Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

699. Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana Center, stran 857.

Na podlagi 56., 63. in 157. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 13/86) je Skupščina občine Ljubljana Center, na sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 4. marca 1992, sprejela ter na 12. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 4. marca 1992 razglasila
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
občine Ljubljana Center
1. člen
Poglavje I. TEMELJNE DOLOČBE se v celoti črta, nadaljnja poglavja se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »SR Slovenije« nadomesti z besedama »Republike Slovenije«.
Tretji odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut občine sprejme skupščina občine.«
3. člen
V 10. členu se kratica »SFRJ« nadomesti z besedama »Republike Slovenije«.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi: »Občina ima lahko svoj praznik. Praznik občine določi skupščina občine z odlokom.«
5. člen
Naslov III. poglavja se spremenjen glasi:
»II. URESNIČEVANJE OBLASTI OBČANOV«.
6. člen
Naslov 1. točke in 12. člen III. poglavja se črtata.
7. člen
Naslov 2. točke III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»1. Krajevne skupnosti«.
8. člen
13. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Delovni ljudje in občani, ki živijo ali delajo v delu občine, imajo pravico, da za uresničevanje skupnih interesov in potreb ustanovijo krajevno skupnost.
Krajevna skupnost se ustanovi v delu občine, kjer so pogoji za uresničevanje skupnih interesov in potreb občanov. Zato občani v delu občine lahko organizirajo krajevno skupnost, se združijo z drugo krajevno skupnostjo ali del krajevne skupnosti priključijo k drugi krajevni skupnosti.«
9. člen
14. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Pobudo za ustanovitev ali prostorsko preoblikovanje krajevne skupnosti lahko da organ krajevne skupnosti, skupščina občine ali izvršni svet skupščine občine.
Javno razpravo o ustanovitvi ali spremembi območja krajevne skupnosti organizira krajevna skupnost, skupina občanov, politične stranke in organizacije.
Javna razprava traja najmanj dva meseca.
V javni razpravi se ugotovi, ali so dane možnosti za ustanovitev ali spremembo območja krajevne skupnosti in ali obstajajo skupne potrebe oziroma interesi na ekonomskem, komunalnem, socialnem in kulturnem področju ter na področju varstva okolja in drugih področjih.
O ustanovitvi krajevne skupnosti, združitvi dveh ali več krajevnih skupnosti, izdvojitvi ali priključitvi dela krajevne skupnosti k drugi krajevni skupnosti, odločajo občani z območja vsake krajevne skupnosti, kjer nameravajo opraviti statusne spremembe, z referendumom, ki ga razpiše pristojni organ krajevne skupnosti.«
10. člen
15. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Krajevna skupnost ima svoj statut, ki določa organizacijo in delo krajevne skupnosti; sprejme ga pristojni organ krajevne skupnosti.«
11. člen
16. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Statuti krajevnih skupnosti v skladu z zakonom določajo pogoje in zadeve, o katerih neposredno odločajo občani v krajevnih skupnostih na zborih občanov ali z referendumom.«
12. člen
17. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Sredstva za opravljanje z ustavo in zakona se glasinih nalog in za organizirano udeležbo pri upravljanju družbenih zadev v krajevnih skupnostih se zagotavljajo v skladu z zakonom iz sredstev proračuna občine.
Občina predpiše z odlokom osnove in merila za delitev sredstev, določenih v proračunu občine, med posamezne krajevne skupnosti na območju občine.
Za zadovoljevanje in uresničevanje skupnih potreb in interesov lahko krajevna skupnost pridobiva sredstva tudi s prostovoljnimi prispevki podjetij in drugih organizacij in skupnosti, s samoprispevkom in na druge načine.«
13. člen
Naslov 3. točke ter 18. in 19. člen III. poglavja se črtajo.
14. člen
Naslov 4. točke in 20. člen HI. poglavja se črtata.
15. člen
Naslov 5. točke III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»2. Neposredno odločanje v občini«.
16. člen
21. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Oblike osebnega izjavljanja občanov so zbori občanov v krajevnih skupnostih in referendum.«
17. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi: »Razpis referenduma v občini predlaga krajevna skupnost, politična stranka ali organizacija.«
18. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina občine lahko razpiše referendum, na katerem se občani neposredno odločajo o posameznem vprašanju ali pa se vnaprej izjavijo o predlogu odloka ali drugega akta iz njene pristojnosti.
Skupščina občine mora razpisati referendum za sprejem odločitve o uvedbi samoprispevka in javnega posojila.
Razen v primerih iz drugega odstavka mora skupščina občine razpisati referendum, kadar to zahteva posamezen zbor skupščine občine ali najmanj ena tretjina krajevnih skupnosti v območju občine.«
19. člen
6. točka III. poglavja se spremeni tako, da postane točka 3.
20. člen
24. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Skupščina občine na pobudo posameznega zbora, izvršnega sveta skupščine občine, krajevne skupnosti ali Skupščine mesta Ljubljane predloži vprašanja, ki zadevajo interese občanov v občini in mestu, v javno razpravo.
21. člen
V 25. členu se črta besedilo:
»dolgoročnih in srednjeročnih razvojnih aktov.«
22. člen
27. člen se spremeni, tako, da se glasi: »V občini občani zlasti:
– zagotavljajo uresničevanje in varstvo svoboščin, pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov;
– varujejo zakonitost, organizirajo in opravljajo družbeno nadzorstvo;
– zagotavljajo uresničevanje enakopravnosti narodov in narodnosti (narodnih manjšin);
– zagotavljajo in organizirajo opravljanje zadev skupnega pomena za delovne ljudi in občane;
– spremljajo, usmerjajo in usklajujejo gospodarski in družbeni razvoj, določajo, usklajujejo in uresničujejo svoje skupne interese in solidarno zadovoljujejo svoje skupne potrebe;
– skrbijo za varstvo in izboljšanje človekovega okolja ter skrbijo za varstvo prostora;
– zagotavljajo varstvo mater, otrok in družine, varstvo občanov, ki niso zmožni skrbeti zase, varstvo vojaških, delovnih in drugih invalidov ter borcev in žrtev fašističnega nasilja ter skrbijo za zdravstveno varstvo in socialno varstvo občanov;
– razvijajo varstvo, vzgojo in izobraževanje otrok in mladine ter izobraževanje odraslih, skrbijo za ustanavljanje in delovanje kulturno-prosvetnih organizacij in društev ter za varstvo naravne in kulturne dediščine ter spominskih obeležij;
– organizirajo in uresničujejo obrambo ter zaščito ljudi ter premoženja;
– zagotavljajo materialne pogoje za delo in razvoj krajevne skupnosti;
– uresničujejo sodelovanje z drugimi občinami in mestom Ljubljana ter družbenopolitičnimi skupnostmi.«
23. člen
Za 27. členom se vstavi nov člen, ki se glasi:
27. a člen
»Občani zagotavljajo skladen razvoj občine in mesta tako, da v občini uresničujejo svoje skupne in neposredne interese, ki jih ustava, zakoni in ta statut nalagajo občini kot temeljni družbenopolitični skupnosti razen tistih, ki jih v celoti ali po posameznih področjih, začasno ali trajno, z odlokom prenesejo v pristojnost mesta Ljubljane.«
24. člen
Naslov 1. točke IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»1. Načrtovanje«.
25. člen
28. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Občina v okviru pristojnosti, določenih z Ustavo
Republike Slovenije in na podlagi zakona oblikuje, sprejema in uresničuje razvojne akte.
Razvojne načrte občine sprejme skupščina občine.«
26. člen
29. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Občina v okviru mesta Ljubljane v skladu z ustavo
Republike Slovenije in s tem statutom uresničuje načrtovanje in usmerjanje družbenega razvoja na svojem območju tudi tako, da oblikuje svoje razvojne usmeritve in jih usklajuje s potrebami in možnostmi razvoja drugih občin na območju Ljubljane; na tej podlagi sodeluje pri oblikovanju razvojnih usmeritev mesta Ljubljane in daje pobude ter predloge za spremembe in dopolnitve razvojnih aktov mesta Ljubljane.«
27. člen
Za 29. členom se vstavi nov člen, ki se glasi: 29.a člen
»Občina se v okviru mesta Ljubljane lahko dogovori za oblikovanje, sprejemanje in uresničevanje skupnega razvojnega načrta občin in mesta Ljubljane.«
28. člen
Naslov 2. točke ter 30. in 31. člena IV. poglavja se črtajo.
29. člen
Za 31. členom se vstavi nova točka III. poglavja, ki se glasi:
»2. Javna poraba«, z naslednjimi členi:
31. a člen
»Sredstva za financiranje javne porabe se oblikujejo in razporejajo v okviru skupne bilance sredstev občin in mesta, v skladu z dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljane, ki ga sprejmejo skupščine občin in mesta Ljubljane, na podlagi letnih razvojnih načrtov.«
31. b člen
»Občina izkazuje prihodke in njihovo razporeditev v proračunu občine.
Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo za financiranje občinskih organov, sofinanciranje političnih organizacij ali strank, družbenih organizacij in društev, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture, za intervencije v gospodarstvu, financiranje delovanja krajevnih skupnosti, za zagotovitev materialnih pravic udeležencev vojne, za obrambo in zaščito ter za druge obveznosti občine, ki jih določa zakon ali odlok občinske skupščine.
Občina Ljubljana Center lahko ustanavlja sklade za financiranje določenih razvojnih in drugih skupnih družbenih potreb.«
31. c člen postane sedanji 38. člen.
31. č člen
»Občina lahko z odlokom po posameznih področjih začasno prenese zadovoljevanje javne porabe na mesto Ljubljana.«
30. člen
3. točka IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »3.Varstvo pravic udeležencev vojne«,
32. člen pa tako, da še glasi:
»Občina namenja v skladu z zakonom posebno skrb udeležencem NOV in drugih vojn, civilnim invalidom vojne in žrtvam fašističnega nasilja z zagotavljanjem priznavalnin in drugih oblik družbene pomoči.«
31. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovni ljudje in občani vplivajo na urejanje prostora tako, da sodelujejo v javni razpravi o prostorskih sestavinah in planskih aktih ter prostorskih izvedbenih aktih.
Občina presoja o možnostih in pogojih za razvoj dejavnosti v prostoru ter usklajeno namensko rabo prostora, pogojih za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter možnostih in načinu pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč.«
32. člen
5. točka IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »5. Obramba in zaščita«,
34. člen pa tako, da se glasi:
»Občina v mejah svoje pristojnosti in v skladu z zakonom izvršuje svoje pravice in dolžnosti na področju obrambe in zaščite.«
33. člen
6. točka IV. poglavja in 35. člen se črtata.
34. člen
7. točka IV. poglavja ter 36., 37. in 38. člen se črtajo.
35. člen
Poglavje V. se spremeni tako, da se glasi: »IV. SKUPŠČINA OBČINE«
36. člen
1. točka V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »1. Položaj in sestava«
37. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina občine je v okviru pravic in dolžnosti, ki jih določajo ustava, zakon in ta statut, najvišji organ oblasti in upravljanja v občini.
Skupščina občine izvršuje svoje pravice in dolžnosti na podlagi ustave Republike Slovenije, zakonov in tega statuta.«
38. člen
40. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Skupščino občine sestavljajo:
– zbor združenega dela kot zbor delegatov delovnih ljudi v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah in skupnostih, drugih oblikah opravljanja dejavnosti ter delovnih ljudi, ki delajo v kmetijstvu, obrti in samostojnih poklicih,
– zbor krajevnih skupnosti kot zbor delegatov občanov v krajevnih skupnostih in
– družbenopolitični zbor kot zbor delegatov občanov.
Zbor združenega dela šteje 27 delegatskih mest, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor pa po 28 delegatskih mest.«
39. člen
2. točka V. poglavja se črta, vključno z vsemi členi (od 41. do 48. člena).
40. člen
3. točka V. poglavja še spremeni tako, da se glasi: »2. Delegati«
41. člen
49. in 50. člen se črtata.
42. člen
V 51. členu se črta zadnji odstavek.
43. člen
V 52. členu se besedilo »organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti« nadomesti z besedilom »podjetij, zavodov in drugih pravnih oseb«.
44. člen
V 53. členu se črta zadnji odstavek.
45. člen
4. točka V. poglavja se spremeni tako, da postane 3. točka IV. poglavja.
46. člen
54. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor obravnavajo vprašanja iz pristojnosti skupščine občine in o njih odločajo enakopravno na skupnem ali na ločenih zasedanjih, oziroma na skupni seji zborov.«
47. člen
55. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Na ločenih zasedanjih zborov delegati razpravljajo in odločajo o vprašanjih, za katera so zbori enakopravno pristojni.
Vprašanja iz enakopravne pristojnosti lahko zbori skupščine občine obravnavajo tudi na skupnem zasedanju s tem, da razpravljajo skupaj, odločajo pa posamično po zborih.
O vprašanjih, ki so skupnega pomena za vse zbore, zbori razpravljajo in odločajo skupaj na skupni seji.«
48. člen
56. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Zbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh delegatov v zboru.
Odloke, splošne akte in druge odločitve sprejemajo zbori posamično ali na skupnem zasedanju z večino glasov navzočih delegatov v zboru, razen statuta občine, ki ga sprejemajo z večino glasov vseh delegatov v zboru.
Na skupni seji zbori veljavno sklepajo, če je na seji navzoča večina delegatov vsakega zbora, odločitve pa sprejemajo z večino glasov vseh navzočih delegatov oziroma z večino glasov delegatov vseh zborov.«
49. člen
57. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Vsak zbor skupščine občine samostojno:
– voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika zbora;
– odloča o mandatno-imunitetnih vprašanjih delegatov v zboru;
– imenuje sekretarja zbora;
Če posamezni zbor tako sklene, lahko določeno vprašanje iz pristojnosti skupščine obravnava na ločeni seji.
Vsak posamezni zbor lahko zahteva poročilo oziroma pojasnilo o posameznem vprašanju od izvršnega sveta ali od funkcionarjev, ki vodijo občinske upravne organe in strokovne službe.«
50. člen
58. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor enakopravno na skupnem zasedanju:
a) spremljajo, usmerjajo in nadzorujejo:
– temeljne cilje družbenega, ekonomskega in socialnega razvoja občine;
– razvoj in uresničevanje z ustavo določenega političnega sistema;
– učinkovitost delovanja, ciljev in nalog obrambe in zaščite;
– uresničevanje in varstvo svoboščin ter pravic človeka in občana;
– zakonitost dela podjetij, zavodov in drugih organizacij, če to določa zakon;
– delo in poslovanje skladov za financiranje razvojnih in drugih skupnih družbenih potreb;
- uresničevanje razvojnih in drugih aktov občine in mesta;
– delo izvršnega sveta ter občinskih upravnih organov in strokovnih služb;
b) odločajo:
– o razpisu referenduma, občinskega samoprispevka in javnega posojila ter o izdaji vrednostnih papirjev;
– o vprašanjih varovanja človekovega okolja in prostora;
– o prevzemu jamstva, in drugih premoženjsko, pravnih razmerjih v občini;
– o vprašanjih, ki se. nanašajo na razvoj drobnega gospodarstva v občini;
– o ustanovitvi in prenehanju javnih podjetij in zavodov;
– o ustanavljanju skladov za financiranje razvojnih in drugih skupnih družbenih potreb;
c) sprejemajo:
– statut občine in poslovnik^skupščine občine;
– razvojne akte občine;
– odloke in druge akte, ki se nanašajo na:
– načrtovanje;
– proračun občine, spremembe in dopolnitve proračuna, zaključni račun o izvršitvi proračuna občine;
– usklajevanje javne porabe občin in mesta Ljubljane;
- področje davkov, taks in drugih dajatev;
– merila za delitev proračunskih sredstev za delo krajevnih skupnosti;
– organizacijo, delo in pristojnosti izvršnega sveta skupščine občine ter občinskih upravnih organov in strokovnih služb;
– organizacijo in delo sekretariata skupščine občine;
– obrambo in zaščito;
– organizacijo in izvrševanje ukrepov za zaščito in reševanje;
– skrb za udeležence vojne;
– ustanavljanje in organizacijo občinskih in medobčinskih organov in služb;
– urejanje pravic in dolžnosti občanov, podjetij, zavodov in drugih organizacij, če to določa zakon;
– uresničevanje interesa občanov pri opravljanju posameznih dejavnosti;
č) odpravljajo in razveljavljajo:
– predpise in splošne akte izvršnega sveta skupščine občine, če so ti v nasprotju z ustavo, zakoni in tem statutom;
d) dajejo soglasje:
– k statutom ali pravilom podjetij, zavodov in drugih organizacij, če to določa zakon;
– k imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov, če to določa zakon;
e) opravljajo druge naloge, ki jih določa ta statut.«
51. člen
59. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor na skupni seji:
a) odločajo:
– o uvedbi postopka za spremembo statuta občine in poslovnika skupščine občine;
– o pobratenju oziroma prijateljskem sodelovanju z drugimi občinami in mesti;
– o podelitvi priznanj občine;
b) volijo in razrešujejo:
– predsednika in podpredsednika skupščine občine;
– predsednika, podpredsednika in člane izvršnega sveta skupščine občine;
c) imenujejo in razrešujejo:
– sekretarja skupščine občine;
– funkcionarje občinskih upravnih organov;
– občinsko volilno komisijo;
– predsednike, namestnike predsednikov in člane delovnih teles skupščine občine;
– komandirja in namestnike komandirja Postaje milice;
– delegate skupščine občine v organih upravljanja podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih ustanoviteljica je skupščina občine, če je tako določeno z zakonom;
– predstavnike občinske skupščine v organih in drugih delovnih teles v občini in mestu;
č) odločajo o soglasju k aktom iz pristojnosti, prenesenih na Skupščino mesta Ljubljana;
– k odločitvi o razpisu referenduma, samoprispevka in posojila v Ljubljani;
– razvojnim aktom mesta Ljubljane;
– programu, finančnemu načrtu in poročilom na področju družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture;
– odlokom o ustanovitvi skladov, potrditvi njihovih programov in nalog, finančnih načrtov in zaključnih računov;
– poročilom upravnih odborov skladov o delu in opravljenih nalogah in ustreznim predpisom;
– k odločitvam o združevanju sredstev mesta z drugimi občinami izven mesta Ljubljane ter o ustanovitvi, prenehanju in organiziranju skupnih organov organizacij in služb za opravljanje zadev, ki so skupnega pomena;
– k ustanavljanju javnih podjetij, zavodov ter organizacij, ki so skupnega pomena za mesto Ljubljana.«
52. člen
Črtajo se členi od 60. do 69.
53. člen
5. točka V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »4. Volitve predsednika in podpredsednika skupščine občine, predsednikov in namestnikov predsednikov zborov ter predsednika in članov izvršnega sveta skupščine občine«.
54. člen
70. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina občine ima predsednika in podpredsednika, ki ju za štiri leta na tajnih volitvah volijo delegati zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora na skupni seji.
Kandidate za predsednika in podpredsednika skupščine lahko predlaga najmanj 10 delegatov enega ali več zborov izmed izvoljenih delegatov skupščine.
Posamezni delegat lahko podpre samo en predlog kandidata za predsednika in en predlog kandidata za podpredsednika skupščine občine.
Predlog kandidature se vloži pisno pri Občinski volilni komisiji ali delovnem predsedstvu na skupni seji. Predlogu s kratko obrazložitvijo se priloži pisno soglasje kandidata, da sprejema kandidaturo in seznam podpisnikov predloga z njihovimi podpisi.
Kandidati za predsednika skupščine občine predložijo in predstavijo svoj program v skupščini pred volitvami.
Za predsednika oziroma podpredsednika skupščine je izvoljen tisti kandidat, ki je na tajnih volitvah na skupni seji vseh zborov, dobil večino glasov navzočih delegatov.
Če v prvem krogu glasovanja noben izmed kandidatov ni dobil predpisanega števila glasov navzočih delegatov, se glasovanje ponovi za tista kandidata, ki sta dobila največje število glasov, ali za tiste, ki so dobili enako število glasov.
Če tudi v drugem krogu glasovanja nobeden izmed predlaganih kandidatov za predsednika ali podpredsednika skupščine ni dobil večine glasov navzočih delegatov se postopek predlaganja istih kandidatov ponovi samo še na naslednji skupni seji zborov, ki mora biti sklicana najkasneje v 7 dneh.
Če predsednik ali podpredsednik skupščine nista izvoljena, skliče ponovno skupno sejo dotedanji predsednik skupščine občine.«
55. člen
71. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Vsak zbor skupščine občine ima predsednika in namestnika predsednika zbora, ki sta voljena na tajnih volitvah za 4 leta izmed delegatov zbora.
Kandidate za predsednika in namestnika predsednika združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora lahko predlaga najmanj 5 delegatov ustreznega zbora.
Posamezni delegat lahko podpre samo en predlog kandidata za predsednika in samo en predlog kandidata za namestnika predsednika zbora.
Predlog kandidature se vloži pisno pri Občinski volilni komisiji ali delovnem predsedstvu na seji zbora. Predlogu s kratko obrazložitvijo se priloži pisno soglasje kandidata, da sprejema kandidaturo in seznam podpisnikov predloga z njihovimi podpisi.
Postopek volitev predsednika in namestnika predsednika zbora je enak postopku volitev predsednika in podpredsednika skupščine.«
56. člen
72. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Izvršni svet sestavljajo predsednik, eden ali več podpredsednikov in člani, ki so voljeni za štiri leta, na tajnih volitvah na skupni seji vseh zborov.
Kandidate za predsednika izvršnega sveta lahko predlaga najmanj deset delegatov enega ali več zborov.
Posamezni delegat lahko podpre samo en predlog kandidata za predsednika izvršnega sveta.
Predlog kandidature se vloži pisno pri Občinski volilni komisiji ali delovnem predsedstvu na skupni seji. Predlogu s kratko obrazložitvijo se priloži pisno soglasje kandidata, da sprejema kandidaturo in seznam podpisnikov predloga z njihovimi podpisi.
Kandidati za predsednika izvršnega sveta predložijo in prestavijo svoj program v skupščini pred volitvami.
Postopek volitev kandidata za predsednika izvršnega sveta je enak postopku volitev predsednika in podpredsednika skupščine.
57. člen
Za 72. členom se doda nov člen, ki se glasi: 72.a člen
»Število podpredsednikov in članov izvršnega sveta določi skupščina na skupni seji, ob vsakokratni izvolitvi izvršnega sveta, na predlog kandidata za predsednika izvršnega sveta.
Kandidata za podpredsednika in listo kandidatov za člane izvršnega sveta predloži kandidat za predsednika izvršnega sveta.
O listi kandidatov za člane izvršnega sveta z njegovim predsednikom se glasuje tajno kot o celoti.
Predsednik, podpredsednik in člani izvršnega sveta so izvoljeni, če je za predloženo listo glasovala večina navzočih delegatov vseh zborov skupščine.
Predsednik izvršnega sveta ima pravico predlagati skupščini razrešitev posameznih članov izvršnega sveta in izvolitev novih. V tem primeru se volitve opravijo za posameznega člana izvršnega sveta.«
58. člen
Naslov 6. točke V. poglavja se črta.
59. člen
Drugi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izjavljam, da bom ravnal(a) po ustavi in zakonih Republike Slovenije in statutu občine Ljubljana Center ter da bom vestno in odgovorno opravljal(a) svojo dolžnost.«
60. člen
Za 73. členom se vstavi nov člen, ki se glasi: 73. a člen
»Postopek v zvezi z razrešitvijo funkcionarjev skupščine občine in drugih funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje skupščina je enak postopku za predlaganje kandidatov in volitve. V poslovniku skupščine občine so urejena tudi vsa. vprašanja v zvezi s prenehanjem mandata pred potekom mandatne dobe funkcionarjem.«
61. člen
7. točka V. poglavja postane 5. točka IV. poglavja.
62. člen
V 74. členu se črta prvi odstavek. V drugem odstavku se besedilo od »ki jih sprejema več zborov skupščine...« do konca odstavka nadomesti z besedilom »ki jih sprejme skupščina občine, razen tistih, ki jih sprejema posamezni zbor.
V tretjem odstavku se za besedama »skupno sejo« doda besedilo »ter skupno zasedanje«.
63. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če je predsednik skupščine zadržan, ga nadomešča podpredsednik ali eden od predsednikov zborov, ki ga določi predsednik skupščine.«
64. člen
Prvi odstavek 76. člena se črta.
V tretjem odstavku se besedilo »skupina desetih« nadomesti z »ena petina«.
65. člen
V 77. členu se besedilo »člana delegacije oziroma delegata v družbenopolitičnem zboru« nadomesti z besedo »delegata«.
66. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi: »Predsednik skupščine, podpredsednik skupščine in predsedniki zborov:
– načrtujejo in obravnavajo delo skupščine in njenih zborov,
– obravnavajo vprašanja usklajevanja in programiranja dela zborov in delovnih teles skupščine občine,
– sodelujejo z drugimi družbenopolitičnimi skupnostmi v Republiki Sloveniji,
– sodelujejo z delegati in njihovimi klubi delegatov,
– skrbijo za izvajanje statuta in poslovnika skupščine,
– usklajujejo delo zborov in predlagajo rešitve, če se zbori ne morejo sporazumeti glede načina in rokov za obravnavo zadev, ki imajo skupen pomen za zbore,
– spremljajo delo delovnih teles in obravnavajo z njihovimi predsedniki zadeve, ki so v zvezi z delom teh teles,
– predlagajo potrebna sredstva, ki naj bodo v predlogu občinskega proračuna zagotovljena za delo skupščine in sekretariata skupščine,
– dajejo soglasje k pravilniku o sistemizaciji del in nalog sekretariata skupščine,
– opravljajo druge zadeve, določene s statutom občine in poslovnikom skupščine.
Pri njihovem delu sodelujejo sekretar skupščine, predsednik izvršnega sveta in glede na obravnavano gradivo, posamezni predsedniki skupščinskih komisij.«
67. člen
79. člen se črta.
68. člen
Za 79. členom se doda nova točka IV. poglavja, ki se glasi:
»6. Sekretariat skupščine občine«
69. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za opravljanje strokovnih, administrativnih, organizacijsko-tehničnih in drugih opravil, v zvezi z delovanjem skupščine občine, njenih zborov, delovnih teles, delegatov ter za sodelovanje s klubi delegatov, ima skupščina občine sekretariat skupščine.
Sekretariat skupščine občine vodi sekretar skupščine občine, ki ga imenuje skupščina občine na predlog komisije za volitve in imenovanja, za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Organizacijo in delovno področje sekretariata skupščine občine določi skupščina občine z odlokom.
70. člen
8. točka V. poglavja postane 7. točka IV. poglavja
71. člen
Naslov 9. točke V. poglavja in 82. člen se črtata.
72. člen
Naslov VI. poglavja in 83. člen se črtata.
73. člen
VII. poglavje se spremeni tako, da se glasi: »V. IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE OBČINE«
74. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi: »Naloge izvršnega sveta pri uresničevanju njegove funkcije in odgovornosti so:
1. Odgovarja za stanje v občini. V ta namen:
– izvaja politiko skupščine občine;
– pripravlja osnutke in predloge odlokov ter drugih splošnih in razvojnih aktov, ki jih sprejema skupščine občine;
– daje mnenje k predlogom odlokov ter drugim splošnim aktom in razvojnim dokumentom, ki jih predlagajo skupščini občine drugi pooblaščeni predlagatelji;
– sklepa dogovore in pogodbe, za katere je pooblaščen in spremlja njihovo izvajanje;
– opozarja organe, organizacije, podjetja in skupnosti v občini o stanju, pojavih in gibanjih, pomembnih za uresničevanje njihovega z ustavo določenega položaja v družbi;
– izvršuje proračun občine;
– odloča o premoženjsko-pravnih zadevah, če ni glede posameznih vprašanj drugače določeno;
– izvršuje ustanoviteljske pravice do javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je občina;
– odobrava odpise družbenih obveznosti občanov.
2. Skrbi za izvajanje politike in izvrševanje zakonov, odlokov in drugih splošnih aktov.
V ta namen:
– izvaja nadzor nad zakonitostjo dela podjetij in drugih organizacij;
– nadzoruje in zagotavlja izvrševanje odlokov ter drugih splošnih in razvojnih aktov skupščine;
– izdaja predpise za izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov skupščine;
– sodeluje pri pripravi splošnih aktov mesta, kadar je za njihov sprejem potrebno soglasje občine;
– usmerja in povezuje izdelavo načrtov za delovanje gospodarskih in družbenih dejavnosti v neposredni vojni nevarnosti ali v vojni;
– oblikuje in izvaja akte s področja obrambe in zaščite;
– imenuje delegate občine v organe upravljanja javnih podjetij in Zavodov, če zakon izrecno ne določa, da jih imenuje občinska skupščina;
– imenuje delovna telesa za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
3. Usmerja in usklajuje delo upravnih organov.
V ta namen:
– obravnava periodična in letna poročila o delu upravnih organov;
– sprejema ukrepe za učinkovitejše delo upravnih organov;
– predlaga občinski skupščini ustanovitev, združitev ali odpravo posameznih upravnih organov in strokovnih služb;
– sprejema splošna načela za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog ter nomenklaturo del in nalog v upravnih organih;
– daje soglasje k aktom o organizaciji in delu ter sistemizaciji del in nalog občinskih upravnih organov;
– imenuje višje upravne delavce na predlog predstojnika;
– daje soglasje k imenovanju delavcev s posebnimi pooblastili, ki jih imenuje predstojnik;
– odloča o sporu o pristojnostih med občinskimi upravnimi organi;
– določa delovni čas, njegovo trajanje in razporeditev v upravnih organih;
– opravlja druge zadeve, določene z zakonom in tem statutom.
Izvršni svet o svojem delu redno poroča skupščini občine.«
75. člen
86. in 87. člen se črtata.
76. člen
91. in 92. člen se črtata.
77. člen
97. člen se črta.
78. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Član izvršnega sveta ima pravico predlagati obravnavanje posameznih vprašanj iz pristojnosti izvršnega sveta, sodelovati v obravnavi ter odločati, dati pobudo za pripravo odlokov, predpisov in drugih splošnih aktov, za katere je pristojen izvršni svet, predlagati izvršnemu svetu, da določa načelna stališča in smernice za delo upravnih organov.«
79. člen
Drugi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na predlog najmanj desetih delegatov, kateregakoli zbora skupščine občine, se uvede postopek zaupnice izvršnemu svetu skupščine občine.
Po obravnavi se pristopi k tajnemu glasovanju o zaupnici oziroma nezaupnici.«
80. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 100. člena se za besedo »odredbe« oziroma »odredbo« doda besedo »pravilnike« oziroma »pravilnikom«.
81. člen
Iz naslova VIII. POGLAVJA, ki postane VI. poglavje, se črtata besedi »upravne organizacije«.
82. člen
V šestem odstavku 105. člena se črta besedilo »in samoupravnim interesnim skupnostim«.
Sedmi odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organi opravljajo naloge s področja obrambe in zaščite v skladu z zakoni in predpisi.«
83. člen
V tretjem odstavku 106. člena se besedilo »z organizacijami združenega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi« nadomesti z besedilom »s podjetji, zavodi in drugimi organizacijami«.
84. člen
V prvem odstavku 107. člena se besedilo: »delovnih ljudi in« črta, besedilo »organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti« pa nadomesti z besedilom »podjetij, zavodov ter drugih organizacij«.
Zadnji odstavek istega člena se črta.
85. člen
108. člen se spremeni tako, da se glasi: »Upravni organi, sekretariati in uprave, se ustanovijo z odlokom kot individualno vodeni organi.
Za opravljanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih nalog ter opravil skupnega pomena, za nemoteno delovanje skupščine, izvršnega sveta in upravnih organov se ustanovijo samostojne strokovne službe.«
86. člen
109. člen se črta.
87. člen
111. in 112. člen se črtata.
88. člen
V prvem odstavku 113. člena se črtata besedi »upravne organizacije«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Predsedniki komitejev in sekretarji« nadomesti z besedami »Sekretarji in direktorji«.
89. člen
115. člen se črta.
90. člen
V tretjem odstavku 116. člena še besedilo »drugih družbenih interesov« nadomesti z besedilom »v drugih primerih«.
91. člen
Črtata se 4. in 5. točka ter besedilo 125. do vključno 130. člena.
92. člen
V 131. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se za besedo »dvofaznem« doda vejico, besedo »ali« pa nadomesti z »izjemoma v «.
V drugem odstavku tega člena se v prvi alinei črta besedo »delavcev«, besedilo »samoupravnih organizacij in skupnosti« pa nadomesti z besedilom »podjetij, zavodov in drugih organizacij«. Druga alinea se spremeni tako, da se glasi: »- razvojne akte občine,«.
Črta se 3. odstavek tega člena.
93. člen
Za 131. členom se doda nov člen: 131.a člen
»Pobudo za sprejem odloka ali drugega akta lahko predlaga vsak delegat, vsak zbor, izvršni svet, občinski upravni organi s svojega delovnega področja, delovna telesa občinske skupščine oziroma zbora in funkcionarji, ki vodijo upravne organe s svojega delovnega področja.«
94. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok ali drugi akt je sprejet, če so ga pristojni zbori sprejeli v enakem besedilu.«
95. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zbori po dveh zaporednih obravnavah ne sporazumejo o besedilu predloga odloka ali drugega akta, ali če predlog odloka ali drugega akta ni bil Sprejet v enem ali v več zborih, določijo skupno komisijo, v katero izvoli vsak zbor enako število članov.
Skupna komisija pripravi predlog za uskladitev predloga odloka ali drugega akta.
Če se skupna komisija ne sporazume ali če zbori ne sprejmejo njenega sporazumnega predloga, se predlog umakne z dnevnega reda.«
96. člen
V prvem odstavku 135. člena se besedi »družbene skupnosti« nadomesti z besedo »občino«.
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o začasnih ukrepih je sprejet, če je zanj glasovala večina delegatov v zborih.«
V četrtem odstavku istega člena se besede »splošnih družbenih potreb« nadomesti z »javne porabe«.
97. člen
136. člen se črta.
98. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina občine ima svoj poslovnik, s katerim ureja svoje delo, postopek za sprejemanje odlokov in drugih aktov ter način usklajevanja stališč in druge zadeve, pomembne za delo skupščine občine, njenih zborov in delovnih teles.«
99. člen
V prvi vrstici 138. člena se besedilo »ŠR Slovenije« nadomesti z besedama »Republike Slovenije«.
V drugem odstavku istega člena se besedo »družbeni« nadomesti z besedo »razvojni«.
100. člen
Prvi odstavek 139. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo ustavnosti in zakonitosti v občini zagotavljajo:
– skupščina občine in njej odgovorni organi;
– temeljno sodišče;
– sodišče združenega dela;
– temeljno javno tožilstvo;
– družbeni pravobranilec samoupravljanja; – javno pravobranilstvo;
– postaja milice;
– sodnik za prekrške.
V drugem odstavku istega člena se besedilo »in dolžnosti delavcev« črta.
101. člen
Besedilo 140. do vključno 144. člena se črta.
102. člen
XIII. poglavje postane XI. poglavje in se spremenjeno glasi:
»MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE«
103. člen
145. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: »Občina Ljubljana Center skupaj z občinami Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič Rudnik v mestu Ljubljani zagotavlja planiranje družbenoekonomskega razvoja, prostorsko in urbanistično urejanje in zadovoljevanje komunalnih potreb.
Občina lahko sodeluje tudi z drugimi občinami v državi.«
104. člen
146. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z dogovorom z Republiko Slovenijo in Skupščino mesta Ljubljane občina lahko sodeluje na gospodarskem, kulturnem in drugih področjih družbenega življenja z drugimi občinami v tujini.«
105. člen
Besedilo 147. do vključno 151. člena se črta.
106. člen
152. člen se spremeni tako, da se glasi: »Nagrade in priznanja občine podeljuje skupščina občine v skladu z odlokom.«
107. člen
153. in 154. člen se črtata.
108. člen
155. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pobudo za začetek postopka za spremembo statuta občine lahko da vsak delegat skupščine občine in izvršni svet.«
109. člen
Za 157. členom se doda nov člen, ki se glasi: 157.a člen
»Odloke in druge splošne akte, po določbah tega statuta izdajo oziroma uskladijo skupščina občine in njeni organi, najpozneje v šestih mesecih po sprejemu teh sprememb in dopolnitev statuta.«
110. člen
158. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z dnem uveljavitve Sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Center preneha veljati Odlok o volitvah predsednika in podpredsednika Skupščine občine Ljubljana Center, predsednikov in namestnikov predsednikov zborov ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 15/90.«
111. člen
159. člen se spremeni tako, da glasi: »Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana
Center začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 011-1/75
Ljubljana, dne 4. marca 1992.
Predsednica
Skupščine občine Ljubljana Center
dr. Alenka Žagar Slana l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti