Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

632. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
633. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
634. Zakon o spremembi zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji
635. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah
672. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Predsedstvo Republike Slovenije

636. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju
637. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

673. Odlok o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga

Sklepi

638. Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije ter načelnika in članov Republiškega štaba za civilno zaščito
639. Sklep o osnovi za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije

Drugi akti

674. Soglasje k cenam zemeljskega plina

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

640. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
641. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih prejemkov od pokojnin v letu 1992
642. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1992

USTAVNO SODIŠČE

643. Odločba o delni odpravi sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o predpisovanju zdravil
644. Odločba o razveljavitvi 17.b člena odloka Skupščine občine Krško o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško

OBČINE

Celje

647. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Celje

Cerknica

648. Odločba o razglasitvi objekta za naravno znamenitost

Grosuplje

649. Odlok o spremembi odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrtnega zakona v občini Grosuplje

Idrija

650. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič
651. Odredba o obveznem cepljenju pašne živine proti steklini

Kranj

652. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 (odcep Retnje-Golnik) na območju občine Kranj
653. Odredba o preventivnih cepljenjih ter diagnostičnih in drugih preiskavah v letu 1992

Lendava

654. Odlok o urejanju vinotočev v občini Lendava
655. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Lendava
656. Odredba o določitvi najvišjih cen
657. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Črenšovci-naselja Črenšovci, Trnje in Žižki

Ljubljana

645. Odredba o višini prevoznine za promet tovornih motornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, v ožjem središču mesta Ljubljane
646. Odločba o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin

Mozirje

658. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Mozirje
659. Sklep o javni razgrnitvi "Lokacijskega načrta ureditve Ljubnice od izliva do 2,2 km"

Postojna

660. Sklep o povišanju najemnin za stanovanja in poslovne prostore
661. Sklep o vrednosti točke za obračunavanje komunalnih taks

Slovenske Konjice

662. Odlok o grbu in zastavi občine in mesta Slovenske Konjice
663. Odlok o tržnem redu v občini Slovenske Konjice
664. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta vodovoda Stranice-Frankolovo
665. Sklep o povišanju stanovanjske najemnine
666. Sklep o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v občini Slovenske Konjice
667. Sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve

Šmarje pri Jelšah

668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah

Tržič

669. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 (odcep Retnje-Golnik)

Žalec

670. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 1991
671. Odlok o krajevni taksi v občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi Univerzitetnega inštituta informacijskih znanosti
2. Popravek tržnega reda na tržnici v Kamniku
3. Popravek odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Kamnik
4. Popravek pravilnika o dopolnitvi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
5. Popravek sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bučkovci-Mala Nedelja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti