Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1992 z dne 28. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1992 z dne 28. 2. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

559. Uredba o začasni onesposobitvi gospodarskih objektov in naprav v vojni

Odloki

493. Odlok o ustanovitvi Univerzitetnega inštituta informacijskih znanosti

Sklepi

494. Sklep o osnovi za obračun plač delavcev in funkcionarjev
560. Sklep o določitvi dneva civilne zaščite v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

496. Odločba o neskladnosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije z zakonom

BANKA SLOVENIJE

549. Sklep o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
550. Sklep o obvezni rezervi na sredstva proračuna Republike Slovenije
551. Sklep o najmanjšem znesku kapitala, ki je potreben za ustanovitev banke
552. Sklep o dopolnitvi sklepa o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank
553. Sklep o prepovedi sklepanja terminskih deviznih poslov
554. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
555. Sklep o spremembi sklepa o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke prodajati tujo gotovino domačim fizičnim osebam
556. Spremembe in dopolnitve navodila za izvajanje sklepa o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
557. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
558. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1991

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

495. Navodilo za ravnanje službe družbenega knjigovodstva pri dajanju mnenj o boniteti izdajateljev dolgoročnih vrednostnih papirjev
497. Sklep o uskladitvi pokojnin
498. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
499. Sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo
500. Sklep o uskladitvi zneskov denarnih nadomestil za telesno okvaro
501. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
502. Sklep o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
503. Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun osebnih dohodkov iz prejšnjih let na raven osebnih dohodkov iz leta 1991
504. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v letu 1992
505. Sklep o premoženjskih pogojih za priznanje varstvenega dodatka
506. Znesek najvišje pokojninske osnove

OBČINE

Cerknica

510. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Cerknica za leto 1992

Grosuplje

511. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kamnik

512. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Krško

513. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Krško
514. Sklep o javni razgrnitvi

Lendava

515. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1992 za občino Lendava
516. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje

Litija

517. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljubljana

507. Odlok o ustanovitvi Agencije za šport - Ljubljana
508. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
509. Sklep o cenah geodetskih storitev

Ljubljana Moste-Polje

519. Sklep o skladnosti Dokumentacije za realizacijo zazidalne zasnove za del parcele BTC v območju urejanja MP 4/1 - Letališče (MP3 po GUP) z Regulacijsko zazidalnim načrtom za območje zazidalnih otokov industrijsko-servisne cone v Mostah

Ljubljana Vič-Rudnik

523. Odlok o razglasitvi podružničnih cerkva sv. Simona in Jude na Pijavi gorici in sv. Urha v Zaklancu za kulturna spomenika
524. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Vič-Rudnik
525. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana-Center

518. Izid volitev na nadomestnih volitvah v zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Center

Ljubljana-Šiška

520. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju upravnih organov in strokovnih služb občine Ljubljana Šiška
521. Sklep o soglasju k preimenovanju osnovnih šol
522. Sklep o soglasju k preimenovanju vzgojnovarstvenega zavoda in organizacijskih enot

Ljutomer

526. Odlok o potrditvi zaključnega računa občinskega proračuna občine Ljutomer za leto 1991
527. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bučkovci - Mala Nedelja, naselja Mala Nedelja, Bučkovci, Kuršinci, Bodislavci, Drakovci in Moravci

Mozirje

528. Odlok o spremembi mej naselij Ljubno ob Savinji, Primož pri Ljubnem, Savina in Ter
529. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Ljubno ob Savinji
530. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Gornji grad
531. Odlok o preimenovanju ulic v naselju Mozirje
532. Odlok o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Mozirje
533. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

Postojna

534. Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v občini Postojna

Radovljica

535. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Radovljica

Slovenska Bistrica

536. Odredba o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni na območju občine Slovenska Bistrica
537. Sklep o opravljanju dimnikarskih storitev na območju občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

538. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 1991

Škofja Loka

539. Odlok o podeljevanju priznanj občine Škofja Loka
540. Odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Škofja Loka
541. Odlok o ustanovitvi Zavoda za družbeni razvoj občine Škofja Loka
542. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Škofja Loka
543. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

544. Sklep o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah

Trebnje

545. Odredba o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih

Žalec

546. Odredba o preventivnih cepljenjih, diagnostičnih in drugih preiskavah živali na območju občine Žalec v letu 1992
547. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
548. Izid nadomestnih volitev za zbor združenega dela Skupščine občine Žalec