Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3430. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Ribče«, stran 10372.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 in 80/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 8. seji dne 28. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Ribče«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Vodovod Ribče«, in sicer za naselja Jesenje, Zapodje, Vernek in Ribče (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafično prilogo.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor plača občini.
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte, za objekte v gradnji z izdanim gradbenim dovoljenjem, za objekte, ki še niso v gradnji, izdana pa jim je že odločba o izračunu komunalnega prispevka, se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja parcele s komunalno opremo, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Ne glede na določila Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 5/11) se za odmero komunalnega prispevka za vodovodno omrežje na obračunskem območju naselij Jesenje, Zapodje, Vernek in Ribče uporabi ta odlok.
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 5/11) se na območju naselij Jesenje, Zapodje, Vernek in Ribče še naprej uporablja za izračun in odmero komunalnega prispevka za vse ostale vrste gospodarske javne infrastrukture, razen za vodovodno omrežje.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje naselij Jesenje, Ribče, Vernek in Zapodje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novi vodovod oziroma območje njegove uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje opremljanja je bilo pred začetkom gradnje novega vodovoda opremljeno z dvema javnima vodovodnima omrežjema.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja je v izvajanju gradnja novega vodovodnega omrežja. Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji izdelovalca Hidroinženiring d.o.o.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunski območji investicije za vodovodno omrežje sta dve in skupaj obsegata celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje, znašajo 2.366.350,36 EUR, po cenah v juniju 2011. Obračunski stroški nove komunalne opreme so znižani za sredstva Občine Litija in znašajo 66.934,98 EUR za novo komunalno opremo, od tega 26.516,71 EUR za prvo obračunsko območje in 40.418,26 EUR za drugo obračunsko območje. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo niso obračunani.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Litija v dogovoru z upravljalcem vodovodnega omrežja iz svojega proračuna, delno tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev.
10. člen
(terminski plan)
Izgradnja vodovoda v območju je v zaključni fazi in se bo končala v letu 2011, zato terminski plan ni potreben.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt),
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =     znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju
A(parcela) =   površina zemljišča pod stavbo
Cp(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto komunalne opreme
Dp =       delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
Ct(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =   neto tlorisna površina
Dt =       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =        posamezna vrsta komunalne opreme
j =        posamezno obračunsko območje.
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,7: 0,3,
– da se faktor dejavnosti za vse objekte povzame iz Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 5/11).
Za določitev parcele objektov za vse objekte velja določilo 5. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), kjer je navedena formula parcela = površina zemljišča pod stavbo x 1,5.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški za vodovodno omrežje
+--------------------------+--------------------+---------------+
|Infrastruktura      | Cp(ij) (EUR/m2)  |Ct(ij) (EUR/m2)|
+--------------------------+--------------------+---------------+
|1. območje – vodovod   |    4,003    |   4,346   |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|2. območje – vodovod   |    2,463    |   0,976   |
+--------------------------+--------------------+---------------+
Za vse novogradnje na celotnem območju opremljanja se za vodovodno omrežje uporabljajo obračunski stroški za prvo območje. Navedeni stroški se ob izdaji odločbe ustrezno revalorizirajo za obdobje od dne uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri v enkratnem znesku, pri čemer je komunalni prispevek potrebno plačati v roku 30 dni po pravnomočni odločbi. Zavezanec lahko občino s pisno vlogo zaprosi za obročno odplačevanje komunalnega prispevka. V takem primeru se lahko plačilo razdeli na največ 12 enakih mesečnih obrokov.
Glede oprostitev in olajšav po tem programu opremljanja veljajo določila 18. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litije (Uradni list RS, št. 5/11).
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Litija.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 5/11) v delu, ki se nanaša na odmero komunalnega prispevka za vodovodno omrežje na območju naselij Jesenje, Zapodje, Vernek in Ribče.
18. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/201
Litija, dne 28. septembra 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti