Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

684. Pogoji za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana, stran 832.

Na podlagi 14. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86) ter 24. člena statuta Javnega podjetja Energetika Ljubljana je upravni odbor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, p.o., Ljubljana, Verovškova 70 na izredni seji dne 20. februarja 1992 sprejel
POGOJE
za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pogoji za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju
Javnega podjetja Energetika Ljubljana (v nadaljnjem besedilu "pogoji") se ureja oskrba s toplotno energijo na območju mesta Ljubljane oziroma pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalca toplotne energije za:
– naprave dobavitelja toplotne energije,
– naprave odjemalca toplotne energije,
– priključitev na vročevodno omrežje,
– dobavo in kvaliteto toplotne energije,
– odjemno mesto in merilne naprave, -prijavo, odjavo in reklamacije,
– neupravičen odjem toplotne energije,
– prekinitev dobave toplotne energije,
– prehodne in končne določbe.
2. člen
– Javno podjetje Energetika Ljubljana je dobavitelj toplotne energije na območju Ljubljane (v nadaljnjem "dobavitelj").
Odjemalec toplotne energije, po teh Pogojih, je vsaka fizična in pravna oseba (v nadaljnjem "odjemalec"), ki ji dobavitelj na podlagi predhodne pisne pogodbe dobavlja toplotno energijo po vročevodnem omrežju.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA TOPLOTNE ENERGIJE
3. člen
Naprave dobavitelja so:
– proizvodni viri (toplarne, kotlarne),
– črpališča,
– primarno vročevodno omrežje,
– sekundarno vročevodno omrežje. Naštete naprave so v upravljanju dobavitelja.
4. člen
Proizvodni viri so naprave, ki pretvarjajo primarno energijo goriv v toplotno energijo.
Črpališča so naprave, ki omogočajo transport tople vode po vročevodnem omrežju.
Primarno vročevodno omrežje so tranzitni vodi (praviloma od DN 250 do DN 500) za povezavo s sekundarnim vročevodnim omrežjem.
Sekundarno vročevodno omrežje (praviloma do DN 200) je namenjeno oskrbi obstoječega ali predvidenega stanovanjskega ali drugega območja in poteka po območju potrošnje do priključnih jaškov ali odcepov za posameznega odjemalca.
III. NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTNE ENERGIJE
5. člen
Naprave odjemalca so:
– priključni vroče vodi,
– toplotna postaja,
– priključna postaja,
– hišna postaja,
– interne toplotne naprave.
Naštete naprave so v upravljanju odjemalca. Stroški izgradnje in vzdrževanja bremenijo njihovega lastnika oziroma odjemalca.
6. člen
Priključni vročevodi so namenjeni oskrbi posameznega odjemalca in potekajo od priključnih jaškov ali odcepov do toplotnih postaj.
Toplotna postaja je sestavljena iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplotne energije v interne toplotne naprave.
Priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov.
Hišna postaja je sestavljena iz toplotnih menjalnikov, razdelilnih sistemov, regulacijskih naprav, varovalnih naprav in naprav za pripravo tople potrošne vode in služi za razdelitev toplotne energije za različne sisteme internih toplotnih naprav.
Interne toplotne naprave se nahajajo za hišno postajo in služijo za odjem toplotne energije za različne načine ogrevanja:
– radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje,
– toplozračno ogrevanje in prezračevanje,
– klimatizacijo prostorov,
– pripravo tople potrošne vode,
– druge načine.
IV. DOBAVA IN KVALITETA TOPLOTNE ENERGIJE
Dobava toplotne energije
7. člen
Dobava toplotne energije za ogrevanje prostorov je praviloma sezonska, za ogrevanje potrošne vode in klimatizacijo prostorov pa je celoletna.
8. člen
O dobavi toplotne energije v ogrevalni sezoni ali izven nje, za posebne toplotne naprave (za tehnološke potrebe, bazene itd.) in posebne primere, se dogovorita odjemalec in dobavitelj posebej in skleneta pogodbo.
9. člen
Na pisno naročilo in proti plačilu ter v skladu s tehničnimi možnostmi dobavlja dobavitelj odjemalcu toplotno energijo tudi izven ogrevalne sezone.
10. člen
Ogrevalna sezona se lahko prične že 15. septembra, konča pa najkasneje 15. maja. V tem terminu se prične ogrevanje, ko znaša po ugotovitvah Hidrometeorološkega zavoda v Ljubljani zunanja temperatura treh zaporednih dni ob 21. uri manj kot +12 stopinj C, konča pa se, ko prekorači zunanja temperatura v treh zaporednih dneh ob 21. uri +12 stopinj C. Med dobaviteljem in odjemalcem se lahko sklene dogovor za ogrevanje tudi izven ogrevalne sezone.
Tri dni po začetku ogrevalne sezone morajo biti ogrevani vsi odjemalci, ki imajo priključni vročevod, toplotno postajo, obratovalno usposobljene interne toplotne naprave in poravnane vse finančne obveznosti do dobavitelja.
Kvaliteta toplotne energije
11. člen
Dobavitelj oddaja v vročevodno omrežje ogrevno vodo s temperaturo od 65 do 150 stopinj C.
Dobavitelj zagotavlja v priključni postaji na odjemnem mestu pogodbeno dogovorjene količine in kvaliteto toplotne energije.
12. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s toplotno energijo pogoji za dobavo spremenijo v taki meri, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na napravah dobavitelja in odjemalca, potem nosi vse stroške, ki nastanejo na napravah dobavitelja dobavitelj, lastnik oziroma odjemalec pa vse stroške, ki nastanejo na napravah odjemalca.
13. člen
Če lastnik oziroma odjemalec ne prevzame stroškov sanacije svojih naprav ali če sanacija ni izvedena pravočasno in časovno usklajena z deli na napravah dobavitelja, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplotne energije, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
V. PRIKLJUČITEV NA VROČEVODNO OMREŽJE
14. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoje interne toplotne naprave na dobaviteljevo vročevodno omrežje ali spremeniti priključno moč že priključenih internih toplotnih naprav, mora dobavitelja pisno zaprositi za naslednja soglasja:
1 Novi objekti
1.1 Soglasje k lokacijski dokumentaciji K vlogi za soglasje je potrebno priložiti:
– situacijo objekta z vrisanim predvidenim vročevodom in lokacijo toplotne postaje,
– oceno priključne moči objekta.
1.2 Soglasje h gradnji in priključitvi objekta
K vlogi za soglasje h gradnji mora investitor ali odjemalec priložiti:
– lokacijsko dovoljenje ali potrdilo, da lokacijsko dovoljenje za objekt in priključke ni potrebno,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) oziroma projekte za izvedbo del (PZI) ter projekte izvedenih del internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacija, vodovodne instalacije in podobno),
– projekt (PGD oziroma PZI) toplotne postaje (priključna postaja in hišna postaja),
– projekt (PGD oziroma PZI) priključnega vročevoda,
– spremembe navedenih projektov,
– skleniti pogodbo o priključitvi na vročevodno omrežje.
1.3 Soglasje k uporabi zgrajenega objekta za pridobitev uporabnega dovoljenja
K vlogi za soglasje k izdaji uporabnega dovoljenja mora investitor ali odjemalec priložiti:
– zapisnik o ureguliranju toplotne postaje in internih toplotnih postaj,
– projekte izvedenih del ali izjavo, da ni bilo odstopanj od predloženih projektov za izvedbo,
– potrdilo o vrisu priključnega vročevoda v kataster podzemnih naprav.
2 Obstoječi objekti
2.1 Pristanek za priključitev na vročevodno omrežje K vlogi je potrebno priložiti:
– situacijo objekta,
– oceno priključne moči objekta.
2.2 Soglasje h gradnji in priključitvi objekta K vlogi je potrebno priložiti:
– lokacijsko dovoljenje ali potrdilo, da lokacijsko dovoljenje za gradnjo priključka, toplotne postaje in notranjih ogrevalnih naprav ni potrebno,
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) oziroma projekte za izvedbo del in projekte izvedenih del (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacija, vodovodne instalacije in podobno),
– projekt (PGD oziroma PZI) toplotne postaje (priključna postaja in hišna postaja),
– projekt (PGD oziroma PZI) priključnega vročevoda,
– spremembe navedenih projektov,
– skleniti pogodbo o priključitvi na vročevodno omrežje.
2.3 Soglasje k uporabi zgrajenega priključnega vročevoda, toplotne postaje in internih toplotnih naprav
K vlogi mora investitor ali odjemalec priložiti:/
– zapisnik o ureguliranju toplotne postaje in internih toplotnih naprav,
– projekte za izvedbo del in projekte izvedenih del (PZI) ali izjavo, da ni bilo odstopanj od projektov za izvedbo,
– potrdilo o vrisu priključnega vročevoda v kataster podzemnih naprav.
15. člen
Soglasja vsebujejo pogoje za priključitev ali spremembo priključne moči.
Dobavitelj je dolžan dati investitorju ali odjemalcu pisno soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči, če so zahteve v vlogi za soglasje usklajene s temi Pogoji in Tehničnimi predpisi Komunalne energetike Ljubljana za priključitev toplotnih naprav na vročevodno omrežje in če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. V nasprotnem primeru dobavitelj pisno obrazloži, zakaj ne soglaša s priključitvijo oziroma s spremembo priključne moči.
Soglasja predstavljajo dobaviteljevo obvezo za dobavo toplotne energije šele, ko je investitor oziroma odjemalec izpolnil vse pogoje iz soglasij.
16. člen
Za izvajanje nadzora nad izvedbo priključnega vročevoda in toplotne postaje sklene investitor oziroma odjemalec z dobaviteljem pred pričetkom del pogodbo o nadzoru.
17. člen
Priključni vročevod in toplotno postajo ter ureguliranje internih toplotnih naprav lahko izvaja vsak strokovno usposobljeni izvajalec, vendar izključno pod nadzorom dobavitelja. Stroške nadzora plača investitor v skladu z dobaviteljevim cenikom.
18. člen
Razmerje dobavitelj – odjemalec nastane z dejanskim pričetkom dobave toplotne energije. Dobavitelj in odjemalec skleneta pogodbo o dobavi toplotne energije in to potrdita z zapisnikom.
19. člen
Priključni vročevod, toplotna postaja ter interne toplotne naprave se smejo priključiti na dobaviteljevo vročevodno omrežje le v prisotnosti dobaviteljevega pooblaščenega delavca. Investitor oziroma odjemalec mora pisno zagotoviti, da so vse naprave obratovalno usposobljene in da ni možen izliv vode.
20. člen
Dobavitelj prevzame odjemalčeve toplotne naprave v redno obratovanje po končanem najmanj 14-dnevnem obratovanju za preizkus delovanja vseh toplotnih naprav, ko so izpolnjeni vsi pogoji izdanih soglasij, pogodb in ko dobavitelj prejme uporabno dovoljenje za odjemalčeve toplotne naprave.
V posebnih primerih, ko uporabnega dovoljenja investitor oziroma odjemalec iz drugih razlogov ne more pridobiti, posebna komisija ugotovi ter potrdi z zapisnikom, da so toplotne naprave sposobne za redno obratovanje. Komisijo sestavljajo, najmanj trije člani, od katerih sta dva zastopnika dobavitelja in en član kot zastopnik investitorja oziroma odjemalca.
Investitorje dolžan za objekte, katerim je bilo izdano uporabno dovoljenje v času izven ogrevalne sezone, opraviti v naslednji ogrevalni sezoni najmanj 14-dnevno obratovanje za preizkus delovanja vseh toplotnih naprav.
21. člen
Ob priključitvi na vročevodno omrežje, spremembi priključne moči, spremembi odjemalca ter ob pričetku dobave toplotne energije po toplotnem števcu dobavitelj in odjemalec skleneta pogodbo in to potrdita z zapisnikom.
Zapisnik mora vsebovati:
– naslov naročnika (investitorja oziroma odjemalca),
– odjemno mesto (naslov objekta),
– lokacijo priključne postaje,
– datum priključitve,
– priključno moč,
– namembnost prostorov,
– faktor odvzema toplotne energije,
– tovarniško številko in odčitano stanje merilnih naprav, po katerih se vrši obračun prevzetih količin toplotne energije.
22. člen
Odjemalec v celoti prevzame pravice in obveznosti iz soglasij, sklenjenih sporazumov in pogodb njegovih, pravnih prednikov.
23. člen
Dobavitelj s priključitvijo internih toplotnih naprav na svoje vročevodno omrežje ne prevzame jamstva za pravilnost izvedbe in brezhibno delovanje internih toplotnih naprav.
24. člen
Rok prve priključitve je določen v pogodbi o priključitvi na vročevodno omrežje.
VI. ODJEMNO MESTO, MERILNE NAPRAVE IN UGOTAVLJANJE DOBAVLJENIH KOLIČIN TOPLOTNE ENERGIJE
25. člen
Odjemno mesto je merilno mesto v priključni postaji za zapornimi elementi, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toplotno energijo.
26. člen
Priključna moč je s projektom za izvedbo oziroma projektom izvedenih del in skladno s Tehničnimi predpisi Komunalne energetike Ljubljana določena nazivna moč toplotnih naprav.
27. člen
Dobavljene količine toplotne energije merimo neposredno, posredno ali določamo pavšalno.
Neposredno merimo dobavljene količine toplotne energije s toplotnim števcem. Količine so izražene v MWh (1 MWh = 3,6 GJ).
Posredno merimo dobavljene količine toplotne energije za pripravo tople potrošne vode z vodomeri. Količine so izražene v m3, kjer velja 1 m3 na 60 stopinj C segrete tople vode 0,06 MWh, oziroma 0,216 GJ. Cirkulacijske izgube v višini 15% so upoštevane v ceni za m3.
Pavšalno ugotavljamo dobavljeno toplotno energijo z izračunoma, navedenima v členih 29 in 30 teh Pogojev.
28. člen
Pri pavšalnem obračunu se za posamezno obračunsko obdobje dobavljene količine toplotne energije za ogrevanje in klimatizacijo prostorov izračunajo po naslednji enačbi:
Q = Qh x K x Y
pri čemer pomenijo:
Q = dobavljena količina toplotne energije (MWh, GJ)
Qh = priključna moč naprav za ogrevanje in klimatizacijo prostorov (W, MW, 1 MW = 1.000.000 W)
K = ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju glede na 30-letno povprečje
Y = faktor odjema toplotne energije
– za redno obratovanje Y = 0,80
– do prevzema odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje Y = 1,00
Ekvivalentno število ur obratovanja v ogrevalni sezoni se določi na osnovi naslednje enačbe:
          tn – tz sr
K = 24 x Z x  -----------------
         tnp – tz min
pri čemer pomenijo:
Z = število ogrevalnih dni v mesecu
tn = srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov
tnp = 20 stopinj C, srednja projektna temperatura prostorov
tz sr = srednja mesečna temperatura 30-letnega povprečja
tz min = -20 stopinj C, računska minimalna zunanja temperatura
Ekvivalentno število je za posamezne mesece naslednje: (tn = tnp = 20 stopinj C)
---------------------------------------------
januar                 404 ur
februar                342 ur
marec                 283 ur
april                 195 ur
oktober                189 ur
november                276 ur
december                375 ur
---------------------------------------------
Skupaj                2064 ur
---------------------------------------------
Za klimatizacijo prostorov izven ogrevalne sezone se k ekvivaletnemu številu ur obratovanja v ogrevalni sezoni doda 450 ur.
29. člen
Pri pavšalnem načinu ugotavljanja dobavljenih količin toplotne energije za ogrevanje se za čas izven ogrevalne sezone količine določijo po naslednji enačbi:
Q = 4,68 x Qh x Z
pri čemer pomeni:
Z = število dni izven sezonskega ogrevanja.
Po tej enačbi se pri odjemalcih, ki so se priključili po 1. januarju ali nimajo uporabnega dovoljenja, ugotavlja dobavljena količina toplotne energije za ogrevanje' izven ogrevalne sezone.
30. člen
Pri pavšalnem obračunu se za izračun letne količine dobavljene toplotne energije za ogrevanje in klimatizacijo prostorov upošteva obdobje od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta in skupno ekvivalentno število ur obratovanja iz 28. člena teh Pogojev.
31. člen
Količine dobavljene toplotne energije za ogrevanje potrošne vode se ugotavljajo na osnovi odčitkov glavnega vodomera, ki je vgrajen pred napravo za pripravo tople potrošne vode ali toplotnega števca.
32. člen
V primeru okvare vodomera ali toplotnega števca za ogrevanje potrošne vode se za obdobje, ko vodomer ali toplotni števec ni pravilno deloval, določi prevzeta količina na osnovi rabe toplotne energije v zadnjem obračunskem obdobju, ko je vodomer ali toplotni števec še pravilno deloval.
33. člen
Količina toplotne energije za ogrevanje in klimatizacijo prostorov, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi praviloma mesečno in to izključno na osnovi odčitka glavnega toplotnega števca, nameščenega v priključni postaji.
34. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec v okvari oziroma mu je potekel rok veljavnosti, se dobavljena količina toplotne energije za ogrevanje in klimatizacijo prostorov določi na osnovi pavšalnega načina obračuna (28. in 29. člen) z. upoštevanjem Y = 0,65. Tak obračun velja za obdobje dveh mesecev. Če v tem času okvara ni odpravljena oziroma odjemalec ne naroči odprave okvare pri dobavitelju, se dobavljena količina toplotne energije določi na osnovi 28. in 29. člena teh Pogojev za celotno obdobje, ko je števec v okvari.
35. člen
Če odjemalec ali dobavitelj menita, da merilne naprave ne delujejo pravilno, lahko vsak od njiju na svoje stroške zahteva, da pooblaščena strokovna organizacija preizkusi merilno napravo. Odjemalec oziroma dobavitelj imata pravico prisostvovati meritvam.
O času meritev, mora biti druga stran pisno obveščena.
Če pokaže preizkus merilnih naprav večja odstopanja, kot je dopustno po pravilniku o metroloških pogojih za merilnike količine toplote (Uradni list SFRJ, št. 50/82), se smatra, da je števec v okvari, obračun dobavljene toplotne energije pa se za tisto časovno obdobje izvede skladno z 32. in 34. členom teh Pogojev.
VII. PRIJAVA, ODJAVA IN REKLAMACIJE DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE
36. člen
Odjemalec je dolžan pisno obvestiti dobavitelja o lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in dobaviteljem. Obvestila veljajo od prvega naslednjega meseca dalje.
Odjemalec je dolžan pisno obvestiti dobavitelja o vsakokratnem svojem predstavniku, ki je pooblaščen, da zastopa odjemalca in sprejema poslovno pošto.
37. člen
Odjemalec lahko pri dobavitelju reklamira:
– količino in kvaliteto dobavljene toplotne energije,
– obračun toplotne energije,
– druge storitve.
38. člen
Reklamacije so lahko telefonične, ustne ali pisne. Odjemalec mora reklamirati brez odlašanja. Telefonične in ustne reklamacije mora odjemalec takoj pisno potrditi.
Reklamacije morajo javljati izključno pooblaščeni predstavniki odjemalca. Reklamacije nepooblaščenih oseb se upoštevajo le v primeru večjih okvar.
39. člen
Utemeljene reklamacije zaradi zastojev in motenj po krivdi dobavitelja upošteva dobavitelj sorazmerno s časom njihovega trajanja pri končnem obračunu, pri tem se ne upoštevajo odbitki na račun nedobavljene energije za čas, ki je krajši od enega dneva.
40. člen
Okvare na odjemalčevih toplotnih napravah, ki so preprečile prevzem toplotne energije za cel objekt, upošteva dobavitelj pri obračunu tako, da zaračuna za čas prekinitve samo stroške za priključno moč. Prekinitev upošteva dobavitelj od časa, ko ga odjemalec o tem priporočeno pisno obvesti. Prekinitve, krajše od enega dneva, se ne upoštevajo.
41. člen
Vsako ravnanje odjemalca ali dobavitelja, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in delo ljudi ter njegovo okolje, je nedopustno.
Zaradi škodljivega in nevarnega ravnanja sta odjemalec in dobavitelj odgovorna kazensko in odškodninsko po veljavnih predpisih.
VIII. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTNE ENERGIJE
42. člen
Če odjemalec odjema toplotno energijo ali ogrevno vodo brez dobaviteljevega soglasja, ali če namerno vpliva na merilne naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toplotno energijo po največjem možnem odjemu ter do izpolnitve vseh pogojev za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja prekiniti dobavo toplotne energije.
43. člen
Če se trajanje neupravičenega odjema ne more z gotovostjo ugotoviti, se neupravičen odjem toplotne energije ali ogrevne vode zaračuna za dobo 12 mesecev.
44. člen
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplotne energije ali ogrevne vode ter s poseganjem v merilne naprave.
IX. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE
45. člen
Dobavitelj prekine dobavo toplotne energije po predhodnem obvestilu (dopis, dnevno časopisje, radio) v naslednjih primerih:
– zaradi izrednega vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogrožena redna dobava,
– če odjemalec moti dobavo toplotne energije drugim odjemalcem,
– če odjemalec odvzame toplotno energijo oziroma ogrevno vodo brez dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec ne vzdržuje svoje toplotne naprave tako, da zagotavljajo nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
– če ni bil opravljen redni pregled in remont odjemalčevih toplotnih naprav,
– če odjemalec ne omogoči dobavitelju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec pisno ne obvesti dobavitelja o vseh spremembah na svojih toplotnih napravah,
– če odjemalec pisno ne obvesti dobavitelja o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in dobaviteljem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toplotno energijo,
– če odjemalec v celoti ne plača dobavljeno toplotno energijo ali ne poravna drugih obveznosti do dobavitelja
46. člen
Dobavitelj prekine dobavo toplotne energije takoj, brez predhodnega opomina:
– če odjemalec posega v merilne ali regulacijske naprave ali če odstrani plombe z naprav v toplotni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske in fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če v primeru pomanjkanja toplotne energije ne upošteva odredb o omejevanju odvzema.
47. člen
Odjemalec sme brez predhodnega obvestila, to pa le po dobaviteljevih navodilih, zapreti glavne zaporne elemente samo v naslednjih primerih:
– če se pokvarijo odjemalčeve toplotne naprave,
– če preti neposredna nevarnost okvare na odjemalčevih toplotnih napravah.
O tem mora takoj obvestiti dobavitelja.
48. člen
Odjemalec lahko sam izprazni svoje toplotne naprave le v primeru, ko nastopi izliv ogrevne vode. O tem mora takoj obvestiti dobavitelja.
49. člen
Z dobavo toplotne energije po prekinitvi se prične po odpravi razlogov prekinitve in ko so dobavitelju poravnani nastali stroški.
X. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
50. člen
Obveznosti dobavitelja:
– da dobavlja odjemalcu dogovorjeno količino toplotne energije,
– da seznani pooblaščenega predstavnika odjemalca oziroma investitorja z obratovalnimi navodili,
– da nadzira delovanje priključnega vročevoda in priključne postaje ter da proti plačilu mesečnega pavšalnega zneska skrbi za njuno redno vzdrževanje,
– da obvešča odjemalca o predvidenih prekinitvah dobave toplotne energije,
– da odpravi morebitne prekinitve dobave toplotne energije v najkrajšem možnem času,
– da v primeru večjih okvar brez odlaganj ukrene vse potrebno za preprečitev večje škode,
– da pri neposrednem sistemu ogrevanja napolni in izprazni interne toplotne naprave odjemalca z ogrevno vodo na osnovi njegovega naročila. Polnjenju ali praznjenju internih toplotnih naprav odjemalca z ogrevno vodo mora prisostvovati pooblaščeni predstavnik odjemalca, ki da soglasje, da se objekt lahko polni ali prazni ter skrbi za odzračevanje: Pri posrednem sistemu ogrevanja (protitočnik) dobavitelj ni dolžan napolniti odjemalčevih internih toplotnih naprav z ogrevno vodo,
– da odgovarja odjemalcu za direktno škodo, ki bi mu nastala po krivdi dobavitelja zaradi prekinitve dobave toplotne energije ali nenadnega povišanja tlaka oziroma temperature.
51. člen
Dobavitelj po prevzemu priključnega vročevoda in priključne postaje v redno obratovanje in po izdanem uporabnem dovoljenju skrbi proti plačilu mesečnega pavšalnega zneska za njuno redno vzdrževanje.
Redno vzdrževanje priključnega vročevoda in priključne postaje obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja toplotnih naprav,
– periodične preglede priključnega vročevoda in priključne postaje,
– kontrolo delovanja toplotnih števcev in vodomerov,
– nastavljanje regulacijskih naprav,
– doziranje mehčalnega sredstva za toplo potrošno vodo.
52. člen
Dobavitelj v času od 15. septembra do 1. oktobra pregleda odjemalčeve toplotne naprave in ugotovi obratovalno usposobljenost naprav.
XI. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
53. člen
Obveznosti odjemalca:
– da skrbi za normalno obratovanje svojih toplotnih naprav (črpalk, odzračevalnega sistema itd.),
– da ne dela sprememb na svojih toplotnih napravah brez pisnega soglasja dobavitelja,
– vsako leto do 15. septembra poskrbi za redni letni pregled in remont svojih toplotnih naprav,
– da poskrbi, da je toplotna postaja v. zaklenjenem prostoru, zaščitena pred okvarami in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– da je v prostoru priključne postaje obratovalna knjiga vključno z vsemi shemami naprav in napeljav,
– da ne prekorači zakupljenih oziroma dogovorjenih priključnih moči,
– da vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo dobavitelju zagotovljeni delovni pogoji, ki veljajo za delovne prostore,
– da sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplotne energije,
– da odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav po njegovi krivdi,
– da s svojim obratovanjem ne moti drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– da ne preprodaja dobavljene toplotne energije,
– da pri neposrednem sistemu ogrevanja sam ne. polni oziroma prazni svoje toplotne naprave z ogrevano vodo; to delo mora naročiti pri dobavitelju,
– da omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na svoje toplotne naprave, kolikor te dovoljujejo dodatne obremenitve, kar oceni dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje. Tretja oseba je dolžna kriti del stroškov izgradnje obstoječih toplotnih naprav odjemalca,
– da v rokih izpolnjuje svoje plačilne obveznosti do dobavitelja,
– da skrbi in naroča vzdrževanje svojih toplotnih naprav (remont, zamenjava pokvarjenih elementov in podobno).
54. člen
Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu opravi dobavitelj:
– popravilo in zamenjavo pokvarjenih merilnih naprav,
– periodične preglede merilnih naprav,
– remont odjemalčevih toplotnih naprav,
– odpravi okvare in zamenja pokvarjene elemente odjemalčevih toplotnih naprav,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo,
– nastavitev delovanja odjemalčevih toplotnih naprav.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Ti pogoji se uporabljajo za vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja.
Sporazumi, ki so bili sklenjeni na podlagi določil dosedanjih Pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja na območju ljubljanskih občin, se štejejo za pogodbe v smislu 2. člena teh Pogojev.
56. člen
K Pogojem je dal soglasje Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane.
57. člen
Z dnem, ko začno veljati ti Pogoji, prenehajo veljati dosedanji pogoji za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 24/87, 19/89 in RS št. 13/90).
58. člen
Ti Pogoji začno veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo od uveljavitve novih cen.
Ljubljana, dne 20. februarja 1992.
Predsednik
Upravnega odbora
Javnega podjetja Energetika Ljubljana
Tone Krušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti