Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

662. Odlok o grbu in zastavi občine in mesta Slovenske Konjice, stran 793.

Na podlagi 8. člena statuta občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 23/82) in 12. člena odloka o volitvah v zbore skupščine občine ter o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/90) je Skupščina občine Slovenske Konjice na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 13. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o grbu in zastavi občine in mesta Slovenske Konjice
1. člen
Občina in mesto Slovenske Konjice imata grb in zastavo, ki ju je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb občine in mesta Slovenske Konjice ima obliko ščita s poljem rdeče barve z zlato obrobo. Na rdečem polju je v levo vzpenjajoč neosedlan konj bele barve.
Grbu občine in mesta Slovenske Konjice je osnova pečat trga Konjice iz leta 1580, ki je shematično prilagojen klasični grbovni obliki ščita.
Grafična podoba in barvna uporaba so določeni z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Zastava občine in mesta je belo rumene barve. Razmerje barv je 50:50. Sredi zastave je grb občine, oziroma mesta.
Razmerje med dolžino in širino zastave je 1:2.
4. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi Sekretariat za notranje zadeve, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
5. člen
Zastava občine in mesta se izobesi v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih in športnih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih.
Zastava občine in mesta se izobesi v času praznikov in prireditev, navedenih v prvem odstavku tega člena, na javnih zgradbah oziroma na mestih, kjer je prireditev.
6. člen
Grb občine in mesta se uporablja zlasti:
– na svečanih sejah občinske skupščine,
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino in mesto,
– na listinah, ki jih izstavlja občinska skupščina v svečani obliki
– ob svečanosti v zvezi z izvajanjem pristojnosti Upravnih organov občine in mesta,
– na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini.
7. člen
Grb občine in mesta, odtisnjen na pismu, ovitku ali vizitki, lahko uporabljajo predsednik ali podpredsednik skupščine občine, predsedniki njihovih zborov, predsednik, podpredsednik in člani izvršnega sveta v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihovih funkcij v občini.
Grb občine in mesta se na tiskanih gradivih, tiskovinah in listinah uporablja na način, kot je določen v grafični prilogi.
8. člen
Podjetja, ki imajo sedež v občini Slovenske Konjice, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti pa v:
– zaščitnem znaku njihovega podjetja,
– obliki našitkov in društvenih praporih,
– obliki spominkov in značk.
9. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike izdelave in količino.
10. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja, ki ga predloži naročnik iz 9. člena tega odloka obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
11. člen
Uporabo grba in zastave občine in mesta dovoljuje, razen v primerih iz 5. in 7. člena tega odloka, upravni organ, pristojen za notranje zadeve, po predhodnem soglasju predsednika skupščine občine.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju ali ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave.
12. člen
S sprejemom tega odloka, preneha veljati odlok o uporabi grba in zastave občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 30/89).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/88-1
Slovenske Konjice, dne 13. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti