Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

709. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na omočju Krajevne skupnosti Tržišče, stran 872.

Svet Krajevne skupnosti Tržišče je na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/82 in 46/85), 12. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88) ter določil statuta Krajevne skupnosti Tržišče na svoji seji dne 8. 3. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Tržišče je uveden samoprispevek v denarju za obdobje petih let in sicer od 1. 4. 1992 do 31. 3. 1997, za sofinanciranje izvajanja programa krajevne skupnosti.
2. člen
Sredstva samoprispevka bodo uporabljena za izvedbo programa krajevne skupnosti in sicer:
1. izgradnjo telefonskega omrežja v krajevni skupnosti
2. modernizacijo krajevnih cest
3. posodobitev pokopališč in izgradnje mrliških vežic.
3. člen
Za uresničitev programa je potrebno 55,000.000 SLT. S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 6,000.000 SLT.
Sredstva samoprispevka bodo za namene iz 2. člena tega sklepa uporabljena skladno z njihovim pritokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče leto.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Tržišče po stopnji 1,5% od naslednjih osnov:
1. delavci, ki dosegajo osebni dohodek iz delovnega razmerja po predpisih o delovnih razmerjih od čistega dohodka in nadomestila osebnega dohodka,
2. občani, ki prejemajo pokojnino,
3. delovni ljudje, ki samostojno, kot glavni ali kot postranski poklic opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost in plačujejo davek iz dejavnosti po dejansko doseženem dohodku,
4. delovni ljudje, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku in samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot glavni poklic ali kot postranski poklic,
5. delovni ljudje in občani od priložnostnih dohodkov iz kmetijskih, gospodarskih in poklicnih oziroma drugih dejavnosti, avtorskih pravic ter osnovnih dohodkov iz naslova pogodb o delu, od katerih se plačuje davek po odbitku ter pri dohodkih iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav zmanjšanih za normirane ali dejansko priznane materialne stroške.
5. člen
Samoprispevek, ki se bo plačeval od plač, nadomestil in pokojnin bo obračunaval in odtegoval izplačevalec plač, oziroma nadomestil in pokojnin. Samoprispevek od drugih dohodkov bo obračunavala in odtegovala Uprava za družbene prihodke občine Sevnica.
6. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu Krajevne skupnosti Tržišče št. 51610-842-046-82448.
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal skupščini krajevne skupnosti in zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bosta kontrolirala SDK in občinska Uprava za družbene prihodke občine Sevnica.
7. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajni način in v Uradnem listu Republike Slovenije in prične, veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 4. 1992 dalje.
Tržišče, dne 8. marca 1992.
Predsednik
Sveta KS Tržišče
Marjan Jamšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti