Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah, stran 796.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 45. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 13/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in 4. člena odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 1/90 in 45/90), na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 2. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah
1. člen
V odloku o občinskih upravnih organih in strokovnih službah (Uradni list RS, št. 39/90 in 23/91) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi: »Občinski upravni organi so:
1. Sekretariat za gospodarstvo
2. Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja
3. Sekretariat za splošne zadeve in družbene dejavnosti
4. Sekretariat za obrambo
5. Uprava za družbene prihodke
6. Geodetska uprava«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»Sekretariat za gospodarstvo opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na:
– planiranje in oblikovanje tekoče politike razvoja, industrijo, obrt, kmetijstvo in veterino, lov, ribolov, gozdarstvo, trgovino, gostinstvo in turizem, delovna razmerja med delavci in obrtniki, kontrolo cen, statistiko, stanovanjsko gospodarstvo, sklade in preskrbo,
– spremljanje gibanj na področju gospodarstva in negospodarstva, investicijska dejavnost v občini ter stanja in razvoja drobnega gospodarstva v občini ter ustrezna statistična raziskovanja,
– premoženjskopravne zadeve,
– strokovna dela občinskih skladov,
– naloge s področja obrambnega in varnostnega načrtovanja s svojega delovnega področja,
– druge naloge iz občinske pristojnosti, izhajajoče iz zakonov in drugih predpisov«.
Črta se drugi odstavek 8. člena.
3. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 9. člena tako, da se glasita:
»Sekretariat za splošne zadeve in družbene dejavnosti opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na:
– strokovne, organizacijske in kadrovske zadeve ter naloge spremljajočih in pomožnih dejavnosti, ki so skupnega pomena za vse upravne organe,
– upravni nadzor in strokovno pomoč pri izvajanju upravnih postopkov ter pisarniškega poslovanja, sprejemanje strank, poslovanje s spisi, vodenje evidenc, postopke v zvezi z najdenimi predmeti,
– delovna razmerja delavcev upravnih organov,
– vzgojo in izobraževanje, kulturo, telesno kulturo, zdravstveno in socialno varstvo, otroško varstvo, raziskovanje, varstvo borcev in vojaških invalidov, varstvo naravne in kulturne dediščine, javno obveščanje in informiranje,
– izvrševanje zakonov in drugih predpisov o združevanju občanov, o javnih shodih in prireditvah, o posesti in nošenju orožja in streliva, o državljanstvu, o potnih listinah za prehod čez državno mejo, o prebivanju tujcev, o osebni izkaznici, o matičnih knjigah, osebnih imenih, prijavljanju in odjavljanju prebivališča ter vodenju registra prebivalstva, sklepanju zakonskih zvez, o volilnih imenikih, o varnosti cestnega prometa in o opravljanju vozniških izpitov ter druge zadeve iz pristojnosti organov za notranje zadeve,
– normativno pravno dejavnost in skrb za zakonitost predpisov in drugih splošnih aktov, ki jih skupščini in izvršnemu svetu predlagajo občinski upravni organi ter drugi predlagatelji,
– finančna, knjigovodska in druga strokovna opravila za občinski proračun, sredstev za delo upravnih organov in sredstev skladov ter obračuna plač,
– naloge s področja obrambnega in varnostnega načrtovanja s svojega delovnega področja,
– veterinarsko, urbanistično, gradbeno, stanovanjsko, cestno, komunalno, prometno, sanitarno, tržno, kmetijsko, vodnogospodarsko, gozdarsko, ribiško, lovsko, požarno, elektroenergetsko inšpekcijo parnih kotlov, požarno inšpekcijo iti inšpekcijo dela,
– druge upravne zadeve, ki ne sodijo v pristojnost drugih občinskih upravnih organov.
Za opravljanje zadev, določenih s tem odlokom, delujejo v sestavi sekretariata krajevni uradi za območja, kakor so opredeljena v odloku o določitvi matičnih območij (Uradni list SRS, št. 1/87).
4. člen
Za 12. členom se doda nov 12. a člen, ki se glasi:
»Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na:
– prostorsko in urbanistično urejanje, posege v prostor in varstvo okolja, komunalno in vodno gospodarstvo, rudarstvo, energetiko, promet in zveze ter sklade,
– naloge s področja obrambnega in varnostnega načrtovanja s svojega delovnega področja,
– druge naloge v skladu z zakoni in predpisi«.
5. člen
Za 12. a členom se doda nov 12. b člen, ki se glasi:
»Sekretariat za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na:
– spremljanje in usklajevanje strokovnega dela upravnih organov pri pripravi in dopolnjevanju občinskega obrambnega načrta ter skrb za usklajenost obrambnih načrtov drugih nosilcev z obrambnim načrtom občine,
– sprejemanje svojega obrambnega in varnostnega načrta, opravljanje nalog upravitelja obrambnega načrta občine ter pripravljanje skupaj z občinskim štabom za civilno zaščito in drugimi organi občinski razvojni načrt obrambe in zaščite,
– organiziranje in skrb za prenos ukazov za izvajanje predpisanih ukrepov za pripravljenost ukrepov ter ukaza o mobilizaciji,
– pripravo upravnih zvez ter kriptografsko zavarovanje in prenašanje zaupnih podatkov,
– skrb za načrtno opremljanje in usposabljanje občinskih enot civilne zaščite in drugih priprav za zaščito in reševanje po usmeritvah občinskega štaba za civilno zaščito,
– opravljanje upravnih in strokovnih zadev varstva pred požarom kot dela sistema za zaščito in reševanje,
– organiziranje in skrb za delovanje službe za opazovanje in obveščanje,
– organiziranje v skladu s predpisanimi programi usposabljanja pripadnikov enot za zveze, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje prebivalstva ter usposabljanje za opravljanje nalog narodne zaščite,
– opravljanje upravnih zadev za izvrševanje vojaške in materialne dolžnosti, dolžnosti za delovanje v narodni zaščiti, civilni zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje ter upravne zadeve v zvezi z graditvijo zaklonišč.
6. člen
Dopolni se prvi odstavek 15. člena tako, da se pred besedico vodje dodata besedici »načelniki in«.
7. člen
Besedila ostalih členov ostanejo nespremenjena.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/92-1
Šmarje pri Jelšah, dne 2. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti