Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

721. Odlok o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod, stran 878.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 11. ter 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter na podlagi 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o preoblikovanju Instituta »Jožef Štefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
I. STATUS INSTITUTA
1. člen
Institut »Jožef Štefan« v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu »Institut«):
– ustanovljen z odločbo Zveznega izvršnega sveta, kot finančno samostojni zavod (Uradni list FLRJ, št. 19/55),
– s priznanimi pravicami in obveznostmi Univerzi v Ljubljani kot soustanovitelja (odlok Zvezne skupščine, Uradni list SFRJ, št. 59/70),
– s statusom javnega zavoda (določenega z zakonom o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91), pridobi na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo status javnega raziskovalnega zavoda.
Republika Slovenija in Univerza v Ljubljani bosta medsebojne pravice in obveznosti iz ustanoviteljstva Instituta, ki so določene s sporazumom, uskladili z zakonom in uredili s pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ INSTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Institut »Jožef Štefan«.
Skrajšano ime je: IJS.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda je v Ljubljani, Jamova 39.
III. DEJAVNOST INSTITUTA
3. člen
Institut, kot multidisciplinarni in interdisciplinarni, ter z visokošolskimi organizacijami povezan, javni raziskovalni zavod, opravlja na področjih naravoslovno – matematičnih, biološko – medicinskih in tehničnih ved, naslednje dejavnosti:
- temeljne raziskave,
– aplikativne raziskave,
– razvojne raziskave,
– usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev,
– izobraževanje na posebnih strokovnih področjih,
– svetovanje,
– infrastrukturne storitve.
Institut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
V zvezi s svojo dejavnostjo si Institut prizadeva in dela za vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za obveščanje javnosti, popularizacijo znanosti in za širjenje znanstvene in tehnične kulture.
Institut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek spodbujanju tehnološkega razvoja in pospeševanju tehnološko zahtevnejšega podjetništva, ki potrebuje povezavo z raziskovalnim okoljem.
4. člen
Institut opravlja temeljno raziskovanje, aplikativno raziskovanje in razvoj ter skrbi za razvoj in delovanje raziskovalne infrastrukture, v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
Institut opravlja svoje dejavnosti tudi za druge potrebe in naročnike v obsegu in na način, kot je to določeno s programom razvoja in letnim planom Instituta.
5. člen
Institut je organiziran za opravljanje dejavnosti v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, kot tudi za opravljanje dejavnosti za druge potrebe in naročnike tako, da dosega čim večjo znanstveno in strokovno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.
Organiziranost Instituta se določi s statutom oziroma pravili o organiziranosti Instituta.
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Institut s soglasjem ustanovitelja ustanovi drug zavod ali podjetje.
Zavodi ali podjetja, ustanovljena na način, določen s tem odlokom, opravljajo svojo dejavnost v okviru tehnološkega parka Instituta, oziroma v drugi primerni organizacijski povezanosti z Institutom.
IV. ORGANI INSTITUTA
6. člen
Insitut upravlja Upravni odbor.
Upravni odbor Instituta sestavljajo vrhunski strokovnjaki iz znanosti, tehnologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so po stroki ali po položaju povezani z raziskovalno dejavnostjo.
Upravni odbor Instituta šteje enajst članov, od katerih imenuje:
– ustanovitelja štiri člane;
– Institut tri člane iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov in Instituta ter enega člana iz kolektiva zaposlenih v Inštitutu;
– Gospodarska zbornica tri člane iz vrst uporabnikov dejavnosti Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalne dejavnosti Instituta z gospodarstvom.
Predsednika Upravnega odbora Instituta izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje upravnemu organu, pristojnemu za raziskovalno dejavnost.
7. člen
Upravni odbor Instituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte Instituta, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje direktorja Instituta in daje soglasje na imenovanje drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili Instituta, kot tudi opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja sprejema statut in letni program dela Instituta ter potrjuje raziskovalni program in program razvoja.
8. člen
Mandat članov Upravnega odbora Instituta je štiri leta, s tem, da se pri prvem imenovanju za pet članov določi mandat dveh let.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu Instituta.
Način dela Upravnega odbora se določi s statutom Instituta in poslovnikom o delu Upravnega odbora.
9. člen
Delo in poslovanje Instituta vodi direktor. Direktorja Instituta imenuje in razrešuje Upravni odbor Instituta s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat direktorja je štiri leta.
10. člen
Vodilne raziskovalne delavce v Institutu imenuje direktor s soglasjem Znanstvenega sveta in Upravnega odbora.
Ostale vodilne poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor Instituta s soglasjem Upravnega odbora.
Pogoje in način imenovanja ter število vodilnih raziskovalnih in poslovodnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določi s statutom.
11. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah s področja dejavnosti Instituta se izvoli Znanstveni svet.
Znanstveni svet Instituta ima petnajst članov, ki jih izvolijo raziskovalci Instituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov v Institutu.
Pristojnosti Znanstvenega sveta in način izvolitve članov Znanstvenega sveta se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INSTITUTA
12. člen
Institut gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Institut pridobiva iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in z opravljanjem svojih dejavnosti za druge potrebe in naročnike.
14. člen
Z zakonom o proračunu se določi višina sredstev, namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti Instituta:
– upravljanje in vodenje;
– delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro znanstvenih in tehnoloških raziskav na področjih dela Instituta;
– laboratorijsko, komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo;
– obnavljanje, nadomeščanje in širitev materialne podlage raziskovanja in razvoja;
– vzpostavljanje in delovanje tehnoloških in infrastrukturnih centrov;
– vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture. Institut pridobiva navedena sredstva na osnovi letnega programa.
Letni program, ki se izdela na osnovi veljavnih meril raziskovalnega programa in programa razvoja Instituta, pripravi direktor in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru.
Letni program sprejme Upravni odbor Instituta s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
Pri Institutu se ustanovi raziskovalni sklad Instituta, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podpori obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo Instituta. Natančnejše določbe o oblikovanju in namenu uporabe Raziskovalnega sklada Instituta se določi s statutom.
S sredstvi Raziskovalnega sklada Instituta upravlja direktor Instituta.
16. člen
Iz proračuna Republike Slovenije pridobiva Institut sredstva, potrebna za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, izobraževalnih in infrastrukturnih projektov ter projektov za spodbujanje ter pospeševanje tehnološko zahtevnejšega podjetništva, ki potrebuje povezavo z raziskovalnim okoljem.
Sredstva, potrebna za izvajanje navedenih dejavnosti, pridobiva Institut preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte.
17. člen
Institut lahko pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti, tudi iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Institut uporablja za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča Upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
19. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev Instituta, odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INSTITUTA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Institut nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INSTITUTA
21. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Instituta do višine vrednosti premoženja, s katerim razpolaga Institut.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Načini in pogoji za pridobivanje sredstev za delo Instituta, ki so določeni v 14., 15. in 16. členu tega odloka, se začno izvajati z dnem, ko se s proračunom Republike Slovenije uredi financiranje javnih raziskovalnih zavodov.
Do uveljavitve novega načina financiranja javnih raziskovalnih zavodov se za Institut ohranijo obstoječi načini in pogoji za pridobivanje sredstev za delo.
23. člen
Svet Instituta nadaljuje z delom do imenovanja Upravnega odbora Instituta.
Drugi organi Instituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega odloka, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov Instituta, določenih s tem odlokom in statutom Instituta.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat sedanjemu direktorju Instituta.
Za čas do imenovanja novega direktorja Instituta Vlada republike Slovenije s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
25. člen
Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na Institutu, in vodje služb, ki se imenujejo na podlagi javnega razpisa, razen vodje odsekov, s sprejemom tega odloka, nadaljujejo z delom na teh mestih kot vršilci dolžnosti do novega imenovanja, ki bo izvedeno na osnovi statuta oziroma pravil o organiziranosti Instituta.
Vodje odsekov na Institutu, ki so bili imenovani na ta mesta pred sprejemom tega odloka, nadaljujejo z delom kot delavci, ki imajo posebna pooblastila in odgovornosti do sprejema statuta oziroma pravil o organiziranosti Instituta.
26. člen
Ustanovitev in konstituiranje Upravnega odbora in imenovanje direktorja Instituta se izvede v roku 60 dni po sprejemu tega odloka.
Sprejem statuta, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih, vodilnih poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili Instituta se izvede v roku 180 dni po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-05/92-22/1-8
Ljubljana, dne 12. marca 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti