Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

669. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 (odcep Retnje-Golnik), stran 797.

Na podlagi 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 6. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Tržič in njenih organov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Tržič na seji vseh zborov, dne 19. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 (odcep Retnje-Golnik)
1. člen
Sprejme se lokacijski načrt za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 (odcep Retnje-Golnik), odsek na območju občine Tržič, ki ga je izdelal Domplan Kranj, pod št. U. D. 297-44/91, z datumom november 1991, ter zakoličbeni elaborat, ki ga je izdelal Procesni inženiring Domžale, pod št. 43/91, v marcu 1991 in sta sestavni del tega odloka.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v lokacijskem načrtu iz 1. člena, ki se nanašajo na potek trase plinovoda, meje območij objektov na trasi, na lego, zmogljivost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
3. člen
Dolžina trase plinovoda skozi občino Tržič je 2935 m. Trasa plinovoda poteka po katastrskih občinah Žiganja vas in Senično, po parcelah s številkami:
k. o. Žiganja vas:
391, 392/1, 386, 385, 382, 381, 379, 377, 376, 28, 31, 44, 45, 46/49/1, 18/1, 17, 327, 326, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 641, 303/2, 655, 278, 373, 328.
k. o. Senično:
514/1, 514/2, 904, 905, 513, 511, 510, 508, 502, 478, 399, 496/2, 496/3, 495/3, 398, 397, 396/1, 395/1, 395/2.
4. člen
Na trasi plinovoda bo na zemljiščih iz 3. člena tega odloka ustanovljena služnost polaganja plinovoda in uporabe zemljišč za njegovo vzdrževanje.
5. člen
Na območju iz 3. člena tega odloka bo zgrajen plinovod skozi občino Tržič. Delovni tlak plinovoda bo 50 barov.
6. člen
Investitor mora poskrbeti za to, da bo v času izvajanja del zagotovljen nemoten dostop na kmetijske površine, da bo izvajalec del odstranil plodno zemljo brez nerodovitnih primesi, po zasutju jarka pa mora poskrbeti za enako debelino in kvaliteto humusa, kot je bila pred posegom v prostor.
Investitor mora poskrbeti tudi za obnovo poškodovanih poti. Potrebne oznake na zemljiščih, kjer poteka plinovod, se postavijo v dogovoru z obdelovalci zemljišča, tako da bodo čim manj motile obdelavo.
Na območju gozda je dovoljena poseka v širini delovnega pasu, ki se mora po opravljenih delih zasejati s travo.
7. člen
Os plinovoda se sme spreminjati le v mejah 12 metrskega delovnega pasu.
8. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora.
9. člen
Za nadzorstvo nad izvajanjem lokacijskega načrta je pristojna urbanistična inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb za Gorenjsko v Kranju.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08/91-3
Tržič, dne 19. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti