seji Zbora občin dne 25. marca 1992.
Št. 0100-60/92
Ljubljana, dne 25. marca 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O DAVČNI SLUŽBI
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se urejajo naloge in organizacija davčne službe.
Davčno službo opravlja Republiška uprava za javne prihodke s svojimi območnimi izpostavami (v nadaljnjem besedilu: izpostava).
II. NALOGE DAVČNE SLUŽBE
2. člen
Naloge davčne službe so:
– odmerjanje in pobiranje davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb, za pravne osebe pa, če tako določajo posebni predpisi;
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad zakonitostjo in pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb;
– vodenje evidenc o odmeri, obračunavanju in izterjavi davkov ter drugih z zakonom določenih obveznosti;
– izvrševanje postopkov za prisilno izterjavo davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti;
– proučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema in ukrepov davčne politike in dajanje pobud za reševanje vprašanj s tega področja;
– opravljanje drugih zadev, določenih z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona.
3. člen
Odmera, obračunavanje in pobiranje davkov in drugih obveznosti, prisilna izterjava ter evidenca in knjiženje davkov in drugih obveznosti za fizične osebe se opravljajo v skladu s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona.
4. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izpolnjevanjem davčnih in drugih obveznosti obsega:
– nadzorstvo nad poslovanjem fizičnih oseb in finančnim poslovanjem pravnih oseb, ki je v zvezi z ugotavljanjem davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb;
– preverjanje pravilnosti prijavljenih davčnih in z zakonom določenih drugih obveznosti in preverjanje obračunavanja in vplačevanja davčnih in z zakonom določenih drugih obveznosti fizičnih oseb;
– ugotavljanje neprijavljenih prihodkov zaradi ugotovitve in plačila davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb;
– odrejanje ukrepov, ki so določeni z zakonom.
5. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad zakonitostjo in pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb opravljajo v skladu s tem zakonom davčni inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) na celotnem območju Republike Slovenije.
6. člen
Inšpektor je pri svojem delu samostojen in odgovoren za opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem postopku.
7. člen
Inšpektor ima pravico, da pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva pregleda poslovne prostore, naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje fizične osebe glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne in druge obveznosti, in da pregleda listine, s katerimi se lahko ugotovi istovetnost oseb.
8. člen
Fizična oseba mora omogočiti inšpektorju nemoteno opravljanje pregleda v prostorih, v katerih opravlja dejavnost.
Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda lahko inšpektor za največ osem dni odvzame davčno dokumentacijo, če meni, da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev davčnih predpisov; o odvzemu se izda potrdilo.
9. člen
O pregledu v poslovalnici sestavi inšpektor zapisnik. Če inšpektor ugotovi, da fizična oseba ni v redu, sproti ali točno vodila knjigovodskih listin, da ni točno ali sploh ni obračunavala davka ali drugih obveznosti, ki bi jih morala obračunavati in plačati, izda odločbo, s katero to ugotovi. S to odločbo ugotovi tudi davčne in druge obveznosti, ki bi jih morala fizična oseba obračunati in vplačati, in ji naloži, da v določenem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti ter plača ustrezni davek in druge obveznosti v roku 30 dni. Če fizična oseba ne plača ustreznega davka ali druge obveznosti v predpisanem roku, se odločba izvrši v skladu s predpisi o prisilni izterjavi davkov.
III. NALOGE IN ORGANIZACIJA REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JAVNE PRIHODKE
10. člen
Republiška uprava za javne prihodke:
1. opravlja zadeve, ki se nanašajo na zagotavljanje izvajanja davčnega sistema in ukrepov davčne politike;
2. opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izpolnjevanjem davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb in finančnim poslovanjem pravnih oseb, ki je v zvezi z ugotavljanjem davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb;
3. opravlja neposredno strokovno nadzorstvo nad delom izpostav;
4. zagotavlja enotno uporabo davčnih in drugih predpisov, ki jih izvršujejo izpostave;
5. predlaga in uresničuje programe za dolgoročni kadrovski, strokovni in tehnični napredek uprave, sprejema in uresničuje ustrezne letne plane ter skrbi, da so zagotovljeni drugi pogoji za uspešno opravljanje nalog izpostav;
6. odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajajo izpostave;
7. razvija enotno metodologijo, programsko opremo in standarde za obdelavo in prenos podatkov in vodi register davčnih zavezancev;
8. opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona.
11. člen
Delo Republiške uprave za javne prihodke vodi direktor.
Direktorja Republiške uprave za javne prihodke imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
12. člen
Republiška uprava za javne prihodke ima izpostave.
Izpostave ustanavlja, združuje in odpravlja minister, pristojen za finance, na predlog direktorja Republiške uprave za javne prihodke.
13. člen
Delo izpostave vodi vodja izpostave. Vodje izpostave imenuje in razrešuje direktor Republiške uprave za javne prihodke.
14. člen
V izpostavi se opravljajo naslednje naloge davčne službe:
1. odmerjanje in pobiranje davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb, pravnih oseb pa le če tako določajo posebni predpisi;
2. opravljanje kontrole in inšpekcijskega nadzorstva nad izpolnjevanjem davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb in finančnim poslovanjem pravnih oseb, ki je v zvezi z ugotavljanjem davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb;
3. izvrševanje postopkov za prisilno izterjavo davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti;
4. vodenje evidenc o odmerjenih, obračunanih in izterjanih davkih in drugih z zakonom določenih obveznostih ter razporejanje davkov uporabnikom teh sredstev;
5. zagotavljanje podatkov o odmerjenih davkih in drugih obveznostih;
6. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona.
15. člen
Notranja organizacija Republiške uprave za javne prihodke in sistemizacija delovnih mest v upravi in v izpostavah se uredita s pravilnikom, ki ga izda direktor Republiške uprave za javne prihodke.
IV. POSEBNE DOLOČBE
16. člen
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve mora na pisno zahtevo Republiške uprave za javne prihodke ali izpostave nuditi pomoč delavcu, ki mu kdo prepreči opravljanje njegove uradne dolžnosti ali ga pri tem ovira.
17. člen
Za hujšo kršitev delovne dolžnosti se poleg kršitev, ki jih določajo predpisi o delovnih razmerjih delavcev v državni upravi, šteje tudi, če delavec uprave opravlja za fizične in pravne osebe knjigovodska, računovodska in druga dela, ki niso združljiva z delom v upravi.
18. člen
Inšpektorji in izterjevalci davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti so delavci s posebnimi pooblastili.
Inšpektorji in izterjevalci davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti imajo službeno izkaznico.
Službena izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše direktor uprave.
19. člen
Sredstva, ki jih doseže na podlagi pogodb, s katerimi zaračuna pobiranje prispevkov in drugih obveznosti, uporablja uprava kot namenska sredstva za modernizacijo in izboljšanje materialnega položaja uprave.
20. člen
Delavcem, zaposlenim v Republiški upravi za javne prihodke, se glede na značaj in pogoje dela zagotovijo večja sredstva za plače od sredstev, ki se zagotavljajo za podobna delovna mesta v drugih republiških organih in organizacijah. Z navedenimi sredstvi se stimulativno nagrajujejo delavci uprave, ki po obsegu in kakovosti opravljenega dela dosegajo boljše rezultate, predvsem pri odmeri, kontroli, inšpekciji in izterjavi davčnih in drugih obveznosti.
21. člen
Podjetja in druge pravne osebe ter državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti so dolžni Republiški upravi za javne prihodke in izpostavam na njihovo zahtevo dati podatke, ki so potrebni za odmero, obračunavanje, izterjavo, kontrolo in inšpekcijsko nadzorstvo davkov in drugih obveznosti ter omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za osebne podatke, ki jih zbira, poseduje in za statistične namene uporablja Zavod Republike Slovenije za statistiko.
Podatke iz prvega odstavka tega člena, razen podatkov o bančnih vlogah, so dolžne zagotavljati tudi banke in hranilnice.
Fizične osebe so dolžne na zahtevo Republiški upravi za javne prihodke in izpostavam dati podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na njihovo davčno obveznost oziroma davčno obveznost drugih zavezancev, s katerimi so v poslovnih odnosih.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Republiška uprava za javne prihodke začne delati po tem zakonu s 1. aprilom 1992.
23. člen
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest izda direktor Republiške uprave za javne prihodke najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
24. člen
Delavci v občinskih upravah za družbene prihodke postanejo s 1. aprilom 1992 delavci Republiške uprave za javne prihodke.
Notranja razmerja med plačami ostanejo do uskladitve sistemizacije delovnih mest in nomenklature nazivov nespremenjena.
25. člen
Delavci Republiške uprave za javne prihodke, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali delo, za katero nimajo ustrezne stopnje strokovne izobrazbe, lahko še naprej opravljajo to delo, vendar morajo izobrazbo dopolniti v štirih letih.
26. člen
Republiška uprava za javne prihodke prevzame s 1. aprilom 1992 od dosedanjih občinskih uprav za družbene prihodke vso dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve.
27. člen
Administrativno tehnične zadeve, ki se nanašajo na delo izpostav, opravljajo do 31. decembra 1992 ustrezni občinski upravni organi na podlagi pogodb med Republiško upravo za javne prihodke in občinskimi izvršnimi sveti.
28. člen
Izpostave opravljajo dela in naloge v prostorih in s sredstvi, ki so jih doslej uporabljale občinske uprave za družbene prihodke.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se po stanju na dan 31. decembra 1991 prenesejo na Republiko Slovenijo. Obveznosti republike glede odplačila teh sredstev občini se uredijo s pogodbo, ki jo skleneta republika in očil tret. O najemu ali morebitnem odkupu prostorov iz prejšnjega odstavka skleneta republika in občina ustrezno pogodbo.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o upravah za družbene prihodke (Uradni list SRS, št. 31/81 in 6/83).
30. člen
Ta zakon začne veljati 1. aprila 1992.
Št. 020-05/91-11/2
Ljubljana, dne 25. marca 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti