Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

654. Odlok o urejanju vinotočev v občini Lendava, stran 787.

Na podlagi 33. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 16/74), 265. člena statuta občine Lendava (Uradne objave občin Pomurja, št. 37/81, 29/83 in 9/86) in 7. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Lendava (Uradne objave občin Pomurja, št. 10/90) je Skupščina občine Lendava na seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 31. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o urejanju vinotočev v občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom predstavitve vinorodnega območja, pridelka z geografskim poreklom in popestritve turistične ponudbe se s tem odlokom opredeljuje in ureja način opravljanja dopolnilne dejavnosti »vinotočev«, kakor tudi način in pogoji za izvajanje te dejavnosti.
2. člen
Vinotoč je neposredna prodaja lastnega doma pridelanega neustekleničenega ali ustekleničenega vina in doma pridelanih alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter mineralne vode. V vinotoču se lahko nudi hladna jedila, zaželena je ponudba doma pečenega kruha.
3. člen
Vinotoč je dopolnilna dejavnost kmetije oziroma gospodinjstva ali podjetja, ki je usmerjena v proizvodnjo grozdja in kvalitetnega vina v takšnem obsegu, da ga lahko ponudi na trgu.
II. POGOJI IN NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI VINOTOČA
4. člen
Z dejavnostjo vinotoča se lahko ukvarja le proizvajalec ali ožji družinski član oziroma podjetje, ki je vpisan v register proizvajalcev grozdja in vina, ki vodi predpisano kletarsko evidenco in evidenco o prometu. Pijače, ki so v prometu, morajo ustrezati določbam zakona o vinu, predpisom izdanim na njegovi podlagi in drugim predpisom.
Vino, ki je v prometu, mora biti ocenjeno z najmanj 16,00 točkami s strani pooblaščene strokovne institucije.
5. člen
Dejavnost vinotoča se lahko izvaja v ustrezno urejenem prostoru, ki je:
– v sklopu vinograda,
– na kmetiji ali v gospodinjstvu, ki je v neposredni bližini vinograda in ustreza minimalnim tehničnim in higienskim pogojem.
6. člen
Pridelki in domači proizvodi morajo glede kakovosti in zdravstvene neoporečnosti ustrezati veljavnim predpisom.
Vino mora biti označeno v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
Oseba, ki opravlja dejavnost vinotoča mora izpolnjevati predpisane zdravstvene in higienske pogoje.
8. člen
Vinotoč lahko obratuje celoletno, sezonsko, določene dni v tednu, ob koncu tedna in ob praznikih, ali ob najavi skupin gostov, vse do prodaje prijavljene količine vina.
9. člen
Vinotoči morajo biti za dneve, ko poslujejo, ustrezno označeni.
Dnevni odpiralni čas se določa ob upoštevanju predpisov o javnem redu in miru.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI VINOTOČA
10. člen
Vloga za opravljanje dejavnosti vinotoča se vloži pri upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo Skupščine občine Lendava.
V vlogi je potrebno navesti:
1. osebne podatke občana ali podatke o podjetju
2. število vpisa v register proizvajalcev grozdja in vina
3. kraj – lokacija vinotoča
4. obdobje poslovanja in dnevni odpiralni čas
5. seznam ponudbe iz lastne pridelave
6. poimenski seznam oseb, ki bodo stregle v vinotoču in navedbo sorodstvenega razmerja z lastnikom.
K vlogi je treba priložiti:
1. obrazec R3 – prijavo letnega pridelka vina
2. analizni izvid za vino
3. dokazilo o zdravstveni sposobnosti za delo z živili.
11. člen
Pred izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti vinotoča po tem odloku posebna komisija ugotovi izpolnjevanje pogojev.
Komisija iz 1. odstavka tega člena šteje 5 članov.
Komisijo sestavljajo predstavniki upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, inšpekcijskih služb in kmetijske svetovalne službe.
Komisijo imenuje upravni organ, pristojen za kmetijstvo občine Lendava.
12. člen
Upravni organ, pristojen za kmetijstvo po končanem postopku in mnenju komisije iz prejšnjega člena tega odloka izda odločbo.
IV. PRENEHANJE VINOTOČA
13. člen
Opravljanje dejavnosti vinotoča preneha:
1. s pismeno odjavo lastnika vinotoča,
2. na predlog nadzornih organov, v primerih ugotovljenih hudih ali ponavljajočih se kršitev določil tega odloka in drugih predpisov.
Opravljanje dejavnosti vinotoča začasno miruje po pismenem obvestilu lastnika, da je prodal prijavljeno količino vina, vse do predložitve dokazil iz 3. odstavka 10. člena tega odloka o pridelku naslednjega letnika vina.
O prenehanju vinotoča izda odločbo upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 SLT se kaznuje občan ali podjetje, ki opravlja dejavnost vinotoča brez dovoljenja.
16. člen
Z denarno kaznijo od 1.500 SLT do 10.000 SLT se kaznuje lastnik vinotoča:
– če prodaja gostom proizvode, ki niso opredeljeni v 2. členu tega odloka,
– če vinotoč ni ustrezno označen (9. člen),
– če lastnik pravočasno ne obvesti upravnega organa, da je prodal prijavljeno količino vina (2. odstavek 13. člena).
Organi nadzora v primeru ugotovljenih kršitev določil tega odloka in drugih predpisov uporabljajo mandatne kazni, ki so predvidene za istovrstne kršitve v gostinski dejavnosti in drugih veljavnih predpisih.
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-3/92-3
Lendava, dne 31. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Ciril Pucko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti