Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1992 z dne 6. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1992 z dne 6. 3. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

561. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Londonu
562. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Budimpešti
563. Odlok o pomilostitvi obsojencev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

621. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o načinu plačila tekočega pogonskega goriva za motorna vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji
622. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje posebna taksa
623. Odlok o izvzetju cen prevoza potnikov po železnici iz režima soglasja
624. Odlok o spremembi stopnje davka od prometa električne energije
625. Odlok o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Sklepi

564. Sklep k soglasju o skladnosti izobraževalnih programov s programsko zasnovo
565. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
566. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi, imenovanju in delovnem področju Zdravstvenega sveta Republike Slovenije

Drugi akti

626. Soglasje k cenam naftnih derivatov
627. Soglasje k cenam zemeljskega plina
628. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

567. Odredba o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in tranzit pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen živali
568. Odredba o računih in načinu za vplačevanje prispevkov za zdravstvo in določenih drugih dajatev
569. Pravilnik o vsebini posameznih kontov v kontnem planu za banke
570. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. januarja 1992
571. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. januarja 1992
572. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od 1. januarja 1992
573. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
574. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. januarja 1992
575. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za prvo trimesečje 1992
576. Sklep o določitvi višine letnega denarnega prejemka iz naslova reda narodnega heroja in reda Karadjordjeve zvezde z mečema za leto 1992
577. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za prvo trimesečje 1992
578. Sklep o določitvi višine letnega denarnega prejemka za rekreacijo imetnikov "Partizanske spomenice 1941" in borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 za leto 1992
579. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
580. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu januarju in februarju 1992
629. Odredba o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev, iz Republike Srbije in Socialistične republike Bosne in Hercegovine v Republiko Slovenijo
630. Navodilo o izpisu vojaških obveznikov iz vojaške evidence
631. Odredba o določitvi odkupne cene mleka

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

581. Sklep o potrditvi učbenika, Babica ti loviš berila za 3. razred osnovne šole
582. Sklep o potrditvi priročnika Mladinska književnost na razredni stopnji osnovne šole za učitelje razredne stopnje, zlasti 2. razreda
583. Sklep o potrditvi učbenika Upravno poslovanje 2 za 3. in 4. letnik srednjega izobraževanja

OBČINE

Kamnik

584. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Krško

585. Odlok o davkih občanov za leto 1992
586. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
587. Odredba o delovnem času v upravnih organih občine Laško

Ljubljana Moste-Polje

591. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Božidarja Jakca
592. Sklep o ustanovitvi javnih vzgojnovarstvenih zavodov
593. Sklep o ustanovitvi glasbene šole Ljubljana Moste-Polje
594. Sklep o izločitvi dela Osnovne šole Karel Destovnik-Kajuh
595. Sklep o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva
596. Sklep o soglasju k preimenovanju osnovnih šol

Ljubljana-Center

588. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Ljubljana Center za obdobje 1986-1990
589. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 2/4 Hotel Lev
590. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CO 1/5 - Komenskega

Ljutomer

597. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Skupščine občine Ljutomer
598. Sklep o razpisu referenduma o preimenovanju Krajevne skupnosti Bučkovci v Krajevno skupnost Mala Nedelja

Novo mesto

599. Odlok o spremembi odloka o podrobnejši določitvi pogojev za opravljanje obrtne dejavnosti v občini Novo mesto
600. Odlok o spremembi odloka o minimalnih tehničnih pogojih za občasno opravljanje gostinskih storitev zunaj poslovnih prostorov
601. Odlok o spremembi odloka o sprejemanju gostov na prenočevanje in hrano pri zasebnih gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih v občini Novo mesto
602. Odlok o poslovnem času
603. Odlok o tržnem redu
604. Odlok o spremembi odloka o prepovedi točenja in pitja alkoholnih pijač do določene ure v dnevu na območju občine Novo mesto
605. Odlok o spremembi meje med katastrskima občinama Črešnjice in Šentpeter
606. Odlok o spremembi odloka o ureditvi taksi službe na območju občine Novo mesto

Postojna

607. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev

Sevnica

608. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o davkih občanov
609. Odlok o stanovanjskem skladu občine Sevnica
610. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
611. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostik kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini Sevnica
612. Sklep o izločitvi zdravstvenega doma Brežice in lekarne Brežice iz javnega zavoda Zdravstveni center Brežice
613. Sklep o soglasju k preimenovanju osnovne šole I. dolenjskega partizanskega bataljona Tržišče
614. Sklep o soglasju k preimenovanju osnovne šole XII. SNOUB Krmelj

Slovenj Gradec

615. Odlok o ustanovitvi Druge osnovne šole Slovenj Gradec

Šentjur pri Celju

616. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah na območju občine Šentjur pri Celju v letu 1992

Trebnje

617. Odredba o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih

Žalec

618. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Žalec v 13. volilni enoti
619. Sklep o razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 110kV Podlog-Letuš
620. Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje
2. Popravek sklepa o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev in najemnin v občini Jesenice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti