Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

687. Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana, stran 846.

Na podlagi 14. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86) ter 24. člena statuta Javnega podjetja Energetika Ljubljana je upravni odbor Javnega podjetja Energetika Ljubljana p.o., Ljubljana, Verovškova 70, na izredni seji dne 20. februarja 1992 sprejel
TARIFNI SISTEM
za prodajo plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje plina, ki ga Javno podjetje Energetika Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) dobavlja tarifnim odjemalcem plina iz plinovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: odjemalci).
S tem tarifnim sistemom določajo tudi načela in kriteriji za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov in to tako, da se stimulira racionalna raba plina in boljše izkoriščenje proizvodno distribucijskih objektov.
2. člen
Tarifni, odjemalci so praviloma vsi tisti odjemalci plina, katerih letna poraba ne presega 90.000 m3 zemeljskega plina. Vsi ostali odjemalci spadajo v skupino posebnih odjemalcev, ki niso predmet tega tarifnega sistema in s katerimi se sklepajo posebne pogodbe za dobavo in odjem plina.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se lahko med posebne odjemalce uvrstijo tudi drugi odjemalci, če za to obstojajo posebni pogoji.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti javno objavljene.
4. člen
Pri tarifnih odjemalcih, z izjemo tistih z majhno letno porabo, so stroški za porabljeni plin sestavljeni iz neodvisnega dela, ki ni odvisen od porabe plina in stroškov za porabljeni plin (odvisni del stroškov).
Neodvisni del stroškov za porabljeni plin pokriva predvsem naslednje stroške poslovanja:
– amortizacijo
– investicijsko vzdrževanje
– davke in prispevke ter ostale neodvisne stroške.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
5. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
Za neodvisni del stroškov:
– osnovni letni strošek
– priključna moč.
Za odvisni del stroškov:
– prevzeta količina plina.
6. člen
Priključna moč na odjemnem mestu je enaka vsoti nazivnih instaliranih moči vseh plinskih trosil, ki se oskrbujejo s plinom preko tega odjemnega mesta in ki se uporabljajo za centralno ogrevanje prostorov ali za centralno ogrevanje prostorov in centralno pripravo sanitarne tople vode. Izraža se v kW.
7. člen
Dobavljena količina plina na odjemnem mestu se ugotavlja s plinomeri in izraža v kubičnih metrih (m3).
8. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– za osnovni letni strošek: osnovna cena v SLT/leto
– za priključno moč: cena za enoto priključne moči v SLT/kW/leto
– za dobavljeno količino: cena za enoto plina v SLT/m3
Pri obračunu neodvisnih stroškov pomeni eno leto 365 (366) dni.
9. člen
Letni znesek za osnovno ceno se določi za posamezne, tarifne skupine in je neodvisen od dobavljene količine plina in priključne moči plinskih trosil. Izraža se v SLT/leto.
10. člen
Letni znesek za priključno moč se določi tako, da se cena za enoto v SLT/kW, leto, pomnoži s priključno močjo odjemalca v kW in je neodvisen od dobavljenih količin plina. Izraža se v SLT/leto.
11. člen
Znesek za dobavljeno količino plina se določi tako, da se dobavljena količina v m3, pomnoži z veljavno ceno plina v SLT/m3.
12. člen
Priključna moč v kW se pri obračunu moči zaokroži na eno decimalno mesto.
Dobavljena količina plina v m3 se pri obračunu porabe zaokroži na celo število.
III. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV
13. člen
Vsi tarifni odjemalci so razdeljeni v dva razreda:
I. široko potrošnjo
II. ostalo potrošnjo Široka potrošnja zajema:
– porabo plina v zasebnih in družbenih stanovanjih blokovne ali individualne gradnje za gospodinjske namene ter individualno ali centralno ogrevanje prostorov,
– porabo plina za gospodinjske namene in ogrevanje prostorov v dijaških, študentskih in samskih domovih, domovih starejših občanov ter vzgojnovarstvenih ustanovah.
Ostala potrošnja zajema vso porabo plina, ki ni zajeta v široki potrošnji.
14. člen
Tarifnim odjemalcem so glede na razred potrošnje in višino letne porabe plina, na voljo naslednje tarifne skupine:
-------------------------------------------------------------
Tarifna skupina           Sestav stroškov za plin
-------------------------------------------------------------
I. Široka potrošnja
1. mala poraba
2. gospodinjska tarifa        - cena za plin v, SLT/m3
– osnovna cena v SLT/a
                   - cena za plin v SLT/m3
3. centralno ogrevanje        - cena za priključno moč
                   v SLT/kW,leto
                   – cena za plin v SLT/m3
II. Ostala potrošnja
4. mala poraba            - cena za plin v SLT/m3
5. osnovna tarifa          - osnovna cena v SLT/a
                   - cena za plin v SLT/m3
6. ogrevanje poslovnih        - cena za priključno moč
prostorov              v SLT/kW,leto
                   - cena za plin v SLT/m3
-------------------------------------------------------------
15. člen
Vsi odjemalci plina so ne glede na namen uporabe plina, razvrščeni v posamezne tarifne skupine samo na osnovi višine njihove letne porabe plina.
Izjemo predstavlja samo tarifna skupina centralno ogrevanje, ki se uporablja samo za kotlovnice priključne moči nad 50 kW v široki potrošnji.
16. člen
Odjemalci široke potrošnje, ki plina ne uporabljajo za centralno ogrevanje, so lahko, glede na velikost letne porabe plina, razvrščeni v dve tarifni skupini:
– Mala poraba, ki je primerna za odjemalce z letno porabo plina do 170 m3 (najnižji letni stroški).
V tarifni skupini mala poraba plačujejo odjemalci samo ceno za porabljeni plin,
– Gospodarska tarifa, ki je primerna za odjemalce z letno porabo plina nad 170 m3 (najnižji letni stroški). V to tarifno skupino spadajo tudi odjemalci, ki uporabljajo plin za celotno oskrbo (kuhanje, topla voda, ogrevanje) in pri katerih se ves porabljeni plin meri z enim plinomerom.
V tarifni skupini gospodinjska tarifa plačujejo odjemalci osnovno ceno in ceno za porabljeni plin.
17. člen
Odjemalci široke potrošnje, ki uporabljajo plin za centralno ogrevanje ali centralno ogrevanje in centralno pripravo sanitarne tople vode, z nazivno priključno močjo plinskih trosil večjo od 50 kW in pri katerih se v te namene porabljeni plin meri s posebnim plinomerom, so razvrščeni v tarifno skupino Centralno ogrevanje. Če je nazivna priključna moč enaka ali manjša od 50 kW, se odjemalci ne glede na način merjenja porabe plina uvrstijo v tarifno skupino gospodinjska tarifa.
V tarifni skupini centralno ogrevanje priključne moči nad 50 kW plačujejo odjemalci ceno za priključno moč in ceno za porabljeni plin.
18. člen
Odjemalci ostale potrošnje so lahko, glede na višino letne porabe plina, razvrščeni v tri tarifne skupine:
– Mala poraba, kije primerna za odjemalce z letno porabo plina do 720 m (najnižji letni stroški).
V tarifni skupini mala poraba plačujejo odjemalci samo ceno za porabljeni plin,
– Osnovna tarifa, ki je primerna za odjemalce z letno porabo nad 720 m (najnižji letni stroški).
V tarifni skupini osnovna tarifa plačujejo odjemalci osnovno ceno in ceno za dobavljeni plin,
– Ogrevanje poslovnih prostorov, ki je primerna za ogrevanje manjših nestanovanjskih prostorov. Mejna poraba za doseganje najnižjih letnih stroškov znaša, v odvisnosti od inštalirane moči za ogrevanje, ca 4.200 m3. Pri večji letni porabi je za odjemalce ugodnejša tarifna skupina osnovna tarifa. Pogoj za uvrstitev v to tarifno skupino je, da znaša priključna moč plinskih trosil za centralno ogrevanje najmanj 25% skupne priključne moči vseh trošil odjemalca.
V tarifni skupini ogrevanje poslovnih prostorov plačujejo odjemalci ceno za priključno moč in ceno za porabljeni plin.
IV. OBRAČUN DOBAVE PLINA
19. člen
Obračun dobave plina pri posameznemu odjemalcu se opravi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino glede na letno porabo plina na odjemnem mestu,
– obračunom osnovne cene po veljavnih cenah,
– obračunom inštalirane moči po veljavnih cenah,
– obračunom dobavljenih količin plina po veljavnih cenah.
Če se več odjemalcev oskrbuje s plinom preko istega odjemnega mesta, so dolžni dobavitelju predložiti sporazumno izdelan razdelilnik stroškov.
20. člen
Vsak odjemalec sam izbira tarifno skupino v katero želi biti uvrščen na podlagi porabe plina v preteklem ali na podlagi predvidene porabe v naslednjem obračunskem obdobju. Izbor mora pisno javiti dobavitelju najkasneje 15 dni po datumu obračuna za preteklo obračunsko obdobje.
Na svojo odločitev je odjemalec plina vezan za naslednje obračunsko obdobje.
Kolikor odjemalec sam ne izbere tarifne skupine, ga dobavitelj, glede na porabo v preteklem obračunskem obdobju, uvrsti za prihodnje obračunsko obdobje v zanj najugodnejšo tarifno skupino.
21. člen
Obračunsko obdobje za dobavljeni plin je praviloma:
– pri odjemalcih široke potrošnje
– mala poraba: letno
– gospodinjska tarifa: letno
– centralno ogrevanje: mesečno
– pri odjemalcih ostale potrošnje
– mala poraba: mesečno
– osnovna tarifa: mesečno
– centralno ogrevanje poslovnih prostorov: mesečno.
22. člen
Pri odjemalcih z letnim obračunskim obdobjem, dobavitelj ob spremembah cen ne odčituje plinomerov. Prevzete količine v času veljavnosti cene, izračuna dobavitelj ob obračunu z linearno interpolacijo izmerjene letne porabe glede na čas veljavnosti cene.
Odjemalec mora v osmih dneh od spremembe cene dobavitelju pisno sporočiti odčitek plinomera, kolikor se ne strinja z načinom izračuna po prvem odstavku.
Če dobavitelj pri kontrolnem odčitovanju plinomera ugotovi, da je sporočeni odčitek nepravilen, ga ne upošteva in določi prevzeto količino v skladu s prvim odstavkom tega člena.
23. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavljeni plin in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s plinom najkasneje v 15 dneh po dnevu odčitka, pri pavšalno izračunanih količinah pa najkasneje v 15 dneh od datuma izstavitve računa.
Odjemalec je dolžan poravnati svoje obveznosti z gotovino, čekom, plačilo z virmanom ali s splošno položnico:
V primeru dvoma o plačilni sposobnosti odjemalca ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zahteva predujem. Največja količina plina, za katero lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej, je enaka največjemu mesečnemu odjemu v zadnjih 12 mesecih ali 25% največjega možnega mesečnega odjema, izračunanega na osnovi priključne moči porabnika.
24. člen
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj od zapadlosti računa do dneva plačila zaračunava zamudne obresti v višini obrestne mere, ki jo uporablja SKB Ljubljana za kratkoročne kredite, povečane za 50%.
25. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in prekinitve dobave plina.
Osnova za izračun stroškov je normativ porabe delavnega časa in znaša pa odjemalca in odjemno mesto:
– za odklop 1,5 ure
– za ponovni priklop 1,5 ure
– za izterjavo 1 ura.
Porabljeni delovni čas se obračuna po ceni, ki velja za storitveno uro.
Osnova za izračun stroškov pisnega opominjanja so dejanski stroški izterjave in razpošiljanja opominov.
26. člen
Odjemalec mora poravnati od porabe neodvisne stroške dobave plina za čas, ko mu je bila po določbah 48. člena dobavnih pogojev prekinjena dobava plina.
27. člen
Odjemalcem, ki imajo letno obračunsko obdobje in poravnavajo stroške za porabljeni plin z obroki, dobavitelj z letnim poračunom zaključi obračunsko obdobje.
Na osnovi veljavnih cen in porabe v preteklem obračunskem obdobju, določi dobavitelj znesek obrokov za tekoče obračunsko obdobje.
Novi odjemalci in dobavitelj sporazumno določijo znesek obrokov za prvo obračunsko obdobje.
Obroke plačujejo odjemalci v zneskih in rokih zapadlosti, ki jih določi dobavitelj.
28. člen
Dobavitelj ali odjemalec lahko zahtevata spremembo višine obrokov, kolikor se med obračunskim obdobjem bistveno spremeni odjem.
29. člen
Odjemalci tarifne skupine gospodinjska tarifa, ki uporabljajo plin za ogrevanje, lahko sklenejo z dobaviteljem sporazum o samoizračunavanju mesečnih obrokov.
Ti odjemalci so dolžni mesečno poravnavati stroške za porabljeni plin, ki jih izračunajo na podlagi odčitane porabe in veljavnih cen.
Dobavitelj kontrolira stanje plinomera in jim občasno izstavlja obračune.
30. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeni plin oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na osnovi dobavnih pogojev oziroma dogovora z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo pisno v osmih dneh po prejemu računa ali obračuna.
Pripombe oziroma ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVE PLINA
31. člen
Cene plina so določene s tarifnimi postavkami za posamezne tarifne elemente za obračun dobave plina. Oblikujejo se v skladu z dolgoročno politiko, oskrbe mesta Ljubljane s plinom in daljinsko toploto.
32. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne skupine se glede na strukturo porabe, določijo z upoštevanjem naslednjih kriterijev:
– da dosežene cene zagotavljajo pokrivanje vseh stroškov poslovanja,
– da je ohranjeno osnovno načelo tarifnega sistema, po katerem potrošniki z večjo letno porabo in boljšo izkoriščenostjo inštalirane moči dosegajo ugodnejšo ceno plina,
– da je doseženo primerno razmerje med cenami v posameznih tarifnih skupinah,
– da so ohranjene mejne vrednosti (meja najnižjih letnih stroškov) med tarifnima skupinama mala poraba in gospodinjska tarifa pri široki potrošnji ter mala poraba in osnovna tarifa v ostali potrošnji.
33. člen
Na podlagi tarifnega sistema se tarifne postavke za posamezne tarifne elemente določajo na osnovi veljavnega postopka in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Tarifni sistem je sestavni del pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana.
35. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja.
36. člen
K tarifnemu sistemu je dal soglasje Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane.
37. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifni sistem, preneha veljati tarifni sistem za prodajo plina iz distribucijskega sistema Plinarne Ljubljana (Uradni list SRS, št. 24/87).
38. člen
Ta tarifni sistem začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od uveljavitve novih cen.
Ljubljana, dne 20. februarja 1992.
Predsednik
Upravnega odbora
Javnega podjetja Energetika Ljubljana
Tone Krušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti