Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3381. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3382. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3383. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2011
3384. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika

USTAVNO SODIŠČE

3385. Odločba o razveljavitvi druge, štirinajste in petnajste alineje razdelka “Novogradnje” 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
3386. Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje, kolikor kategorizira javno pot “Lopata - Ostrožno”, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 518/1 in 518/3, obe k. o. Medlog

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3387. Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb
3388. Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb
3389. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju
3390. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
3391. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
3392. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe
3393. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe
3394. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
3395. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe
3396. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb
3397. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb
3398. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
3399. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi
3400. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
3401. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
3402. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3403. Slovenski računovodski standard 21 (2012) in Slovenski računovodski standard 22 (2012)

OBČINE

Celje

3404. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje
3405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti
3406. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
3407. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov
3408. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3409. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta

Hodoš

3410. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2011

Idrija

3411. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2011

Jesenice

3412. Pravilnik o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v Občini Jesenice
3413. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranj

3414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
3415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj
3416. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1113/7, k.o. 2085 – Babni vrt
3417. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt

Laško

3418. Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
3419. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško
3420. Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško
3421. Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju Občine Laško
3422. Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim
3423. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško
3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
3425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško

Lendava

3426. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3427. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3428. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Lendava v najem

Litija

3429. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornji Log«
3430. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Ribče«
3431. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija

Ljubno

3432. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ljubno
3433. Statut Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo)
3434. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo)

Nova Gorica

3435. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
3436. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica
3437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
3438. Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko
3439. Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu

Pivka

3440. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka

Škofljica

3441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011

Vipava

3442. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011

Zagorje ob Savi

3443. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011
3444. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi podatkov o spremljanju terorizma (BUSIPST)
78. Zakon o ratifikaciji Protokola o privilegijih in imunitetah Centra Jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj (MPPIOPKD)

Vlada Republike Slovenije

79. Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije v letu 2011
80. Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leti 2011 in 2012

Ministrstvo za zunanje zadeve

81. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in prenehanju veljavnosti Pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Ciper o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja
82. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 151 o varstvu pravice do organiziranja in postopkih za določitev pogojev zaposlitve v javnem sektorju
83. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti