Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3411. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2011, stran 10328.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 29. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2011
1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2011 (Uradni list RS, št. 28/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2011 se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih (€):
+--------+--------------------------------------+---------------+
|KONTO  |OPIS                 | Proračun leta|
|    |                   |      2011|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)|   20.408.538|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   10.808.207|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   8.961.721|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček      |   7.674.286|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|703   |Davki na premoženje          |    950.183|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve   |    337.252|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.846.486|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodki od   |   1.636.416|
|    |premoženja              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|711   |Takse in pristojbine         |     4.750|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|712   |Globe in druge denarne kazni     |     16.600|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev |     78.420|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki        |    110.300|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   3.165.770|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    327.970|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in    |   2.837.800|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |      980|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov   |      980|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   6.433.581|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih     |   1.811.306|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|741   |Prejeta sredstva iz državnega     |   4.622.275|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |   20.547.435|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   5.028.492|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    861.359|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno  |    140.164|
|    |varnost                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve     |   3.727.204|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|403   |Plačila domačih obresti        |     57.775|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|409   |Rezerve                |    241.990|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   4.648.632|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|410   |Subvencije              |     47.690|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|411   |Transferi posameznikom in       |   2.822.460|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|412   |Transferi neprofitnim organizacijam in|    671.623|
|    |ustanovam               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|413   |Drugi tekoči domači transferi     |   1.106.859|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   10.251.731|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   10.251.731|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    618.580|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|431   |Investicijski transferi pravnim in  |    167.620|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|    |uporabniki              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|432   |Investicijski transferi proračunskim |    450.960|
|    |uporabnikom              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ     |    –138.897|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     17.100|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     17.100|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil     |     17.100|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev      |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     7.500|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     9.600|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)      |    420.400|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |    420.400|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|500   |Domače zadolževanje          |    420.400|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)    |    328.260|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    328.260|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|550   |Odplačila domačega dolga       |    328.260|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |    –37.157|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     92.140|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |    138.897|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN|     37.157|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA        |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Prvi stavek drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 129.000 €.«
3. člen
Prvi stavek prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2011 dolgoročno zadolžila pri poslovni banki v vrednosti 70.400 € za investicijo nakup prostora v Črnem Vrhu za Mestno knjižnico in čitalnico Idrija in v vrednosti 350.000 € za nakup nepremičnin JAŠEK DELO – KAJZER.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2010
Idrija, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti