Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

751. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Brežice, stran 911.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) je Izvršni svet SO Brežice na svoji 17. seji dne 17. 3. 1992, sprejel
ODREDBO
o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Da se ugotovijo, oziroma preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora veterinarska organizacija, ki je po predpisih verificirana za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni – Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto – opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi ugotavljanja odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni. Posestniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto, je dolžan, pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe, o tem obvestiti medobčinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo.
3. Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene. Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava Ljubljana.
4. Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, imenu in bivališču posestnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.
5. Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati medobčinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo.
II. PREVENTIVNI UKREPI
6. Preventivno cepljenje psov, starih več kot štiri mesece proti steklini, se mora opraviti od 1. 2. do 15. 4. 1992.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
Proti steklini je treba vakcinirati tudi domače živali, ki se pasejo brez nadzorstva:
– to je brez pastirja na naravno ali umetno zgrajenih površinah, ki so oddaljene od naselij. V letu 1992 je treba opraviti dehelmintizacijo psov.
Dehelmintizacijo opravi Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto ob cepljenju psov proti steklini.
Psi, ki se uporabljajo za lov, morajo biti dvakrat letno zaščitno cepljeni proti steklini, na lovu morajo imeti pasjo znamkico.
7. Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma 50 pitancev. Proti tej bolezni je treba zaščititi prašiče, ki se hranijo s pomijami ali odpadki živalskega izvora, ne glede na njihovo število v gospodarstvu.
Obrati družbene prehrane, gostinski obrati in menze, so dolžni dati veterinarski službi vse podatke o odjemalcih pomij in kuhinjskih odpadkov.
Preventivno cepljenje se opravi s sevom K lapiniziranega virusa tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
8. Preventivno cepljenje kopitarjev, goved in ovac proti vraničnemu prisadu se mora opraviti do 30. 4. 1992 v ožjem delu naselja Bojsno. Cepljenje opravi Dolenjsko – posavski veterinarski zavod Novo mesto.
9. Tuberkulinizirati je potrebno 50% vseh krav in brejih telic ter vse plemenske merjasce na območju cele občine (9. splošna tuberkulinizacija), sukcesivno po četrtletjih. Tuberkulinizirati je potrebno tudi kokoši v tistih naseljih, kjer je bila ugotovljena kokošja tuberkuloza in v vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na okuženo dvorišče.
10. Na brucelozo je treba preiskati, enkrat na leto z mlečno obročkasto preizkušnjo, krave v hlevih individualnih proizvajalcev. Preiskati je potrebno patoanatomsko odstreljene poljske zajce. Preglede zajcev opravi Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto, laboratorijske preiskave patoanatomsko sumljivih zajcev opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
11. Za preiskavo na kužno malokrvnost kopitarjev je treba vsem plemenskim žrebcem odvzeti vzorce krvi. Odvzem vzorcev krvi opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani ob rednih pregledih žrebcev.
12. Na hudo gnilobo čebelje zalege je treba preiskati čebelnjake, ki so bili v letu 1991 okuženi z boleznijo in čebelnjake v radiusu 3 km od žarišča okužbe.
13. Preventivno cepljenje kokoši in brojlerjev proti atipični kokošji kugi se mora opraviti v perutninskih obratih posestev Agrarie Brežice: Vrbina, Globoko, Cerklje in pri Janku Novaku, Brezina 10. Cepljenje opravi veterinarska služba "Perutnine" iz Zaloga in Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo republiške veterinarske uprave štev. 322-A-026 v letu 1982). Proti infekcioznemu bronhitisu, Gumboro bolezni, Marekovi bolezni mora biti cepljena proizvodna jata v Cerkljah.
Cepljenja proti atipični kokošji kugi, se opravi tudi v naseljih, ki mejijo na kokošje farme in v vaseh, kjer je bila v letu 1990 in 1991 ugotovljena atipična kokošja kuga.
14. Bike v prirodnem pripustu je treba preiskati enkrat letno na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR -IPV) vibriozo, leptospirozo, trihomoniazo, levkozo, ter bakteriološki pregled semena, glede na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami.
Vzorce odvzema strokovna služba Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda Novo mesto, preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
15. Cepiti je treba vse plemenske kunce proti hemoragični bolezni kuncev in zajcev.
16. Preventivno cepljenje proti steklini, prašičji kugi, vraničnemu prisadu, pregled na brucelozo z mlečno obročkasto preizkušnjo, tuberkulinizacijo goved in cepljenje proti kokošji kugi v individualnih gospodarstvih, odvzem krvi za pregled na kužno malokrvnost konj, mehurčasti izpuščaj goved (IBR – IPV) ter odvzem vzorcev za pregled na hudo gnilobo čebelje zalege gre v breme posebnega računa za zdravstveno varstvo živali pri Skupščini občine Brežice.
Dehelmintizacijo psov, vakcinacijo prašičev, ki se hranijo s pomijami, proti klasični prašičji kugi, tuberkulinizacijo in serološke preiskave krvi na brucelozo, leptospirozo ter ostale preglede na kužne bolezni ob kupoprodaji za plemensko uporabo prašičev ter kontrolo imunosti plemenske jate nesnic na atipično kokošjo kugo, bronhitis in cepljenje kuncev proti hemoragični bolezni kuncev in zajcev, plača imetnik živali.
III. KONČNA DOLOČBA
16. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-2/92-7
Brežice, dne 17. marca 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti