Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

682. Pravilnik o načinu in postopku delitve kontingentov za izvoz in uvoz blaga, stran 830.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91), 18. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89) in 7. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije na svoji 16. seji z dne 23. 1. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o načinu in postopku delitve kontingentov za izvoz in uvoz blaga
1. člen
S tem pravilnikom in v skladu z zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju (v nadaljnjem besedilu: zakon) se ureja način in postopek delitve kontingentov za izvoz in uvoz blaga za potrebe podjetij in drugih pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: subjekti).
2. člen
Delitev kontingentov za izvoz in uvoz blaga se izvaja na osnovi sporazumov med subjekti, predvidenimi v 18. členu zakona, in sicer
– izvozne kontingente delijo podjetja — proizvajalci ustreznega blaga,
– uvozne kontingente delijo podjetja – porabniki ustreznega blaga.
Delitev kontigentov za blago široke potrošnje se izvaja v okviru Združenja za trgovino, za kar se določijo posebni kontingenti.
Pri delitvi kontingentov iz naslova uvoza opreme in repromateriala, ki se izvajajo v okviru združenj, sodelujejo tudi Zadružna zveza Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije oziroma druge zbornice, katerih področja delovanja bi se nanašala, na kontingentirano blago.
Združenja pripravijo predlog razdelitve uvoznih kontingentov, ki ga Služba za ekonomske odnose s tujino pošlje Ministrstvu za zunanje zadeve v potrditev.
3. člen
Delitev kontingentov izvajajo združenja, ki zajemajo pretežno število uporabnikov proizvajalcev.
Postopek in način delitve kontingentov na končne koristnike se uredi s sporazumom potrošnikov proizvajalcev, ki se ga sprejme na njihovem plenarnem sestanku.
4. člen
S sporazumom iz 3. člena se določijo kriteriji za delitev kontingentov, organizacija in postopek delitve kontingentov na udeležence iz 2. člena tega pravilnika, struktura in dinamika uvoza, delitev, regionalna smer uvoza in drugi pogoji.
Pri borznih proizvodih, pošiljkah manjše vrednosti, sezonskih proizvodih, v sporazumih ni potrebno določiti dinamiko uvoza.
V sporazumu se lahko določi, da se delitev izvaja tudi sukcesivno tekom leta na osnovi posameznih zahtevkov potrošnikov zadevnega blaga.
5. člen
S sporazumom iz 3. člena se določijo kriteriji za delitev kontingentov, ki obvezno vključujejo naslednje:
– prednost ima blago, ki se pri nas ne proizvaja, ali pa se ti proizvodi ne morejo pri nas dobiti v zahtevani kvaliteti, količini ali v skladu z drugimi tržnimi pogoji,
– potrebe za proizvodnjo namenjeno izvozu,
– potrebe proizvodnje za nadomestitev uvoza,
– potrebe po že prevzetih obvezah v skladu z zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju (uvoz na kredit oziroma s plačilom daljšim od leta dni),
– potrebe proizvodnje (storitev) s katerimi se razvijajo višje oblike sodelovanja s tujino,
– potrebe proizvodnje s katero se izvaja prestrukturiranje na nove proizvode in programe.
Razen navedenega lahko vsak sporazum vsebuje tudi druge kriterije, ki se skupno določijo na plenarnem sestanku udeležencev sporazuma za posamezno blago.
6. člen
Zahteva za dodelitev kontingentov, ki se pošlje Gospodarski zbornici Slovenije, mora vsebovati naslednje podatke, ki jih je možno dopolniti ali spremeniti v skladu s sporazumom za dodelitev izvoznih in uvoznih kontingentov za posamezno blago:
– pravna osnova (z navedbo ustreznega predpisa in Uradnega lista Republike Slovenije),
– naziv, matična številka in poln naslov koristnika,
– naziv, matična številka in poln naslov vlagatelja zahtevka,
– naslov in matična številka poslovne banke,
– devetmestna šifra carinske tarife in režim uvoza/izvoza za vsako vrsto blaga,
– trgovski naziv blaga,
– karakteristična tovarniška oznaka za proizvod (znamka, tip, model),
– proizvajalec: naziv podjetja in države,
– količina izražena v enotah mere,
– vrednost v valuti,
– država uvoza/izvoza,
– namen uvoza/izvoza (oprema, reprormaterial, široka potrošnja),
– obrazložitev zahteve.
Če se vlaga zahteva za uvoz opreme, se zahtevi priloži prospektni material, račun oziroma predračun ter dokazilo o plačani pristojbini po ceniku Gospodarske zbornice Slovenije.
7. člen
Za realizacijo sporazuma oziroma delitev kontingentov se ustanovijo komisije za delitev kontingentov v okviru posameznih združenj. Komisijo imenujejo odbori združenj oziroma sekcij udeležencev sporazuma. Komisija šteje 3 do 7 članov z mandatom 2 leti. Komisija ima predsednika, namestnika in tehničnega sekretarja, člana komisije sta tudi predstavnik nosilca združenja ter predstavnik Službe za ekonomske odnose s tujino. Kolikor pri delitvi sodelujejo tudi druga združenja, tudi le-te delegirajo po enega predstavnika v delo komisije.
Sestanek komisije sklicuje predsednik oziroma njegov namestnik administrativno-tehnična dela vezana na delovanje komisije pa opravlja tehnični sekretar.
Komisija je sklepčna, kadar seji prisostvuje dve tretjini članov, sklepe pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Zapisnik o delitvi kontingentov sestavi tehnični sekretar komisije ter ga podpisanega s strani predsednika oziroma njegovega namestnika dostavi ustreznemu združenju in Službi za ekonomske odnose s tujino.
Služba za ekonomske odnose s tujino izda na osnovi zapisnika potrdilo o dodeljenem kontingentu in ga dostavi vlagatelju zahtevka ter njegovi poslovni banki.
Kolikor je vlagatelj zahtevka nezadovoljen z vsebino potrdila o dodeljenem kontingentu, ima pravico pritožbe pri upravnem odboru Gospodarske zbornice Slovenije, v roku 8 dni od pismene. vročitve ali osebnega prevzema potrdila o dodeljenem kontingentu. Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije lahko imenuje posebno stalno komisijo za pritožbe.
8. člen
Delitev kontingentov za fizične osebe – obrtnike ter individualne kmetijske proizvajalce izvajata Obrtna zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije na osnovi dobljenih kontingentov pri združenjih v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Obrtna zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije izdajata potrdila vlagatelju zahtevka pri njegovi poslovni banki.
9. člen
Pri delitvi kontingentov se zagotovi rezerva v višini najmanj 10% od odobrenega kontingenta predvsem za potrebe novo ustanovljenih podjetij, odkup sejemskih eksponatov, uvoz na podlagi zakupa itd.
10. člen
Koristnik kontingenta mora, kolikor dodeljenega kontingenta ne izkoristi v predvideni dinamiki uvoza, o tem obvestiti ustrezno Združenje najkasneje v 30 dneh po izteku roka, za katerega je bilo izdano potrdilo.
Koristnik, ki ne ravna v skladu z določilom prejšnega odstavka tega člena, ne more sodelovati na naslednjem razpisu za dodelitev kontingentov.
Prerazporeditev kontingentov na druge koristnike se izvaja na podlagi v sporazumu določenih kriterijev.
11. člen
Združenja obveščajo v Gospodarskem vestniku zainteresirane o plenarnih sestankih, rokih in razpisih za vložitev zahtevkov najkasneje 8 dni pred sklicem plenuma oziroma seje komisije za delitev kontingentov.
Fizične osebe – obrtniki so o delitvi kontingentov ter o dodeljenih kontingentih Obrtni zbornici Slovenije obveščene preko revije Obrtnik.
Individualni kmetijski proizvajalci so o delitvi kontingentov ter o dobljenih kontingentih Zadružni zvezi Slovenije obveščeni preko Kmečkega glasa.
12. člen
Po izvršeni delitvi kontingentov dostavljajo združenja sporazume o delitvi kontingentov Službi za ekonomske odnose s tujino, ki jih dostavlja Ministrstvu za zunanje zadeve.
13. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. januarja 1992.
Gospodarska zbornica Slovenije
Upravni odbor
Feri Horvat l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti