Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

768. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992, stran 922.

Na podlagi določil tretjega odstavka 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list RS, št. 37/85) in drugega odstavka 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) ter 184. člena statuta občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 23/82) izdaja Izvršni svet Skupščine občine Slovenske Konjice
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992
1. člen
Da se odkrijejo ih preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morata veterinarski organizaciji Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje (ZZVC) PE Slovenske Konjice in Obratna veterinarska ambulanta Perutnina Ptuj opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarski zavod in obratna ambulanta, ki opravljata preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, morata voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, o naslovu imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja oziroma preiskave. Prav tako morata spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati pristojni občinski organ veterinarske inšpekcije o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.
Veterinarski zavod in obratna ambulanta sta dolžna pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti občinsko veterinarsko inšpekcijo.
O opravljenem delu morata poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
4. člen
Splošno cepljenje psov proti steklini se mora opraviti od 1. 2. do 15. 4. 1992.
Mlade pse se mora zaščitno cepiti proti steklini takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti. Za pravočasno cepljenje mladih psov morajo poskrbeti lastniki sami.
Pred odhodom na pašo morajo biti cepljene tudi živali, ki se pasejo na pašniku na Rogli.
Cepljenja opravi Zavod za živinorejo Celje – PE Veterinarska postaja Slovenske Konjice.
ZŽVC mora skupno s področnimi lovskimi družinami opraviti tudi peroralno vakcinacijo lisic z inaktivirano (mrtvo) vakcino v roku, ki ga bo določila Republiška veterinarska uprava.
5. člen
Preventivna cepljenja kokoši, piščancev, brojlerjev, japonskih prepelic in puranov proti atipični kokošji kugi se mora opraviti:
– v perutninskih obratih Perutnine Ptuj, Koke Varaždin, KZ Zadružnik Maribor-Pesnica, KZ Savinjska dolina Žalec,
– v obratih individualnih proizvajalcev, kjer pomeni reja perutnine pomembnejšo gospodarsko dejavnost,
– v naselju Bukovlje, Draža vas, Kravjek in Tepanje; cepljenje se opravi v mesecih novembru in decembru 1992.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno navodilo Republiške veterinarske uprave, št. 322/A-026/ 82 z dne 11. marca 182). Cepljenje opravi ZŽVC – PE VP Slovenske Konjice, pri kooperantih Perutnine Ptuj pa obratna veterinarska ambulanta Perutnine Ptuj.
Cepljenje se opravi na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec.
6. člen
V valilnici Winter Ane, Zg. Pristava 12, se lahko valijo samo jajca, ki izvirajo iz perutninskih jat, katere so bile zaščitno cepljene proti atipični kokošji kugi, kužnemu tremorju, Marekovi bolezni, Gumboro bolezni, infekcioznemu bronhitisu in pri katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus niso bili ugotovljeni pozitivni reaktorji ter po 14. tednu starosti niso dobivale nitrofuranskih pripravkov.
Cepljenja in pregled na kokošji tifus opravi ZŽVC – PE VP Slovenske Konjice.
Proti Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni se mora cepiti tudi proizvodne jate v kooperacijskih rejah KZ Zadružnik Maribor. Cepljenja opravi ZZV Celje – PE VP Slovenske Konjice.
Vzorec krvi za kontrolo imunosti po določenih vakcinacijah iz 5. in 6. člena te odredbe vzame obratna veterinarska ambulanta PP oziroma VP Slovenske Konjice.
7. člen
Proti prašičji kugi se mora preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 in več plemenskih svinj, oziroma najmanj 50 pitancev.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi s sevom »K« lapiniziranega virusa. Cepljenje opravi Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje – PE VP Slovenske Konjice.
8. člen
V okviru LX. splošne tuberkulinizacije goved se mora tuberkulinizirati 50% vseh krav in brejih telic na območju občine in to v naseljih, kjer je bila zadnja tuberkulinizacija goved opravljena v letu 1988 in 1989.
9. člen
Na brucelozo se mora 1-krat letno preiskati krave v hlevih individualnih proizvajalcev mleka z mlečno prstanastim preizkusom. V primeru sumljive reakcije se mora opraviti serološki pregled krvi.
Vzorčenje opravi ZŽV Celje – PE VP Slovenske Konjice, preiskavo (MPP) pa laboratorij Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje.
10. člen
Plemenske bike v prirodnem pripustu se mora preiskati na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR/IPV), na vibriozo (infekcija s Campylobacer foetus), leptospirozo, trihomoniazo in levkozo, pri njih pa je treba opraviti tudi koprološki pregled ter bakteriološki pregled semena na onesnaženosti z ubikvitarnimi bakterijami.
Vzorce odvzame Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje – PE VP Slovenske Konjice, preiskavo vzorcev pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
11. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev se mora preiskati plemenskega žrebca.
Veterinarska fakulteta Ljubljana vzame vzorec krvi ob rednih pregledih ter opravi serološki pregled krvi -Coggins test.
12. člen
Na vrtoglavost postrvi se mora v času od junija do decembra 1992 1-krat letno pregledati mladice postrvi v ribogojnici Ribe Maribor v Bukovljah. Na virusno hemoragično septikemijo se mora preiskati plemensko jato postrvi v ribogojnici Ribe Maribor v Bukovljah.
Vzorce rib za preiskavo vzame Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje – PE VP Slovenske Konjice in jih dostavi v preiskavo Veterinarski fakulteti v Ljubljani.
13. člen
Proti hemoragični bolezni kuncev se mora cepiti vse plemenske živali – kunce.
14. člen
Stroški za izvedbo te odredbe se v celoti krijejo iz sredstev za zdravstveno varstvo živali proračuna SO Slovenske Konjice, po ceniku veterinarskih storitev, katerega določa Republiška veterinarska uprava Ljubljana.
15. člen
Odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-5/92-5
Slov. Konjice, dne 23. marca 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti