Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

650. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič, stran 782.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90), 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 16/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) so zbor krajevnih skupnosti, zbor združenega dela in družbenopolitični zbor občine Idrija na skupni seji dne 4. 2. 1992 sprejeli
ODLOK
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za posege v prostor na območju naselja Godovič določajo:
– merila in pogoji glede vrste posegov v prostor
– merila za določanje gradbenih parcel
– merila in pogoji glede oblikovanja objektov
– merila in pogoji za prometno in komunalno urejanje in
– merila za varovanje okolja.
2. člen
Skupna merila se nanašajo na posege v prostor:
– za katere mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje in
– za katere lokacijsko dovoljenje ni potrebno, ampak zadošča priglasitev upravnemu organu.
3. člen
Po tem odloku se urejajo območja:
– središče Godoviča (označba »C«), do sprejetja ureditvenega načrta
– Žabja vas – Šebalk (S1), od izdelave zazidalnega načrta
– Kurja vas (S2)
– Pod kasarno (S3)
– Kaštelov grič (S4, S6)
– Ob tunelu (S5)
– Senožet (S7), za katerega je predpisana izdelava zazidalnega načrta in
– Šebalski bajer (R), za katerega je predpisana izdelava ureditvenega načrta.
4. člen
Območje naselja Godovič je določeno z dolgoročnim planom občine Idrija za obdobje 1986-2000. Grafični prikaz meje naselja in spisek mejnih parcel je sestavni del tega odloka.
5. člen
Za območja:
– Središče Godoviča (C)
– Žabja vas 2 (S1 – del)
– Kaštelov grič 2 (S6 – del)
– Senožet (S7)
– Šebalski bajer (R – osrednji del)
je predpisana izdelava prostorsko izvedbenih načrtov, do njihove uveljavitve so dovoljeni le posegi v zvezi s komunalnim urejanjem in rednim vzdrževanjem obstoječih objektov ter sprememba namembnosti rabe objektov.
II. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami, ki jih za to območje predpisujejo planski akti ter merili in pogoji po tem odloku:
– na območjih, kjer je predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov, so do njihove izdelave dovoljeni le posegi v zvezi s komunalnim urejanjem, redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih, spremembe namembnosti rabe objekta in posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
– na zemljiščih, ki so s planskimi akti namenjena za spremljajoče dejavnosti skupnega ali splošnega pomena, prometne površine, komunalne in energetske naprave, so dovoljeni samo taki posegi
– na vseh ostalih zemljiščih znotraj ureditvenega območja naselja Godovič se upoštevajo pogoji in merila tega odloka.
Skladnost posameznega posega in določitev pogojev se opredeli v lokacijskem postopku na podlagi lokacijske dokumentacije.
7. člen
Območja urejanja so razvrščena v tri tipe namembnosti:
1. stanovanjska območja, pozidana s prostostoječimi enodružinskimi stanovanjskimi hišami (območja: S1/3, S1/4, S2/3, S2/4, S3/2, S4/1, S5/1 in S5/2);
2. mešana stanovanjsko proizvodna območja namenjena kmetijski in proizvodni dejavnosti (območja: S1/1, S1/2, S2/1, S2/2 in S3/1) in 3. parkovno, športno in rekreacijsko območje (R).
8. člen
1. V stanovanjskih območjih, pozidanih s prostostoječimi stanovanjskimi hišami je dovoljena dopolnilna gradnja (plombe) istovrstnih stanovanjskih, dopolnilnih in pomožnih objektov:
– dopolnilna gradnja
– prenove, nadzidave in prizidave na funkcionalnem zemljišču
– objekti in naprave za potrebe prometa in zvez ter komunalne infrastrukture
– garaže na funkcionalnem zemljišču
– urejene odprte površine
– drvarnice, vrtne ute, rastlinjaki, dimniki, sončni kolektorji, vetrolovi in zunanja stopnišča na funkcionalnem zemljišču ter
– spremembe namembnosti rabe v obstoječih objektih.
2. V območju z mešano stanovanjsko in proizvodno namembnostjo je dovoljena gradnja:
– dopolnilna gradnja
– prenove, nadzidave in prizidave k obstoječim objektom
– objektov in naprav za potrebe individualne kmetijske proizvodnje
– obrtnih delavnic, prostostoječih ali v povezavi s stanovanjskimi objekti, ki zaradi svojega značaja potrebujejo posebne prostorske pogoje
– objektov cestne in komunalne infrastrukture
– pomožnih in začasnih objektov in
– sprememba namembnosti rabe objektov.
3. V parkovno, športno-rekreacijskem območju Šebalski bajer je dovoljeno:
– urejanje parkovnih površin
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov in naprav, spremljajočih objektov in ureditev površin za športne in rekreativne prireditve.
Novozgrajeni objekti in dejavnosti ne smejo povzročati prekomernih motenj v okolju.
Na geološko dvomljivih območjih se mora predhodno pridobiti hidrogeološko mnenje.
II. MERILA ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
9. člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena velikosti in namembnosti objekta ter oblikovanosti zemljišča. Omogočati mora zadovoljitev vseh spremljajočih potreb osnovne dejavnosti pod naslednjimi pogoji:
– velikost gradbene parcele za enodružinsko stanovanjsko hišo praviloma ne sme odstopati od velikosti istovrstnih parcel v okolici
– za objekte, namenjene kmetijski proizvodnji in delavnicam se velikost parcele določi glede na namembnost objekta tako, da se z odmiki zagotovi tudi možnost kasnejšega širjenja
– širina funkcionalnega zemljišča okoli novih kmetijskih gospodarskih objektov naj bo praviloma 5 m
– širina dovozov naj znaša najmanj 5 m.
IV. MERILA ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
10. člen
Za območje naselja Godovič so značilni trije morfološki tipi:
– vaško jedro
– pozidava s prostostoječimi objekti in
– območje Šebalskega bajerja.
11. člen
Novogradnje, prenove, nadzidave, prizidave in drugi posegi v prostor naj vzdržujejo obstoječo oblikovno identiteto in homogenost območja ter upoštevajo strokovne osnove za izdelavo PUP za naselje Godovič, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica iz Nove Gorice. Obvezna je prilagoditev:
– izrabi funkcionalnega zemljišča
– odmiku od meja in objektov
– višini in gradbeni liniji
– naklonu streh in smerem slemen
– fasadam z elementi in barvo ter
– ureditvi odprtega prostora in izvedbo ograj.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka so možni oblikovalski kontrasti v primerih:
– kadar je namen kontrasta vzpostaviti prostorsko dominanto
– kadar gre za vzpostavitev simbolne razpoznavnosti vizualno izpostavljene lokacije
– kadar gre za začasni objekt.
12. člen
Za vsak poseg je potrebno soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, še zlasti pa je obvezno upoštevati pogoje in smernice pri posegih ob naslednjih objektih:
– župni cerkvi sv. Urbana in kapelici Srca Jezusovega
– hiši št. 8 (pri Grudnu)
– stebrnem znamenju ob poljski poti proti Zali in
– kapelici pri hiši št. 13.
13. člen
Merila za oblikovanje objektov in naprav veljajo tudi za začasne objekte in naprave, namenjene turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobnim ter za vse ostale posege v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
Dovoljenje za postavitev začasnega objekta se izda za srednjeročno obdobje z možnostjo podaljšanja oziroma do sprejetja prostorsko izvedbenega načrta in obveznostjo odstranitve.
V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
14. člen
Ceste imajo varovalni pas v širini 10 m za magistralno, 5-10 m za regionalno in 5 m za lokalno cesto. Posegi v varovalnem pasu so dovoljeni le s soglasjem upravljalca ceste.
Prometnice, ki so načrtovane, imajo 30 m rezervat. Posegi v rezervat so dovoljeni le s soglasjem upravljalca ceste.
15. člen
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira promet in morajo biti v soglasju z upravljalcem ceste.
16. člen
Dostopi morajo biti urejeni tako, da je omogočen prihod z urgentnimi vozili (gasilci, reševalci) neposredno iz ceste ali sosednjih dvorišč.
17. člen
Za območje naselja se dogradi fekalno kanalizacijski sistem s priključitvijo na primarni zbiralnik do ČN Godovič.
Meteorne vode se morajo kontrolirano odvajati.
Vse novogradnje, obnove, prizidave in nadzidave morajo imeti urejeno odvodnjavanje odpadnih vod v javno kanalizacijo. Na območjih, kjer kanalizacije ni, se morajo odplake speljati v triprekatno vodotesno greznico na izpraznjevanje. Ko bo v območju zgrajena javna kanalizacija, je obvezna priključitev vseh objektov. Priključitev mora biti izvedena pod pogoji upravljalca.
18. člen
Na območju z urejenim javnim vodovodnim omrežjem se morajo vse novogradnje nanj priključiti v skladu s pogoji upravljalca.
Za začasno oskrbo je dovoljena gradnja kapnice oziroma lokalnih zajetij.
V naselju mora biti zagotovljena zadostna količina požarne vode.
19. člen
Za novogradnje, prenove, nadzidave in prizidave je predvidena priključitev na nizkonapetostno električno omrežje. Priključitev je možna pod pogoji elektroenergetskega soglasja.
20. člen
Javna razsvetljava mora biti podrejena pogojem astronomskega observatorija na Javorniku.
21. člen
Primarno PTT omrežje je zgrajeno. Gradnja objektov v bližini tras mora biti izvedena skladno s PTT soglasjem.
22. člen
V naselju Godovič je obvezno zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov na centralno deponijo. Odpadki se zbirajo v tipizirane smetnjake.
VI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
23. člen
V naselju mora biti povečana skrb za čisto okolje, predvsem pa:
– okolica objektov mora biti primerno urejena
– smetnjaki naj bodo postavljeni na skritih mestih; na dan odvoza naj se ti postavijo na mesto odvzema
– če pristojni upravni organ ugotovi, da utegne predviden poseg povzročiti prekomerne motnje v okolju, lahko zahteva dodatne analize pri adaptacijah in obnovah pa po potrebi predhodno sanacijo.
VII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Sestavni del tega odloka so grafične priloge v M = 1: 5000, 1: 2880 in 1: 1000 s prikazom con in območij ter tekstualni del prostorsko ureditvenih pogojev. Celotna dokumentacija je na vpogled na oddelku za gospodarjenje.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o urbanističnem redu občine Idrija (Uradno glasilo občine Idrija, št. 3/69) za območje naselja Godovič.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija občin Idrija, Logatec, Vrhnika.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/91
Idrija, dne 4. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti