Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

652. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 (odcep Retnje-Golnik) na območju občine Kranj, stran 784.

Na podlagi 2. odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 15. seji zbora združenega dela dne 26. 2. 1992, 15. seji zbora krajevnih skupnosti dne 26. 2. 1992 in 12. seji družbenopolitičnega zbora dne 26. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 (odcep Retnje-Golnik) na območju občine Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se lokacijski načrt za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 (odcep Retnje-Golnik) na območju občine Kranj, ki ga je v skladu z dolgoročnim planom občine Kranj za obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86, 16/88 in 23/88 ter Uradni list RS, št. 20/91) in družbenim planom občine Kranj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88 in 3/89), katerega veljavnost je podaljšana z zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), izdelal Domplan Kranj, PE urbanizem, v novembru 1991 pod št. projekta U.D./297-44/91.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni in grafični del, zakoličbeni elaborat ter soglasja organov, podjetij in skupnosti.
A. Tekstualni del
1.0 Prikazi iz prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov
1.1 Dolgoročni plan občine Kranj za obdobje 1986-2000
1.2 Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 – Urbanistična zasnova Golnika
1.3 Družbeni plan občine Kranj za obdobje 1986-1990
1.4 Dolgoročni plan občine Tržič za obdobje 1986-1995 oziroma (2000)
1.5 Družbeni plan občine Tržič za obdobje 1986-1990
2.0 Prikazi prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev
2.1 Ureditvena situacija
2.1.1 Potek predvidenega plinovoda v odnosu do reliefnih značilnosti ter obstoječih in predvidenih objektov in naprav
2.1.2 Velikost in zmogljivost predvidenega plinovoda
2.1.3 Posegi v zemljišče za potrebe načrtovane gradnje
2.1.4 Motnje, ki jih lahko povzroči predvideni objekt v okolju
2.2 Rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, rušitve in druge prilagoditve obstoječih objektov
2.2.1 Prilagoditve obstoječega prometnega, energetskega in vodovodnega omrežja ter omrežja zvez
3.0 Prikazi prostorskih ureditev po posameznih področjih
3.1 Rešitve V zvezi z varovanjem in urejanjem naravne in kulturne dediščine, krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje
3.1.1 Varovanje krajinskih značilnosti
3.1.2 Varovanje plodne zemlje
3.2 Rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem bivalnega in delovnega okolja
3.2.1 Varstvo pred onesnaževanjem
3.3 Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito
4.0 Načrt gradbenih parcel
5.0 Ocena stroškov
6.0 Etape lokacijskega načrta
B. Grafični del
1. Dolgoročni plan občine Kranj za obdobje 1986-2000 – Zasnova plinovodnega omrežja, v merilu 1: 25000
2. Urbanistična zasnova Golnika – Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru – infrastrukturno omrežje in naprave, v merilu 1: 5000
3. Dolgoročni plan občine Tržič v merilu 1: 25000
4. Urbanistična zasnova za Pristavo, Križe, Sebenje, Žiganjo vas in Senično, v merilu 1: 5000
5. Družbeni plan občine Tržič za obdobje 1986-1990, v merilu 1: 5000
6. Obstoječe stanje z vrisano osjo plinovoda
6.a k.o. Žiganja vas, v merilu 1: 2880
6.b k.o. Senično, v merilu 1: 2880
6.c k.o. Golnik, v merilu 1: 2880
7. Ureditvena situacija – pregledna karta, v merilu 1: 5000
8. Ureditvena situacija – namenska raba prostora, v merilu 1: 5000
9. Ureditvena situacija – prometno, energetsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, v merilu 1: 5000
10. Ureditvena situacija
10.a k.o. Žiganja vas v merilu 1: 2880
10.b k.o. Senično v merilu 1: 2880
10.c k.o. Golnik, v merilu 1: 2880
11. Križanje plinovoda s potokom, v merilu 1: 200
12. Detajl prehoda trase plinovoda v Žiganji vasi, med hišama 69a in 73 ter prečkanja ceste Žiganja vas-Sebenje, v merilu 1: 200
13. Detajl odcepa plinovoda ter prečkanja ceste Naklo-Križe, v merilu 1: 200
14. Potek plinovoda skozi naselje Golnik, v merilu 1: 500
C. Zakoličbeni elaborat (projekt št. 43/91, marec 1991)
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Dolžina plinovoda je 685m in poteka na območju katastrske občine Golnik po zemljiščih naslednjih parcelnih številk: 237, 236/3, 236/5, 236/1, 234/1, 232, 7, 350/1, 355/3, 355/1, 355/2, 358/2, 356/2, 359, 357/1, 363, 443, 438/3, 468, 467/2, 455, 379, 380, 438/1, 22/2.
Potek plinovoda z 12 metrskim delovnim pasom po navedenih zemljiščih je razviden iz grafičnega dela lokacijskega načrta (ureditvena situacija k.o. Golnik).
III. FUNKCIJA OBMOČJA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
4. člen
Območje je namenjeno gradnji:
– visokotlačnega 50 barskega plinovoda v dolžini 450 m od občinske meje v smeri proti Golniku ob južnem robu regionalne ceste R-322 Križe-Golnik-Kranj do merilno reducirne postaje Golnik
– objekta merilno reducirne postaje Golnik (MRP Golnik) tlorisnih dimenzij 10 m x 5,50 m na zemljišču vzhodno od trgovine v ograjenem prostoru tlorisnih dimenzij 27,50 m x 13,50 m, obdanem z žično ograjo višine 2 m. V MRP Golnik se reducira obratovalni tlak plina s 50 barov na 4 oziroma 1 bar
– nizkotlačnega 4 barskega plinovoda v dolžini 235 m od MRP Golnik do kotlarne Inštituta Golnik
– nizkotlačnega 1 barskega odcepa v območju MRP Golnik za potrebe napajanja potrošnikov naselja Golnik.
5. člen
Lokacijski načrt določa merila in pogoje za gradnjo vseh odcepov plinovoda MRP Golnik, pogoje za varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine, krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje, pogoje za varovanje ter izboljšanje bivalnega in delovnega okolja ter požarno-varstvene pogoje za objekte v zaščitnem pasu plinovoda in sicer:
– za cevovod plinovoda se uporabijo jeklene brezšivne cevi, ki se položijo 1 m – 1,35 m globoko v zemljo in so pri križanju s cestami, potmi, vodotoki in komunalnimi vodi zaščitene z dvojno izolacijo oziroma dodatno zaščitno cevjo,
– vsi cevovodi in armature, ki niso vkopani, se dodatno zaščitijo s trakovi za antikorozijo,
– obseg izkopa jarka za položitev plinovoda se prilagodi terenu, sosednjim objektom in posameznim tangiranim komunalnim napravam in infrastrukturnim vodom v območju delovnega pasu tako, da ostane še 0,80 m proste manipulativne površine,
– tlak v plinovodu je konstanten, zato ne povzroča hrupa. Motnje zaradi sproščanja hrupa se predvidevajo le v območju MRP Golnik zaradi reduciranja obratovalnega tlaka s 50 barov v 4 oziroma 1 bar,
– v varovalnem pasu, ki poteka 30 m obojestransko od osi plinovoda, je prepovedana gradnja stanovanjskih objektov oziroma je izjemoma dovoljena s posebnimi varnostnimi ukrepi,
– pri izdelavi tehnične dokumentacije za plinovod je potrebno upoštevati vse požarnovarstvene zahteve in dejstva, da se v zaščitnem pasu – 200 m obojestransko od osi – nahajajo v naselju Golnik naslednji objekti:
– severno od trase 6 stanovanjskih objektov,
– južno od trase pa 14 stanovanjskih objektov z manj kot štirimi nadstropji ter
– objekt s trgovino in okrepčevalnico, ki se nahaja tudi v 30 m varovalnem pasu plinovoda.
V. NAČRT GRADBENIH PARCEL
6. člen
Gradnja plinovoda ima začasen značaj, zato ostane lastništvo, položaj, velikost in delno namembnost obstoječih zemljišč nespremenjena, razen v območju gradnje MRP Golnik, kjer si mora upravljalec plinovoda pridobiti 371 m2 zemljišča v last.
Izjave lastnikov zemljišč oziroma imetnikov pravice uporabe bodo zbrane za območje delovnega pasu plinovoda v skladu s točko A.4.0. iz 2. člena tega odloka.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec mora po končanih gradbenih delih nastali koridor zasuti in ga urediti v skladu s točko A.2.2. iz 2. člena tega odloka.
8. člen
Pri gradnji plinovoda skozi gozdne površine mora investitor poskrbeti za to, da bo izvajalec izvedel posek le v širini delovnega pasu in po končanih delih nastali koridor zatravil oziroma v primeru povzročenega širšega poseka poškodbo saniral s pogozditvijo.
9. člen
Na odsekih, kjer plinovod poteka po kmetijskih obdelovalnih površinah, mora investitor poskrbeti za to, da bo izvajalec zgornjo humusno plast v celotni debelini previdno odstranil, deponiral na primernem mestu in na ustrezen način (ohranitev plodnosti). Po končanih delih mora zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, to pomeni nasuti plast humusa enake debeline in kvalitete ter odstraniti ves odvečen material in zatravil zemljišče v celotni širini delovnega pasu.
10. člen
Med gradnjo mora izvajalec poskrbeti za ustrezne ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, za skladiščenje in pretakanje vnetljivih ter nevarnih snovi pa mora urediti primerno deponijo v območju lokacijskega načrta.
11. člen
Investitor mora med gradnjo poskrbeti za zaporo z gradnjo prizadetih poti in cest, urediti začasne obvoze, po končanih delih pa takoj sanirati nastale poškodbe.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA POSEGA
12. člen
Gradnja visokotlačnega in nizkotlačnega plinovoda, objekta MRP Golnik ter nizkotlačnega odcepa bo potekala v eni etapi.
VIII. TOLERANCE IN NADZOR
13. člen
Os plinovoda se sme spreminjati le v mejah dvanajstmetrskega delovnega pasu.
Dopustne tolerance dimenzij MRP Golnik so +/-10%.
14. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje Uprava inšpekcijskih služb za Gorenjsko v Kranju.
IX. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Na trasi plinovoda bo na Zemljiščih iz 3. člena tega odloka ustanovljena služnost polaganja plinovoda in uporabe zemljišča za njegovo vzdrževanje.
16. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom in pravnim osebam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-235/91-04
Kranj, dne 3. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti