Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

742. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe PTT prometa, stran 903.

Delavski svet sestavljenega PTT podjetja Slovenije, n. sub.o., Ljubljana, Cigaletova 15 in
Konferenca sindikata ptt delavcev Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15 sta sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
KOLEKTIVNE POGODBE PTT PROMETA
(Uradni list RS, št. 45/90 in 22/91-I)
1. člen
V 4. členu se v drugem odstavku doda nova druga alineja, ki se glasi:
»- zahtevnosti dela«
Dosedanja 2. in 3. alineja postaneta 3. in 4. alineja.
V 4. členu se doda nova točka b), ki glasi: »b) zahtevnost dela
Delavcem pripada glede na stopnjo zahtevnosti dela:
– za IV. in V. stopnjo 1 dan dopusta
– za VI., VII. in VIII. stopnjo 2 dni dopusta.«. Dosedanji točki b) in c) postaneta točki c) in č).
2. člen
Za prvo alinejo 7. člena se doda nova 2. alineja, ki glasi:
»- po opravljenih vojaških vajah, ki so trajale več kot 7 dni 1 dan«.
Dosedanji 2. in 3. alineja postaneta 3. in 4. alineja.
3. člen
V 12. točki 14. člena se besede »do 2 delovna dneva« nadomestita z besedami: »do 5 delovnih dni«.
4. člen
Pri 17. členu se tretji odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Delavca 10 let pred upokojitvijo ni mogoče uvrstiti med presežne delavce brez njegovega soglasja.«
5. člen
Za 36. členom se spremeni naslov, tako da glasi: »Delo na dan praznikov in drugih prostih dni.«
6. člen
37. člen se spremeni in glasi:
»Za delo na dan praznikov in drugih dela prostih dni pripada delavcu dodatek v višini 150% urnega zneska osnove.
V primeru, da delavec dela na dan praznikov in drugih dela prostih dni manj kot polni delovni čas, mu za razliko pripada še nadomestilo osebnega dohodka. Dodatek za delo na dan praznikov in drugih dela prostih dni izključuje dodatek za delo na dan sobote in nedelje.«
7. člen
Člen 43. se spremeni tako, da se 2. alineja prvega odstavka črta.
8. člen
Za 45. člen se doda poglavje 4.3. in 45.a člen, ki glasita:
»4.3. Nadomestila osebnega dohodka začasnih in trajnih presežnih delavcev.
45.a člen
Delavcu, katerega delo začasno ni potrebno, pripada za čas čakanja na delo nadomestilo osebnega dohodka v višini 80% povprečnega osebnega dohodka delavca v zadnjih treh mesecih.
Enaka višina nadomestila osebnega dohodka pripada delavcu, kateremu ni mogoče trajno zagotoviti dela v PTT, v času 6-mesečnega odpovednega roka«.
9. člen
Za novim 45.a členom se dodata novo 5. in 6. poglavje, ki glasita:
»5. Solidarnostne pomoči
45.b člen
Delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč najmanj v višini povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle 3 mesece v naslednjih primerih:
– smrt delavca – trije povprečni OD
– smrt ožjega družinskega člana (zakonec, otroci) – en povprečni OD
– ob nastanku težje invalidnosti delavca – dva povprečna OD
– daljša bolezen – en povprečni OD
– elementarne nesreče – en povprečni OD.
Direktor lahko odloči o solidarnostni pomoči v višini enega povprečnega osebnega dohodka tudi v drugih upravičenih primerih.
6. Odpravnine ob upokojitvi
45.c člen
Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj treh povprečnih mesečnih čistih osebnih dohodkov v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece oziroma v višini najmanj treh povprečnih mesečnih čistih osebnih dohodkov delavca za pretekle tri mesece, če je zanj to ugodneje, in sicer:
– za doseženih do 20 let delovne dobe 3 osebne dohodke
– od 20 do 25 let delovne dobe 4 osebne dohodke
– nad 25 let delovne dobe 5 osebnih dohodkov
– ob invalidski upokojitvi zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni 5 osebnih dohodkov
Delavec ni upravičen do odpravnine, če je PTT zanj financiral odkup delovne dobe.
10. člen
V tretjem odstavku 48. člena se odstotek: »6« nadomesti z odstotkom »8«.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe ptt prometa začnejo veljati 15. dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbi 1. in 9. člena točka 6 teh sprememb in dopolnitev se uporabljata od 1. 1. 1992.
12. člen
Pogodbeni stranki pooblastita koordinacijski odbor za spremljanje, izvajanje in razlaganje kolektivne pogodbe ptt prometa da določi prečiščeno besedilo
Ljubljana, dne 12. marca 1992.
Sestavljeno ptt podjetje
Slovenije
Pomočnica glavnega direktorja
Julijana Žibert
 
Konferenca sindikata ptt
delavcev
Slovenije
Predsednik
Janez Kardoš l. r.
Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, vpisana v register kolektivih pogodb z datumom 19. 3. 1992 pod zap. št. 2 in št. spisa 141-03/92.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti