Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

635. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, stran 774.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin dne 5. marca 1992 ter na seji Zbora združenega dela dne 4. marca 1992.
Št. 0100-52/92
Ljubljana, dne 5. marca 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah
1. člen
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 24/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 20/91) se v 19. členu za točko 36 doda nova točka 37, ki se glasi:
»37. spisi in dejanja v postopku za izdajo dovoljenja za vstop (turistične propustnice) tujemu državljanu.«
2. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali v gotovini.
Takse se plačujejo v gotovini tedaj, kadar mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, določenim v predpisu iz tretjega odstavka tega člena.
Tiskanje upravnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz uporabe in zamenjavo ter znesek, do katerega se plačujejo upravne takse v taksnih vrednotnicah, predpiše minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.«
3. člen
28.a člen se črta.
4. člen
V 30. členu se prvi, drugi in tretji odstavek nadomestijo z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»Minister, pristojen za finance, sklene z Banko Slovenije pogodbo o tiskanju, načinu dajanja v obtok in distribuciji upravnih kolkov ter o znesku nadomestila za kritje stroškov v zvezi s temi deli.«
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
31. in 31.a člen se črtata.
6. člen
V taksni tarifi se v tarifni številki 5 točka 2 c) črta. Sedanja točka 2 č) postane točka 2 c).
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/8
Ljubljana, dne 5. marca 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar I. r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti