Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

686. Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana, stran 840.

Na podlagi 14. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86) ter 24. člena statuta Javnega podjetja Energetika Ljubljana je upravni odbor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, p.o., Ljubljana, Verovškova 70 na izredni seji dne 20. februarja 1992 sprejel
POGOJE
za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana (v nadaljnjem besedilu "Pogoji") se ureja oskrba s plinom na območju mesta Ljubljane, oziroma pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalcev plina za:
– naprave dobavitelja in odjemalcev plina,
– dobavo in kvaliteto plina, – priključitev na plinovodno omrežje,
– plinomere,
– prijavo, odjavo in obračun porabe plina,
– prekinitev dobave plina,
– varnostne ukrepe pri uporabi plina.
2. člen
Javno podjetje Energetika Ljubljana je dobavitelj plina na območju mesta Ljubljane.
Odjemalec plina po teh pogojih je vsaka fizična in pravna oseba, ki ji dobavitelj na podlagi predhodne pisne pogodbe dobavlja plin po plinovodnem omrežju.
Pogodba je sklenjena tudi z dejanskim izvrševanjem pravic in obveznosti iz teh pogojev.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA PLINA
3. člen
Naprave dobavitelja so:
– stabilni rezervoarji za skladiščenje rezervne surovine,
– naprave za proizvodnjo nadomestnega plina, ki se dovaja do odjemalcev po plinskem omrežju, -
– plinohrami za skladiščenje plina,
– naprave za odorizacijo plina,
– primarni cestni plinovodi,
– primarne regulacijske postaje,
– sekundarni cestni plinovodi,
– sekundarne regulacijske postaje.
Naštete naprave so v upravljanju dobavitelja.
4. člen
Primarni plinovodi so del omrežja za dovod plina do posameznih preskrbovalnih območij ali primarnih regulacijskih postaj oziroma plinovodi za oskrbo dveh ali več stanovanjskih sosesk s plinom.
5. člen
Primarne regulacijske postaje znižujejo tlak plina v posameznih preskrbovalnih območjih ali stanovanjskih soseskah. Namenjene so za preskrbo sekundarnega plinskega omrežja posameznih preskrbovalnih območij ali stanovanjskih sosesk.
6. člen
Sekundarni plinovodi so del omrežja za razvod plina do hišnih priključkov ali sekundarnih regulacijskih postaj.
7. člen
Sekundarne regulacijske postaje znižujejo tlak plina in so namenjene za preskrbo skupine stanovanjskih, poslovnih ali drugih objektov s plinom.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
8. člen
Naprave odjemalca so:
– hišni priključek,
– hišna regulacijska postaja,
– notranja plinska inštalacija,
– stanovanjski regulator tlaka,
– plinomer,
– plinska trosila.
Stroški izgradnje in vzdrževanja naštetih naprav bremenijo njihovega lastnika oziroma odjemalca.
9. člen
Hišni priključki so odcepni cevovodi za dovod plina od primarnega ali sekundarnega plinovoda do zgradbe, vključno s požarno pipo.
Hišni priključek zajema tudi fasonski kos, vgrajen na primarnem ali sekundarnem plinovodu ter zaporni organ na začetku odcepnega plinovoda, če je ta zaradi izvedbe potreben. Hišni priključki so dimenzioniranj samo za potrebe priključene zgradbe.
10. člen
Hišna regulacijska postaja ali hišni regulator je naprava za zniževanje tlaka plina v posamezni zgradbi.
Stanovanjski regulator je naprava za zmanjšanje tlaka plina v posameznem stanovanju.
11. člen
Požarna pipa je glavni zaporni organ, s katerim se zapre dovod plina v zgradbo oziroma razvod v zgradbi.
Požarna pipa je lahko nameščena v zgradbi neposredno za vstopom hišnega priključka v zgradbo ali v posebni omarici na fasadi zgradbe. Požarna pipa mora biti vedno dostopna in vidno označena s trajnim napisom. Dostop do nje mora biti vidno označen s trajnimi oznakami.
12. člen
Notranja plinska inštalacija zajema, vso plinovodno napeljavo od požarne pipe do posameznih plinskih trosil.
13. člen
Plinomeri so naprave za merjenje porabe plina. Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plinsko inštalacijo in trošijo plin.
14. člen
Hišna plinska inštalacija obsega hišni priključek, hišne in stanovanjske regulatorje tlaka, notranjo inštalacijo, plinomere in priključke na plinska trošila.
IV. DOBAVA IN KVALITETA PLINA
15. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu plin nepretrgoma in mu zagotavlja potrebni obratovalni tlak na odcepu hišnega priključka od primarnega oziroma sekundarnega plinovoda.
Ob pokrivanju konic porabe zemeljskega z nadomestnim plinom, se sestava in tlak dobavljenega plina lahko spremeni, vendar se pri tem ne smejo bistveno spremeniti zgorevalne lastnosti plina.
16. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s plinom, sestava ali tlak plina spremenita v taki meri, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na napravah dobavitelja in odjemalca, potem nosi vse stroške, ki nastanejo na napravah dobavitelja dobavitelj, lastnik oziroma odjemalec pa vse stroške, ki nastanejo v zvezi z napravami odjemalca.
17. člen
Kolikor lastnik oziroma odjemalec ne prevzame stroškov sanacije naprav odjemalca ali če sanacija ni izvedena pravočasno in časovno usklajeno z deli na napravah dobavitelja, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati plina, vse dokler, niso izpolnjeni vsi pogoji za varno obratovanje.
V. PRIKLJUČITEV NA PLINOVODNO OMREŽJE
18. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoj objekt na plinovodno omrežje ali spremeniti priključno moč plinskih trošil, mora dobavitelja pisno zaprositi za naslednja soglasja:
1. Za nove objekte:
1.1 Soglasje k lokaciji Vlogi je treba priložiti:
– situacijo objekta,
– oceno priključne moči objekta z navedbo namena uporabe plina.
1.2 Soglasje k gradnji in priključitvi objekta Vlogi je treba priložiti:
– lokacijsko dovoljenje oziroma potrdilo, da lokacijsko dovoljenje ni potrebno za gradnjo objekta in priključitev,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekte za izvedbo (PZI) notranje plinske inštalacije, plinske kotlovnice s priključno močjo večjo od 50 kW in hišnega, plinskega priključka,
– spremembe navedenih projektov.
Z dobaviteljem mora skleniti pogodbo o priključitvi na plinsko omrežje in plačati povračilo, če gre za nestanovanjske objekte.
1.3 Soglasje k uporabi zgrajenega objekta Vlogi je treba priložiti:
– atest o sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje,
– projekte izvedenih del oziroma izjavo investitorja, da med izvedbo ni bilo odstopanj od predloženih projektov (PZI),
– potrdilo o vrisu hišnega priključka plina v kataster podzemnih napeljav.
2. Za obstoječe objekte:
2.1 Pristanek za priključitev na plinsko omrežje Vlogi je treba priložiti:
– situacijo objekta,
– za posamezna stanovanja naslov stanovanja ter priimek in ime lastnika oziroma najemnika,
– opis namena uporabe plina.
2.2 Soglasje h gradnji in priključitvi objekta Vlogi je treba priložiti
– lokacijsko dovoljenje ali potrdilo, da lokacijsko dovoljenje za gradnjo hišnega priključka, notranje plinske inštalacije ali plinske kotlovnice ni potrebno
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekte za izvedbo (PZI) notranje plinske inštalacije, plinske kotlovnice s priključno močjo večjo od 50 kW in hišnega plinskega priključka,
- spremembe navedenih projektov,
– soglasje pristojne dimnikarske službe,
– soglasje prizadetih lastnikov ali stanovalcev v večstanovanjskih hišah,
– soglasje upravljalca objekta.
Z dobaviteljem mora skleniti pogodbo o priključitvi na plinsko omrežje in plačati povračilo, če gre za nestanovanjske objekte oziroma prostore.
2.3 Soglasje k uporabi zgrajenih plinskih naprav Vlogi je treba priložiti:
– atest o sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje,
– projekte izvedenih del oziroma izjavo investitorja, da med izvedbo ni bilo odstopanj od predloženih projektov (PZI),
– potrdilo o vrisu hišnega priključka plina v kataster podzemnih napeljav.
19. člen
Soglasja vsebujejo pogoje za priključitev ali spremembo priključne moči. Priključna moč je enaka vsoti nazivnih moči vseh priključenih plinskih trosil.
Dobavitelj je dolžan dati investitorju ali odjemalcu pisno soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči, če so zahteve v prošnji za soglasje vsklajene s temi pogoji in če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav in ekonomičnost dobave. V nasprotnem primeru mora dobavitelj, pisno obrazložiti, zakaj ne soglaša s priključitvijo oziroma spremembo priključne moči.
Soglasje predstavlja dobaviteljevo obvezo za dobavo plina šele potem, ko je investitor oziroma odjemalec izpolnil vse pogoje iz soglasij.
20. člen
Dobavitelj plina daje smernice za izdelavo tehnične, dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in napeljav na področju mesta Ljubljane.
21. člen
Hišnih plinskih inštalacij se ne sme uporabljati vse dotlej, dokler investitor ne pridobi od dobavitelja atesta o sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje, od pooblaščenega serviserja zapisnika o funkcionalnosti plinskih trošil in od pristojnega upravnega organa enega od naslednjih dokumentov:
– uporabno dovoljenje (razen za naprave za ogrevanje ali ogrevanje in pripravo tople vode priključne moči do 50 kW)
– dokument o pričetku poizkusnega obratovanja. Določbe prvega odstavka tega člena se nanašajo na celotno plinsko inštalacijo, vsa plinska trosila, kot tudi na posamezne tehnološko samostojne enote (npr. plinske kotlovnice, industrijski porabniki plina, itd.)
22. člen
Ne glede na določbe 21. člena, lahko dobavitelj dovoli časovno omejeno porabo plina zaradi preizkusa delovanja priključenih plinskih trošil pod določenimi pogoji in v prisotnosti predstavnika dobavitelja.
Za montažno oziroma začasno ogrevanje objekta ali daljšo uporabo plina, si mora uporabnik pridobiti od pristojnega organa ustrezno dovoljenje za obratovanje.
23. člen
Hišne priključke in notranje plinske inštalacije do plinomera lahko izvede le dobavitelj kot lastnik nemerjenega plina, z njegovim soglasjem pa tudi inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter razpolagajo s potrebnim strokovnim kadrom (v nadaljnjem besedilu: "ostali izvajalci").
24. člen
Ostali izvajalci, ki izvajajo hišne inštalacije ali njene posamezne dele, so pri dobavitelju plina dolžni naročiti strokovni nadzor nad izvajanjem v vseh fazah dela. Dobavitelj plina je naročeni nadzor dolžan izvajati, po končanih delih pa izvesti vse predpisane preizkuse na tesnost in kontrolo tehnične neoporečnosti plinske inštalacije. O rezultatih preizkusa plinske inštalacije izda pisni atest dobavitelj, o funkcionalnem preizkusu plinskih trosil pa pooblaščeni serviser.
25. člen
Po končani izvedbi plinske inštalacije morajo biti izvedeni vsi preizkusi inštalacije na trdnost in tesnost, dimovodnih in prezračevalnih naprav ha funkcionalnost, pridobljena izjava izvajalca del po 12. členu zakona o varstvu pri delu in 58. členu zakona o graditvi objektov ter predloženi vsi atesti in zapisniki o preizkusih.
26. člen
Če izvajalec del ne naroči pri dobavitelju nadzora po 27. členu ali če ne upošteva pripomb in zahtev dobavitelja v zvezi z izvedbo del, lahko dobavitelj odkloni dobavo plina, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.
27. člen
Če so pri nadzoru izvajanja del ali pri funkcionalnem preizkusu ugotovljene nepravilnosti v nasprotju s predpisi ali smernicami, ali take, da bi lahko ogrožale premoženje, zdravje uporabnikov in okolico, mora dobavitelj odkloniti dobavo plina.
28. člen
Dobavitelj, ima izključno pravico in dolžnost, v predpisanih rokih na stroške lastnika ali upravljalca zgradbe, izvesti preizkus sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje ter od lastnika oziroma upravljalca zgradbe zahtevati predložitev atesta o funkcionalnem preizkusu priključenih plinskih trošil.
Roke za redne preizkuse predpiše pristojni inšpekcijski organ.
To pravico in dolžnost ima dobavitelj tudi v vseh primerih, ko obstoja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski inštalaciji ali funkcionalnosti plinskih trošil.
Če so pri preizkusih iz prvega ali tretjega odstavka tega člena ugotovljene nepravilnosti take narave, da bi lahko ogrožale premoženje, zdravje uporabnikov in okolico, mora dobavitelj prekiniti dobavo plina, dokler ni zagotovljeno varno obratovanje.
VI. ODJEMNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE
29. člen
Odjemno mesto je plinomer, ki meri porabo plina odjemalca ali več odjemalcev, če se ti oskrbujejo preko skupnega plinomera.
30. člen
Merilne naprave za ugotavljanje dobavljenih količin plina so plinomeri in korektorji in jih odčitava dobavitelj:
– za obračun dobavljenih količin plina,
– za kontrolo odčitkov,
– na posebno zahtevo odjemalca, vendar na stroške odjemalca.
31. člen
Odjemalec je dolžan dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja plinomera in drugih dejavnosti, ki so predpisane z zakoni in temi dobavnimi pogoji.
Odjemalec, ki je uporabnik plinske kotlovnice s priključno močjo nad 50 kW, mora izročiti dobavitelju ključ kotlovnice, ki ga dobavitelj hrani v omarici, nameščeni ob vhodu v kotlovnico in jo je možno odpreti samo s ključem dobavitelja.
32. člen
Količina dobavljenega plina se ugotovi na podlagi odčitka plinomera. Pri odjemalcih, ki imajo plinomere nameščene na delu inštalacije, kjer je nadtlak plina večji od 30 mbar, se količina dobavljenega plina izmeri s prigrajenim korektorjem ali izračuna s pomočjo korekturnega faktorja. Korekturni faktor je pretvornik, ki s plinomerom izmerjene količine pretvori v količine pri standardnih pogojih (288,15 K in 1,01325 bar).
33. člen
Če dobavitelj, zaradi odsotnosti odjemalca, ni mogel odčitati plinomera, je odjemalec dolžan na osnovi dobaviteljevega obvestila javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne javi odčitka plinomera, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine plina glede na dobavo plina v preteklem obdobju z upoštevanjem dinamike dobave.
34. člen
Če se ugotovi, da so zaradi okvar merilne naprave, ki so nastale brez krivde odjemalca, količine dobavljenega plina nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih podatkov, izmerjena količina sporazumno popravi za čas od zadnje kontrole plinomera do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec rabil plin v času, ko so merilne naprave nepravilno registrirale količine dobavljenega plina.
Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin, se popravek izvrši tako, da se prevzeta količina plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pravilno registrirale dobave, določi na osnovi srednjih vrednosti dobavljenih količin v obdobju pred nastankom okvare in v obdobju po odstranitvi okvare, z upoštevanjem dinamike dobave.
35. člen
Plinomere maksimalnega pretoka do 10 m3/h, dobavitelj dobavi in namesti vsakemu novemu odjemalcu na njegove stroške. Tip, velikost in mesto namestitve plinomera določi projektant s soglasjem in po navodilu dobavitelja. Vsi plinomeri morajo imeti veljaven žig od pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.
Po namestitvi morajo biti plinomeri plombirani tako, da je onemogočena njihova, demontaža brez poškodbe plombe.
36. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo plinomerov, lahko opravlja samo dobavitelj plina.
37. člen
Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih plinomerov, opravlja dobavitelj plina v skladu z veljavno zakonodajo.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena pri gospodinjskih plinomerih maksimalnega pretoka do 10 m3/h, pokriva dobavitelj z mesečno tarifo, ki jo plačujejo odjemalci plina na osnovi cenika del.
38. člen
Če je pri potrošniku zaradi inštaliranja novih plinskih naprav treba zamenjati plinomer z novim večje kapacitete, nosi stroške nabave in zamenjave plinomera odjemalec.
39. člen
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov po 34. členu teh pogojev, vedno pravico kontrolirati točnost plinomera. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost plinomera izven dopustnih meja, plača stroške pregleda dobavitelj, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.
VII. PRIJAVA IN ODJAVA DOBAVE PLINA
40. člen
Odjemalci plina po teh pogojih so fizične in pravne osebe, ki jim dobavitelj dobavlja plin:
1. na osnovi pogodbe o dobavi in odjemu plina za določen ali nedoločen čas,
2. na osnovi dejanskega izvrševanja pravic in obveznosti iz dobavnih pogojev.
Fizične osebe so lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš oziroma najemniki stanovanjskih prostorov.
41. člen
Dobavitelj in odjemalec morata obnoviti pogodbo o dobavi in odjemu plina najkasneje v 30 dneh pred njenim potekom. Kolikor tega ne storita, se nadaljnja dobava plina začasno prekine, če s pogodbo to ni drugače določeno.
42. člen
Odjemalec je dolžan sporočati spremembe svojega statusa, naslova ali spremembo odjemalca najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo potrebnih dokumentov.
43. člen
Odjemalec je dolžan pisno javiti dobavitelju odjavo plina vsaj petnajst dni pred prekinitvijo odjema, kolikor ni s pogodbo določen drugačen odpovedni rok.
Če odjemalec tega ne stori, se vse obveznosti odjemalca prenesejo na lastnika ali upravljalca prostorov, kjer se nahaja plinomer.
Dobavitelj je dolžan odčitati plinomer v osmih dneh od prejema odjave.
Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse stroške dobave do tega odčitka.
Novi odjemalec plača ves porabljeni plin in stroške dobave od zadnjega odčitka plinomera.
IX. NEUPRAVIČENI ODJEM PLINA
44. člen
Za neupravičeni odjem se šteje vsaka poraba plina, ki. ni merjena s plinomerom, opremljenim z veljavnim žigom urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.
45. člen
Če po krivdi odjemalca ni mogoče ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema plina, se neupravičeni odjem obračuna od dneva, ko je bila uporaba tehnično mogoča.
46. člen
Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna iz polne priključne vrednosti plinskih trošil ob upoštevanju naslednjih ur dnevne uporabe plina:
– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelnike,
– 24 ur za hladilnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja za vsa trosila, ki služijo ogrevanju prostorov,
– pri drugih trošilih v industriji v odvisnosti od števila delovnih izmen 8, 16 in 24 ur.
X. PREKINITEV DOBAVE PLINA
47. člen
Dobavitelj sme brez odškodnine znižati običajni tlak plina, omejiti ali prekiniti dobavo plina in spremeniti sestav plina pri nastopu višje sile in v naslednjih primerih: – pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah dobavitelja,
– pri priključevanju novih odjemalcev na plinsko omrežje,
– – pri priključevanju novih delov plinskega omrežja,
– pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju,
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest in drugih komunikacij, gradbenih objektov in drugih komunalnih napeljav,
– v primeru višje sile.
Znižanje tlaka plina in omejitev dobave ali prekinitev dobave plina sme trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.
48. člen
Dobavitelj lahko takoj in brez odpovedi na stroške odjemalca oziroma lastnika ali upravljalca zgradbe prekine dobavo plina v naslednjih primerih: – če naprave odjemalca ogrožajo življenje in varnost okolice,
– če odjemalčeve naprave ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,
– če odjemalec namerno poškoduje naprave dobavitelja,
– če se ugotovi, da so z vednostjo odjemalca na plinovodni napeljavi odcepi, ki omogočajo nemerjen odjem plina,
– če se neupravičeno odjema plin,
– če odjemalec ne dovoli dobavitelju dostopa do plinomera,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz teh Pogojev,
– če odjemalec prodaja plin drugemu potrošniku po višji ceni kot je določena in brez vednosti dobavitelja,
– če je plomba na plinomeru poškodovana ali nasilno odstranjena,
– če odjemalec v celoti ne plača dobavljenega plina ali ne poravna drugih finančnih obveznosti do dobavitelja,
– če odjemalec ne dovoli dobavitelju izvedbe funkcionalnega preizkusa plinske inštalacije,
– če odjemalec na zahtevo dobavitelja ne predloži izjave pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotovljeni usposobljenosti njegovih plinskih trošil za brezhibno in varno obratovanje.
XI. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI PLINA
49. člen
Če se v prostoru zazna vonj po plinu, je treba takoj ugasniti vse plamene, zapreti pipo pred plinomerom ter odpreti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači.
Ponesrečenca je treba prenesti na svež zrak, mu nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika. V vsakem primeru je treba o uhajanju plina obvestiti dobavitelja plina.
50. člen
V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z mešanico plina in zraka, se ne sme vstopiti z odprtim plamenom, tlečo cigareto itd., niti se ne sme vkljapljati ali izkljapljati električnih stikal. Uporaba telefona v takih prostorih je nedopustna.
Prepovedano je iskanje netesnih mest na plinski napeljavi in na napravah s plamenom. Netesna mesta se smejo iskati s premazovanjem z milnico ali s posebnimi instrumenti.
51. člen
Če vonj po plinu ne izgine niti po tem, ko je pipa pred plinomerom zaprta ter prostor dobro prezračen in če napake ni mogoče takoj odstraniti, je treba zapreti požarno pipo na vstopu hišnega priključka v stavbo ali plinsko pipo na cesti, ter stanovalcem prepovedati zadrževanje v ogroženih prostorih.
Pipo pred plinomerom ali požarno pipo mora zapreti ali poskrbeti, da se zapre, tisti, ki je uhajanje plina zaznal.
52. člen
Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je treba takoj poklicati ustrezne službe in vrata na silo odpreti. Istočasno je treba o tem obvestiti tudi dobavitelja plina.
53. člen
Zaprto požarno pipo na hišnem priključku sme ponovno odpreti samo za to pooblaščeni delavec dobavitelja plina.
54. člen
Plinska pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske pipe ali diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske pipe, pravokotno na smer cevi.
55. člen
Ko dobavitelj plina obvesti odjemalce, da je zaradi višje sile ali drugih razlogov začasno zmanjšan tlak plina v plinskem omrežju, plameni na trošilih ne smejo goreti brez nadzorstva. Če plamen na plinskem trošilu ugasne, je treba takoj zapreti pipo pred trošilom. Plinska pipa se sme odpreti šele potem, ko se je tlak plina normaliziral. To velja tudi, ko je zaradi prenizkega tlaka ugasnil prižigalni plamenček na plinskem trošilu (vodni grelniki, peči, kotli za centralno kurjavo, sobne ogrevalne peči, itd.).
56. člen
Dokler se zazna duh po plinu, oziroma, dokler se plinske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse plinske pipe pred trošili zaprte. Da ne bi prišlo do nesreče, se je potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plin ne uhaja, kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.
57. člen
Vsi stanovalci hiše, kjer so nameščene plinovodne napeljave in naprave, morajo biti poučeni o ravnanju s plinskimi pipami in trosili, seznanjeni z mestom namestitve požarne pipe na vstopu hišnega priključka v stavbo in ukrepih pri uhajanju plina.
Na njihovo zahtevo jih mora dobavitelj plina poučiti o varnostnih ukrepih v zvezi z uporabo plina.
58. člen
Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih inštalacij in trosil je dolžan izdati izvajalec inštalacij oziroma dobavitelj opreme.
Seznanjanje stanovalcev z mestom namestitve požarne pipe in ukrepi pri uhajanju plina je dolžnost lastnika ali upravljalca zgradbe.
Odjemalec, ki zapusti stanovanje, je po demontaži plinskih naprav dolžan poskrbeti za strokovno začepljenje vseh izpustov na plinovodni inštalaciji.
59. člen
Napake na plinski inštalaciji do plinomera lahko popravlja samo dobavitelj plina, z njegovim pooblastilom pa tudi inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter razpolagajo z zahtevanim strokovnim kadrom.
Popravila na plinski napeljavi za plinomerom lahko izvajajo vsa inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni.
Popravila plinskih trošil lahko izvajajo vsa inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni pri proizvajalcu plinske opreme.
XII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA
60. člen
Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
– stalna in zadostna dobava plina,
– izdajanje pristankov za uporabo plina in soglasij k gradnji in priključitvi,
– dajanje smernic za izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in inštalacij,
– nadzor nad izvajanjem del na plinskih inštalacijah, ki jih izvajajo ostali izvajalci,
– preizkušanje plinskih inštalacij na tesnost in izdajanje atestov o sposobnosti inštalacij za obratovanje,
– odklop plina, če plinske naprave in napeljave ogrožajo življenje in premoženje odjemalcev ali okolice,
– pregled in kontrola plinomerov,
– zamenjava dotrajanih plinomerov,
– občasna kontrola pri odjemalcih, ki plina ne uporabljajo, imajo pa vgrajeno plinsko inštalacijo,
– redni pregledi plinskih inštalacij in trošil na osnovi pogodb z lastniki ali upravljalci zgradb,
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka plina in omejitvi ali prekinitvi dobave plina,
– seznanjanje odjemalcev z nevarnostmi plina in ravnanje s plinskimi trošili v okviru pristojnosti dobavitelja.
61. člen
Obveznosti odjemalca plina oziroma lastnika plinske inštalacije so predvsem naslednje:
– redna poravnava plačilnih obveznosti,
– kontrola obratovalne sposobnosti plinskih inštalacij in kontrola plinskih trošil v predpisanih rokih,
– nadzor nad požarnimi pipami,
– skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last,
– preureditev oziroma sanacija plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last, če so dotrajane in je njihova kvaliteta neustrezna ali če se spremeni kvaliteta plina,
– razumno trošenje plina kot vira energije,
– odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah, napeljavah in trošilih, ki so njegova last in ki ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem,
– dovoljevanje in omogočanje dobavitelju opravljanje pregledov plinskih trošil in preizkusov plinskih naprav ter napeljav v njegovi lasti, ne glede na to, če plin uporablja ali ne,
– dajanje podatkov dobavitelju o porabi plina in odjemalcih, ki so potrebni za statistične in druge obdelave,
– zavarovanje in začepljenje inštalacij, če preneha uporabljati plin,
– javljanje vseh okvar na plinskih napravah, napeljavah in trošilih dobavitelju,
– obveščanje, če se sumi, da je v nedostopnih prostorih plin,
– uporaba samo tistih plinskih trošil in opreme, ki imajo veljaven atest za uporabo,
– da s plinskimi napravami in trošili upravlja samo odrasla in strokovno poučena oseba.
62. člen
Vsako ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) odjemalca ali dobavitelja, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in delo ter njegovo okolje, je nedopustno.
Zaradi škodljivega ali nevarnega ravnanja sta odjemalec in dobavitelj odgovorna, kazensko in odškodninsko, po veljavnih predpisih.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Ti pogoji se uporabljajo za vsa že sklenjena in za nova dobavna razmerja.
Sporazumi, ki so bili sklenjeni na podlagi določil dosedanjih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega, mestnega, mešanega in uparjenega plina, se štejejo za pogodbe v smislu 2. člena teh pogojev.
64. člen
K Pogojem je dal soglasje Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane.
65. člen
Z dnem, ko začno veljati ti pogoji, prenehajo veljati pogoji za dobavo in odjem zemeljskega, mestnega, mešanega in uparjenega plina (Uradni list SRS, št. 24/87, 19/89 in RS, št. 13/90).
66. člen
Ti Pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo od uveljavitve novih cen.
Ljubljana, dne 20. februarja 1992.
Predsednik
Upravnega odbora
Javnega podjetja Energetika. Ljubljana
Tone Krušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti