Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

697. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, stran 853.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in 9. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na 16. skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 20. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija (dalje: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja naslednje zavode:
1. Osnovna šola Gradec
Sedež zavoda: Bevkova ul. 3, Litija.
V sestavi zavoda delujejo:
– Podružnična šola Hotič,
– Podružnična šola Jevnica,
– Podružnična šola Kresnice in
– Organizacijska enota Vače.
2. Osnovna šola Litija
Sedež zavoda: Cesta komandanta Staneta 2, Litija.
V sestavi zavoda delujejo:
– Organizacijska enota s prilagojenim programom,
– Podružnična šola Konjšica,
– Podružnična šola Polšnik in
– Podružnična šola Sava.
3. Osnovna šola Šmartno
Sedež zavoda: Pungert 12, Šmartno pri Litiji.
V sestavi zavoda delujejo:
– Podružnična šola Javorje,
– Podružnična šola Velika Kostrevnica,
– Podružnična šola Mamolj,
– Podružnična šola Primskovo in
– Podružnična šola Štangarske Poljane.
4. Osnovna šola Gabrovka
Sedež zavoda: Gabrovka 30, Gabrovka
V sestavi zavoda deluje:
– Organizacijska enota Dole pri Litiji in
– Vzgojnovarstvena enota »Čebelica«.
II. DEJAVNOST ZAVODOV
2. člen
Zavodi opravljajo naslednje dejavnosti: – predšolska vzgoja otrok s pripravo na osnovno šolo,
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine,
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine, ki se opravljata po posebnem programu, prilagojenim njihovim motnjam v telesnem in duševnem razvoju,
– dnevno varstvo šolskih otrok, organizirano letovanje in izvajanje interesnih dejavnosti otrok in mladine,
– servisna in pomožna dela, ki dopolnjujejo glavno dejavnost
– ter druge dejavnosti izven obsega javne službe.
III. ORGANI ZAVODA
3. člen
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov, od katerih:
– 3 člane – predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda izvolijo pedagoški in drugi strokovni delavci neposredno s tajnim glasovanjem,
– 3 člane – predstavnike ustanovitelja imenuje Izvršni svet Skupščine občine Litija in
– 3 člane – predstavnike staršev in lokalne samouprave imenuje svet staršev.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje štirih let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed članov sveta zavoda.
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
4. člen
Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo zavoda in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva se v zavodu in organizacijski enoti oblikuje svet staršev.
Člane, sveta staršev izvolijo starši učencev na roditeljskih sestankih.
Svet staršev razpravlja o vprašanjih življenja in dela zavoda in organizacijske enote, oblikuje stališča, ki jih zastopajo predstavniki staršev v svetu zavoda, ter daje pobude in predloge drugim organom zavoda.
Svet staršev ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
5. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela.
Ravnatelj ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Skupščine občine Litija.
6. člen
Zavod ima tudi druge organe, določene z zakonom in statutom zavoda.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
7. člen
Zavod Osnovna šola Šmartno kot pravni naslednik Osnovne šole Franc Rozman-Stane Šmartno pri Litiji in zavod Osnovna šola Gabrovka kot pravni naslednik Osnovne šole Lojze Hostnik-Jovo Gabrovka nadaljujeta delo z obstoječim premoženjem navedenih osnovnih šol. na dan 31. 12. 1991.
Zavod Osnovna šola Gradec ter zavod Osnovna šola Litija kot pravna naslednika Osnovne šole Dušan Kveder Tomaž Litija nadaljujeta delo z obstoječim premoženjem zgoraj navedene osnovne šole na dan 31. 12. 1992. Zavoda pričneta s finančnim poslovanjem z dnem 1. 1. 1993.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju Izvršnega sveta Skupščine občine Litija.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
8. člen
Viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda so določeni z zakonom in statutom zavoda.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
9. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno. Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora pridobiti soglasje Izvršnega sveta Skupščine občine Litija.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe, do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo zavoda.
Za obveznosti zavoda, nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
10. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju dejavnosti kot javne službe, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O razporejanju presežkov prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z izvajanjem drugih dejavnosti izven obsega javne službe, odloča svet zavoda.
V primeru računovodskega izkaza presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju dejavnosti kot javne službe Izvršni svet Skupščine občine Litija sprejme ustrezne ukrepe za sanacijo materialno finančnega poslovanja zavoda.
V. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
11. člen
Zavod ima statut, s katerim se natančneje ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja in poslovanja zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Litija.
12. člen
Zavod se lahko s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Litija povezuje z drugimi zavodi v skupnost zavodov za opravljanje skupnih zadev, opredeljenih v aktu o ustanovitvi skupnosti in njenemu statutu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z 31. 12. 1992 preneha z delom in finančnim poslovanjem Osnovna šola Dušan Kveder Tomaž Litija.
Premoženje, terjatve in obveznosti Osnovne šole Dušan Kveder Tomaž Litija se ugotovijo z bilanco stanja na dan 31. 12. 1992, ločeno po enotah in podružničnih šolah ter se na podlagi delitvene bilance prenesejo na zavod Osnovna šola Gradec ter zavod Osnovna šola Litija.
Delavci Osnovne šole Dušan Kveder Tomaž Litija se s 1. 1. 1993 premestijo v zavod Osnovna šola Gradec ter zavod Osnovna šola Litija na podlagi sistematizacije delovnih mest skladno z zakonom.
Zavod Osnovna šola Gradec ter zavod Osnovna šola Litija prilagodita organizacijo pouka v šolskem letu 1992/ 93 z določili tega odloka z dnem 1. 9. 1992.
14. člen
V času do sprejetja statuta, zavod uporablja doslej veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
15. člen
Skupščina občine Litija imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja zavoda Osnovna šola Gradec in vršilca dolžnosti ravnatelja zavoda Osnovna šola Litija, ki sta pooblaščena, da najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pod nadzorstvom ustanovitelja opravita priprave za začetek dela zavoda in vpis v sodni register.
Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen izdati pravila o volitvah delavcev v svet zavoda in za imenovanje volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/91
Litija, dne 20. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti