Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

633. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, stran 773.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 5. marca 1992 ter na sejah Zbora občin in Zbora združenega dela dne 4. marca 1992.
Št. 0100-50/92
Ljubljana, dne 5. marca 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
1. člen
V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78) se za 44. členom doda nov naslov in členi 44.a do 44.j, ki se glasijo:
»3. Zbirke podatkov o obsojencih na prestajanju kazni zapora in varstvo osebnih podatkov«
44. a člen
Zaradi uresničevanja zakonitega in strokovnega izvrševanja kazenskih sankcij kazensko poboljševalni zavod zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov o obsojencih na prestajanju kazni zapora (v nadaljnjem besedilu: upravljalec zbirke podatkov).
44. b člen
Zbirka podatkov iz prejšnjega člena vsebuje:
– podatke o identiteti obsojenca in o njegovih osebnih stanjih;
– podatke o ožjih družinskih članih obsojenca;
– podatke o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti;
– podatke o obsojencu, ki se zbirajo med prestajanjem kazni zapora.
44. c člen
(1) Podatki o identiteti obsojenca in o njegovih osebnih stanjih vsebujejo:
– ime in priimek obsojenca;
– enotno matično številko;
– rojstne podatke;
– podatke o nacionalni pripadnosti;
– podatke o državljanstvu;
– podatke o prebivališču;
– podatke, ki se nanašajo na družinski status (samski, poročen, vdovec, dalj časa trajajoča življenjska skupnost);
– podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje;
– podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih;
– podatke o zdravstvenem stanju in morebitni invalidnosti;
– podatke o dosedanjih zaposlitvah;
– podatke o socialnem in ekonomskem stanju, o osebnih dohodkih pred nastopom kazni zapora, drugih prejemkih, lastništvu nepremičnin in obveznosti preživljanja.
(2) Podatki o nacionalni pripadnosti iz 4. alinee prejšnjega odstavka se zberejo le s soglasjem obsojenca, na katerega se podatki nanašajo.
44. č člen
Podatki o ožjih družinskih članih obsojenca vsebujejo:
– podatke, ki se nanašajo na družinsko razmerje;
– število družinskih članov;
– spol in starost družinskih članov;
– materialni pogoji družinskih članov.
44. d člen
Podatki o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti, vsebujejo:
– naslov sodišča, ki je sodbo izreklo, opravilno številko in datum sodbe;
– vrsto in višino kazni;
– datum nastopa kazni in iztek kazni;
– morebitno predkaznovanost;
– pravno podlago za odpust s prestajanja kazni zapora.
44. e člen
Podatki o obsojencu, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora, vsebujejo:
– podatke o vedenju in obnašanju obsojenca med prestajanjem kazni zapora;
– podatke o ukrepih in sklenjenih dogovorih z obsojencem na področju socialne rehabilitacije ter socialnega učenja za življenje na prostosti po prestani kazni zapora;
– podatke o doseženih rezultatih pri socialni rehabilitaciji med izvrševanjem kazni zapora;
– podatke o ukrepih in doseženih rezultatih na področju pomoči obsojencu po prestani kazni.
44. f člen
(1) Upravljalec zbirke podatkov oziroma oseba, ki jo on pooblasti, zbira podatke za zbirko podatkov obsojencev iz 44.b, 44.c, 44.č, 44.d in 44.e člena neposredno od obsojenca, na katerega se nanašajo, kakor tudi od njegovih ožjih družinskih članov, če v to pisno privolijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podatki o obsojencu, kadar je to mogoče, zbirajo pri pravosodnih in drugih državnih organih, centrih za socialno delo ter krajevnih skupnostih.
44. g člen
(1) Osebni podatki iz zbirke podatkov o obsojencih se lahko shranjujejo in uporabljajo, dokler je obsojenec na prestajanju kazni zapora. Po prestani kazni ali odpustu obsojenca s prestajanja kazni zapora se podatki arhivirajo in se hranijo trajno.
(2) Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega odstavka je dopusten le upravljavcu zbirke podatkov oziroma osebi, ki jo on pooblasti, osebam, ki so pooblaščene za nadzor nad delom kazenskih poboljševalnih zavodov in osebi, na katero se podatki nanašajo.
44. h člen
(1) Osebne podatke iz zbirke podatkov o obsojencih lahko uporabljajo delavci kazenskih poboljševalnih zavodov za izvrševanje z zakonom določenih nalog. Delavci kazenskega poboljševalnega zavoda so dolžni varovati kot poklicno skrivnost podatke o obsojencih in njihovi kriminalni preteklosti ter podatke, za katere zvedo, ko opravljajo službene dolžnosti.
(2) Upravljavec zbirke podatkov obsojencev posreduje drugim uporabnikom podatke iz te zbirke, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi privolitve ali zahteve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
44. i člen
(1) Zaradi centralnega razvida oseb na prestajanju kazni zapora in zaradi spremljanja stanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij, vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, centralno evidenco o osebah na prestajanju kazni zapora. V ta namen se kazenski poboljševalni zavodi vključujejo v enoten in usklajen informacijski sistem.
(2) Podatke za centralno evidenco iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, upravljala zbirke podatkov in drugi organi v skladu z zakonom.
(3).Centralna evidenca iz prvega odstavka tega člena vsebuje osebne in druge podatke iz 44.b, 44.c, 44.č in 44.d člena tega zakona.
(4) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko uporablja in posreduje drugim uporabnikom podatke iz centralne evidence iz prvega odstavka tega člena za potrebe in na način, določen v drugem odstavku 44.h člena tega zakona.
44. j člen
Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše način zbiranja podatkov in vodenje zbirke podatkov po tem zakonu.«
2. člen
V drugem odstavku 87. člena se črtajo besede »delavcev Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo«, v tretjem odstavku istega člena pa se beseda »petih« nadomesti z besedo »treh«.
3. člen
(1) V prvem odstavku 126. člena se besede »temeljne organizacije združenega dela« nadomestijo z besedo »podjetja«.
(2) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Ustanovitelj gospodarske enote iz prejšnjega odstavka je lastnik premoženja, s katerim upravlja ta enota, če premoženje nima drugega znanega lastnika.«
4. člen
V 212. členu se za besedo »določbe« doda besedilo: »44.a do 44.j ter«.
5. člen
V vseh določbah zakona se izraza »Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun« in »republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun« nadomestita z izrazoma »ministrstvo, pristojno za pravosodje« in »minister, pristojen za pravosodje«, v ustreznem sklonu.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-5/l
Ljubljana, dne 5. marca 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti